Troska o losy ojczyzny w polskim oświeceniu

To najważniejsza wartość literatury i myśli oświeceniowej. Nic dziwnego – historia tego stulecia także zdominowana jest wysiłkiem reformatorskim patriotów. Przecież to czasy Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja. To czasy powstania pod wodzą Kościuszki – pierwszego wielkiego buntu przeciw zaborcom. Niestety – to także kres wolności kraju. A jednak, mimo że działania patriotyczne nie przyniosły zwycięstwa, koniecznie trzeba je znać.

Pisarze polityczni i ich postulaty

 • Stanisław Konarski - duchowny – pijar, założyciel Collegium Nobilium, król na jego cześć kazał wybić medal Sapere auso – temu, który odważył się być mądrym. Najważniejsze dzieło: O skutecznym rad sposobie. Postulaty
 • Polska monarchią na wzór angielskiej (parlamentarna – tron dziedziczny),
 • zniesienie liberum veto,
 • sejm stały, głosowanie większością głosów,
 • wolność dla chłopów,
 • uporządkowanie prawa,
 • pomoc miastom i mieszczanom.
 • Hugo Kołłątaj - uczony, filozof, duchowny, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca KEN. Najważniejsze dzieło: Do Stanisława Małachowskiego Anonima listów kilka. Postulaty
 • Polska monarchią konstytucyjną,
 • dziedziczny tron, mocna władza, królewska,
 • sejm stały,
 • zniesienie liberum veto,
 • równouprawnienie mieszczan ze szlachtą,
 • zniesienie pańszczyzny,
 • uwolnienie chłopów – przejęcie przez nich ziemi,
 • prawo własności ziemskiej nienaruszalne.
 • Stanisław Staszic - uczony, autorytet moralny, duchowny, przyrodnik. Najważniejsze dzieło: Przestrogi dla Polski, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Postulaty
 • Polska monarchią konstytucyjną,
 • tron dziedziczny,
 • zniesienie liberum veto,
 • równouprawnienie mieszczan i szlachty,
 • zniesienie poddaństwa chłopów,
 • równe prawo dla wszystkich obywateli.

Głosy literatów:

 • Julian Ursyn Niemcewicz – Powrót posła;
 • Ignacy Krasicki – Satyry, Monachomachia, Myszeida;
 • Adam Naruszewicz – Chudy literat;
 • Józef Wybicki – Pieśń Legionów Polskich we Włoszech;
 • Wojciech Bogusławski – Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale.

Ogólna wymowa

Patrioci polscy zawierają w swoich wypowiedziach krytykę istniejącego stanu Rzeczypospolitej, wskazują i krytykują wady oraz proponują reformy. Więcej nawet: opowiadają się po stronie sejmowych reformatorów i agitują na rzecz ich postulatów. Wyrazem tych dążeń jest słynna Konstytucja 3 maja – najnowocześniejsza w ówczesnej Europie. Krytykowane ostro są więc:

 • liberum veto,
 • konserwatywna postawa sarmacka,
 • powoływanie króla drogą elekcji,
 • niesprawiedliwość prawa wobec mieszczan i wsi,
 • ciemnota i niski stan szkolnictwa.

Lekarstwem byłoby według myślicieli:

 • zreformowanie prawa,
 • zniesienie liberum veto,
 • tron dziedziczny,
 • równość stanów,
 • reforma oświaty.

Twórcy – patrioci i reformatorzy doby oświecenia

Będą to przede wszystkim pisarze doby Sejmu Wielkiego:

 • Stanisław Staszic
 • Hugo Kołłątaj
 • Franciszek Salezy-Jezierski
 • Julian Ursyn Niemcewicz

Krytykę wad społeczeństwa polskiego, znajdziemy w satyrach i powieści Ignacego Krasickiego np. Do króla, Świat zepsuty. Pakiet reform proponowanych przez pisarzy politycznych:

 • Zniesienie liberum veto.
 • Sejm powinien obradować stale, a decyzje zapadać większością głosów.
 • Polska powinna być monarchią konstytucyjną, a tron winien być dziedziczny.
 • Zniesienie poddaństwa chłopów.
 • Uznanie mieszczaństwa – przedstawiciele w sejmie.

Najważniejsze publikacje:

 • Głos wolny, wolność ubezpieczający (1743, anonimowy),
 • O skutecznym rad sposobie (Stanisław Konarski 1763),
 • Do Stanisława Małachowskiego Anonima listów kilka (Hugo Kołłątaj),
 • Prawo polityczne narodu polskiego (Hugo Kołłątaj),
 • Przestrogi dla Polski (Stanisłąw Staszic),
 • Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (Stanisław Staszic),
 • Katechizm o tajemnicach rządu polskiego (Franciszek Salezy Jezierski).

Uwaga!!!

Oświecenie wydaje się bajeczną epoką dla publicystyki. Może ona rozchodzić się nie tylko w broszurach, wspiera ją czasopiśmiennictwo. W dodatku w kraju gorąco: obóz reformatorski przeciw konserwatywnym wstecznikom, trzeba społeczeństwo przekonać, pokazać drogi wyjścia z politycznego impasu. Efekt – rozkwit piśmiennictwa politycznego. Pisarstwo polityczne wcale nie pojawia się po raz pierwszy w oświeceniu.

 • Traktaty, wykłady o tym, co w społeczeństwie złe, a co należałoby zrobić znamy już z renesansu (Andrzej Frycz Modrzewski, Piotr Skarga).
 • Swoistą „poezją publicystyczną” były barokowe utwory Wacława Potockiego, bo taki propagandowy i reformatorski miały cel.