Glony są prostymi organizmami roślinnymi , jednokomórkowymi, wielokomórkowymi a także kolonijnymi. Glony są grupą bardzo zróżnicowaną pod względem budowy ciała i ich rozmiarów. Zaliczane są one do autotrofów, czyli organizmów które same wytwarzają materię organiczną. Do procesów fotosyntezy wykorzystują one szereg barwników , które zlokalizowane są w organellach zwanych chromatoforami. DO barwników tych zalicza się zielone chlorofile ( chlorofil a, b, c, d ), żółte ksantofile, pomarańczowe karotenoidy, czerwoną fikoerytrynę , niebieską fikocyjaninę oraz brązową fukoksantynę. Dzięki rożnej zawartości tych barwników w komórkach glonów glony posiadają zróżnicowane zabarwienie. Każdy z tych barwników pochłania określone natężenie światła , dlatego na różnej głębokości występują glony o innej barwie. Na płyciznach zielone, a na dużej głębokości glony czerwone. Do glonów należą gromady : Zielenice, Chryzofity, Dinofity, Eugleny, KrasnorostyBrunatnice.

Przegląd gromad glonów.

Eugleniny.

Są to organizmy jednokomórkowe, które poruszają się dzięki długiej wici. Chromatofory w komórkach euglenin są kształtu taśmowatego lub krążków, barwniki w nich zawarte to chlorofile i ksantofile. Substancją zapasową tych organizmów jest paramylon, substancja podobna do skrobi. Do gromady tej należy około 800 gatunków, najpopularniejsze z nich to euglena i Phacus.

Dinofity.

Są glonami jednokomórkowymi. Ich ciało pokryte jest pancerzykiem krzemionkowym, w którym zaznaczają się dwie bruzdy; poprzeczna i podłużna. W bruzdach tych przebiegają dwie wici. Dinofity z reguły są organizmami o brawie brązowej.

Chryzofity.

Do chryzofitów należy liczna grupa okrzemek, organizmów których ciało zamknięte jest pancerzykiem krzemionkowym. Pancerzyk jest zbudowany jest z denka i wieczka , na których widoczne są liczne wzory. Chromatofory zawierają barwniki zielone i brunatne.

Zielenice.

Do zielenic należą organizmy wodne i lądowe. Należą do nich 3 klasy : ramienice, sprzężnice i zielenice właściwe. Gromada zielenic zawiera około 11 tys. Gatunków, należą do nich organizmy jednokomórkowe i kolonijne. Kształty chromatoforów zielenic są dość zróżnicowane , występują w nich barwniki pomarańczowe, żółte i zielone.

Brunatnice.

Do brunatnic należą głównie organizmy morskie , jednak są znane także gatunki słodkowodne. Glony te charakteryzują się złożoną budową wielokomórkową , przypominającą tkanki roślin wyższych. Rozmiary tych organizmów są dość duże ( do wielkości 1 metra ). Brunatnice porastają gęsto dna morskie, mają barwę brązowo- żółtą. Najbardziej znane gatunki brunatnic to : laminaria i morszczyn pęcherzykowy.

Krasnorosty.

Są niewielkimi glonami tkankowymi. Żyją z reguły na dnie zbiorników morskich. W chromatoforach tych organizmów zawierają barwniki żółte, niebieskie i czerwone. Przedstawiciele tej gromady to m.in. chrzęśnica kędzierzawa, fastigiata, furcellaria.

Niektóre glony o złożonej budowie ( np. krasnorosty, brunatnice, zielenice ) charakteryzują się przemianą pokoleń. Przemiana pokoleń to naprzemienne występowanie pokolenia płciowego ( gametofitu ) i bezpłciowego ( sporofitu ).

Pokolenie płciowe, czyli gametofit wyrasta z zarodnika o pojedynczym zestawie chromosomów ( haploidalnym ). Na gametoficie wyrastają specjalne organy , których wytwarzane są komórki płciowe. W lęgni produkowane są komórki rozrodcze żeńskie ( komórki jajowe ), zaś w plemni komórki rozrodcze męskie ( plemniki ). Glony wytwarzają trzy typy gamet : oogamety, anizogametyizogamety.

Izogamety to takie, które nie różnią się wielkością i kształtem. Anizogamety wykazują różnice w rozmiarach komórek żeńskich i męskich. Oogamety różnią się ruchliwością i rozmiarami komórek płciowych. Komórka żeńska ( jajowa ) jest duża i nieruchliwa, natomiast plemniki poruszają się bardzo aktywnie przy pomocy wici i są niewielkich rozmiarów.

Glony mogą być jednopienne lub dwupienne. Organizmy jednopienne to takie na których wytwarzane są zarówno lęgnie i plemnie. U dwupiennych plemnie występują jednym gametoficie , natomiast lęgnie na innym.

Pokoleniem bezpłciowym glonu jest sporofit, zbudowany z komórek diploidalnych. Sporofit wyrasta z zygoty powstałej w wyniku połączenia się komórek płciowych. Na sporoficie powstają zarodnie, w których , na drodze podziałów mejotycznych powstają zarodniki.

Przemianę pokoleń można podzielić na dwa typy : izomorficzną i heteromorficzną.

Izomorficzna to taka, w której nie ma różnic morfologicznych w budowie gametofitu i sporofitu. Przemiana heteromorficzna charakteryzuje się zróżnicowaniem morfologicznym sporofitu i gametofitu.

Rola glonów w przyrodzie.

Glony jako autotrofy produkują ogromną część całkowitej biomasy na świecie. Stanowią on pokarm wielu zwierząt , przede wszystkim ryb. Wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt. W niektórych krajach cenione są jako przysmak. Glony przeprowadzając procesy fotosyntezy dostarczają do atmosfery duże ilości życiodajnego tlenu. Uczestniczą one w obiegu niektórych pierwiastków w przyrodzie. Martwe szczątki tych organizmów są źródłem pokarmu dla organizmów bentosowych. Glony uczestniczą w procesach samoistnego oczyszczania zbiorników wodnych.

Znane jest również zastosowanie glonów w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym oraz w mikrobiologii ( m.in. agar wykorzystywany do wytwarzania pożywek bakteryjnych ).