1. Przyczyny odkryć geograficznych:

Chęć wzbogacenia się,

Ciekawość świata,

Rozwój nauki i techniki

Np. Karawela I Karaka

Nawracanie innych ludów na chrześcijaństwo.

  1. Najważniejsze odkrycia geograficzne.

Kolumb – Odkrył Amerykę ( 1492r. )

Vasco da Gama – Znalazł morską drogę  do Indii. (1498r. )

Ferdynand Magellan – Opłynął dookoła świat. (1519 – 1522)

  1. Czym zajmowali się humaniści

 Humanista – zajmowali się człowiekiem.

  1. Jakie zmiany nastąpiły w Europie w czasach renesansu.

Kończył się średniowieczny uniwersalizm, Coraz częściej pisano teksty w jęz. Narodowych, Myśliciele zwrócili uwagę na odmienne potrzeby każdego człowieka.

  1. Najważniejsze wyznania protestanckie, ich twórcy, główne założenia.

Luteranizm Założył Marcin Luter, Księża mogą się żenić, do zbawienia jest potrzebna: łaska, wiara w Boga, Pismo święte, zakony zostają zniesione.

Kalwinizm Założył Jan Kalwin, wprowadził rozdział Kościoła od państwa, głosił, że każdy człowiek od urodzenia jest przeznaczony do zbawienia lub do potępienia.

AnglikanizmZałożył Henryk VIII (król Anglii), dążył do niezależności Anglii od papiestwa, nie mógł uzyskać od papieża stwierdzenia nieważności swojego małżeństwa, kusiły go bogactwa Kościoła

  1. Sytuacja w Europie po reformacji(ogólna charakterystyka)

Kościoły reformowane nie uznawały władzy papieża ani cesarza, duchowni Kościoła katolickiego coraz bardziej skupiali się na sprawach swoich państw, a nie na potrzebach całego Kościoła.

  1. Główne postanowienia Soboru Trydenckiego.

1) Odnowa Kościoła katolickiego     2) Powstrzymanie reformacji     3) Odzyskanie dla katolicyzmu ludzi, którzy zmienili wyznanie na protestanckie

  1. Działalność Towarzystwa Jezusowego(Jezuitów)

Jezuici – mieli być sprawnym narzędziem Kościoła do walki z reformacją. Ignacy Loyola przygotował ich na wzór wojskowy.

  1. Działalność inkwizycji

Święte oficjum – zostało utworzone przez papieża w 1542r. jako najwyższy sąd w sprawach

Odstępstw od wiary katolickiej.

Indeks ksiąg zakazanych – W 1559r. Święte Oficjum wydało Indeks ksiąg zakazanych – czyli takich, które Kościół uznał za szkodliwe.

  1. Przyczyny reformacji w Europie.

1) Gorszące obyczaje papiestwa i duchowieństwa  2) Nadużywanie finansowe Kościoła m. in. Nepotyzm   3) Sprzedaż odpustów w Niemczech.