Liga Polskich Rodzin (LPR). Jest to jedna z najbardziej radykalnych partii na polskiej scenie politycznej. Jej poglądy szczególnie odbiegają od innych patii jeśli idzie o politykę zagraniczną. LPR bowiem wypowiadała się szczególnie przeciw integracji Polski z Unia Europejską, pokazując iż stanowi ona zagrożenie dla naszego kraju i jest wbrew naszym interesom. Równie odmienne jest patrzenie tej partii jeśli idzie o politykę wobec Wschodu. LPR nie poparła polskiego zaangażowania w pomarańczową rewolucję, twierdząc, iż nie jest to nasza sprawa. Jest to ugrupowanie określane jako partia protestu. Jej elektorat stanowią głównie osoby mocno związane z takimi wartościami jak religia, rodzina, patriotyzm.

Jeśli idzie o same kwestie integracji z Unią Europejską to partia ta przed naszą akcesją do tej organizacji była zdecydowaną przeciwniczką tego kroku. Jednak już po przystąpieniu naszego kraju do UE partia ta nieco zmodyfikowała swe stanowisko. Nadal pozostała eurosceptyczna, jednak wprowadziła swoich posłów do parlamentu europejskiego, a kandydujący w ostatnich wyborach prezydenckich Maciej Giertych podkreślał, iż partia ta nie chce wyjścia z Unii Europejskiej. Liderzy tego ugrupowania w kwestiach europejskich opowiadają się przeciwko wspólnej polityce zagranicznej, obronnej. Nie są także zwolennikami przyjęcia konstytucji europejskiej. Chcą pozostawienia krajom członkowskim dużej swobody i możliwości samodecydowania o sobie, zagwarantowania suwerenności. Liga wyraźnie również przestrzega przed skutkami integracji, podkreślając zwłaszcza zagrożenia kulturowe, jakie niosą za sobą procesy globalizacyjne, możliwość uzależnienia gospodarczego od międzynarodowych koncernów czy negatywne oddziaływania Unii w kwestiach gospodarczych, poprzez na przykład ograniczenia produkcyjne w rolnictwie. Liga wypowiada się również przeciwko poszerzeniu wspólnoty o Turcję, argumentując to tym, iż jest to kraj o odmiennej kulturze, mentalności, a przyjęcie go spowodowałoby upadek idei europejskiej wspólnoty, poprzez wpływ zupełnie odmiennej od europejskiej cywilizacji.

Liga Polskich Rodzin przeciwstawia się także polskiej obecności w Iraku oraz używaniu polskich żołnierzy w innych misjach międzynarodowych..

W maju tego roku Liga Polskich Rodzin weszła w skład koalicji rządowej z PiS i Samoobroną. Jej lider Roman Giertych objął stanowisko ministra edukacji narodowej.

Partia Demokratyczna demokraci.pl (PD)

Jest to ugrupowanie powstałe stosunkowo niedawno. Jej głównymi postaciami SA Bronisław Geremek, były minister spraw zagranicznych, Jan Kułakowski, pierwszy polski negocjator przy staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej oraz były minister obrony narodowej, obecnie wiceprzewodniczący europarlamentu Janusz Onyszkiewicz. Ugrupowanie to jednak nie weszło do parlamentu podczas ostatnich wyborów. Wpływ więc jego na politykę jest minimalny. Główne cele programowe Demokratów to przede wszystkim wspólna polityka zagraniczna w ramach Unii Europejskiej, aktywne uczestnictwo naszego kraju w polityce obronnej wspólnoty. Duże szanse i przyszłość partia ta widzi w coraz większej integracji z Unią. Podkreśla również wagę kontaktów ze Wschodem. W szczególności popiera dążenia Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej, jak również opozycję białoruską, także jest za wspieraniem demokratycznych tendencji w Rosji. Unia Europejska, wraz ze Stanami Zjednoczonymi w ocenie Partii Demokratycznej winna aktywnie angażować się w rozwiązywanie problemów światowego bezpieczeństwa, walki z głodem i tendencjami antydemokratycznymi.

Platforma Obywatelska (PO)

Jest to jedna z najsilniejszych partii w obecnym układzie politycznym. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych zajęła drugie miejsce pod względem ilości miejsc w parlamencie, zaraz za Prawem i Sprawiedliwością braci Kaczyńskich. Nie spełniły się jednak plany budowy silnej koalicji rządowej tych dwóch partii, gdyż różnice pomiędzy tymi zdawałoby Se skazanymi na koalicje partiami były zbyt duże.

Odnośnie wizji polityki zagranicznej PO brak jest ostatecznego sprecyzowania jej celów i założeń. Z wypowiedzi jej liderów Donalda Tuska, Jana Marii Rokity, Bronisława Komorowskiego wizję tej polityki bez trudu można wyczytać. Przede wszystkim politycy tej partii porzucili radykalne hasło "Nicea albo śmierć" i zajęli bardziej ugodową postawę. Jednak spór wokół integracji z Unia w tej organizacji trwa nadal. Można to było zwłaszcza zauważyć odnośnie dyskusji wokół eurokonstytucji. Kompleksowego wykładu wizji polityki PO dokonał ostatnio Jan Maria Rokita podczas wystąpienia w hotelu Radisson w Warszawie w ubiegłym roku. Wówczas to Rokita skrytykował zwłaszcza bezkrytyczną, w jego ocenie, dotychczasową politykę Polski wobec Unii Europejskiej, mówiąc, iż jak na razie polegała ona jedynie na dopasowywaniu naszego kraju do reguł rządzących w Unii, bez wyraźnego zaznaczenia stanowiska polskiego i określenia naszych interesów. Teraz, w jego mniemaniu, po uzyskaniu przez nas członkostwa w NATO i Unii Europejskiej ta polityka musi ulec zmianie. Należy więc wyraźnie zaznaczyć polskie stanowisko w sprawach kluczowych dla naszego kraju i walczyć o własne interesy na forum europejskim i międzynarodowym. W jego ujęciu winniśmy naszą politykę oprzeć na trzech zasadniczych filarach: po pierwsze na dążeniu do przywrócenia pamięci historycznej, na tworzeniu przyjaznego otoczenia geopolitycznego odnośnie polityki w ramach Unii Europejskiej oraz na jasnym sformułowaniu polskich racji w geopolityce.

Jeśli idzie o odświeżanie pamięci historycznej Rokita chce powrotu do idei solidarności europejskiej jakie przyświecały Ojcom Założycielom Wspólnoty, jak również pamięci o totalitaryzmach dwudziestego wieku, dziedzictwie wielonarodowej Europy, otwartej na Wschód.

Jan Maria Rokita chce by Unia Europejska dysponowała silnymi mechanizmami ponadnarodowymi, by tym skuteczniej realizować swe funkcje. Ma to prowadzić do likwidacji partykularyzmów narodowych, by indywidualne cele poszczególnych krajów nie stały w sprzeczności z interesem Unii jako całości. W sprawach gospodarczych lider Platformy Obywatelskich wnosi o likwidację reszty ograniczeń handlowych, większą integracją, która umożliwiałaby utworzenie w pełni wspólnego i wolnego rynku w Europie. Jeśli idzie sprawy rozszerzenia Unii to jest tego zdecydowanym zwolennikiem. W jego mniemaniu nie ma żadnych przesłanek przeciwko przyjęciu w przyszłości do Unii Turcji a w dalszej kolejności Ukrainy, Mołdawii o Białorusi. Trzeba zauważyć, że europarlamentarzyści PO, a więc wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i były minister ds. europejskich Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik czy Bogdan Klich są dość ważnymi postaciami przy promowaniu polskiego stanowiska w kluczowych dla naszego kraju kwestiach na posiedzeniach w Strasburgu.

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

Ugrupowanie to stworzyło kompleksową i spójną wizję polityki zagranicznej. Program zawierający tą wizję został uchwalony na VIII Kongresie PSL a było to w październiku 2004 roku. PSL w swym programie zdołało wznieść się ponad partyjne interesy. postuluje utworzenie konwentu złożonego z aktualnego i poprzednich marszałków sejmu i ministrów spraw zagranicznych, prezydentów i liderów 5-7 największych partii politycznych, który stanowiłby platformę wypracowywania pewnych ponadczasowych decyzji w dziedzinie polityki zagranicznej. Taki organ, zdaniem władz stronnictwa byłby w stanie skutecznie, a co najważniejsze długofalowo kreować i koordynować wysiłki Polski na arenie międzynarodowej.

Bardzo docenianym krokiem w polskiej polityce, w ocenie PSL, było wstąpienie do NATO. Członkostwo w tej organizacji daje bowiem naszemu krajowi poczucie bezpieczeństwa i możliwość kształtowania polityki zagranicznej bez oglądania się na ewentualne zagrożenia z różnych stron. Ponadto jest ono ważnym elementem we zwrocie "na Zachód" w polskiej polityce po 1989 roku. Drugim bardzo ważnym krokiem był proces integracji z Unią Europejską, zakończony wstąpieniem do tej organizacji w 2004 roku. Według ocen PSL dzięki członkostwu w tej z kolei organizacji Polska ma ogromną szansę na poprawę swego położenia w wielu aspektach, między innymi gospodarczym, społecznym. Unia Europejska stwarza bowiem szanse na zbliżenie naszego kraju pod względem ekonomicznym do bardziej rozwiniętych państw Zachodu. W ramach Unii Europejskiej PSL chce przede wszystkim realizować wspólna politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa oraz w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W polityce bezpieczeństwa PSL podkreśla konieczność współdziałania struktur europejskich z Sojuszem Północnoatlantyckim. Odpowiednia polityka Polski w Unii Europejskiej powinna przyczynić się do budowania międzynarodowej pozycji Polski. Polska winna w sprawach szczególnie dla niej ważnych, a zwłaszcza trudnych, starać się występować wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, lub starać się koordynować swoją politykę ze wspólną polityką Unii. Z drugiej strony Unia Europejska również winna uwzględniać stanowisko Polski w ramach polityki wspólnotowej. Unia powinna tez stać się instrumentem, dzięki któremu powinniśmy zbudować dobre stosunki z sąsiadami, a w szczególności z Niemcami, którzy mając szczególnie silna pozycję w UE, są dla nas bardzo ważni.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

Dla PiS przynależność do NATO jest bardzo ważnym elementem polityki zagranicznej. W ramach tej organizacji PiS chce ściśle współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. USA są dla PiS jednym z najważniejszych krajów. W oparciu o sojusz z tym państwem partia ta chce skutecznie realizować cele polityki zagranicznej. Już pierwsze posunięcia nowego prezydenta Jarosława Kaczyńskiego dowiodły, iż te założenia nie uległy zmianie i że ten sojusz będzie nadal podtrzymywany i w miarę możliwości wzmacniany. To akcentowanie pozycji Stanów Zjednoczonych w naszej polityce może mieć jednak bardzo poważne konsekwencje dla naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Nie od dziś bowiem wiadomo, że Polska jest postrzegana jako "koń trojański" USA w Europie, a rywalizujące ze Stanami NiemcyFrancja chłodnym okiem patrzą na tą współpracę. PiS mocno podkreśla konieczność zachowanie państwa narodowego jako najważniejszy warunek obecności Polski w zjednoczonej Europie. Wg Prawa i Sprawiedliwości tylko mocne, jednolite państwo umożliwi nam realizację naszych celów i zaszczepi przyszłym pokoleniom wartości, jakimi są istnienie narodu i jego rozwój.

Polska powinna aktywnie uczestniczyć we wszystkich inicjatywach naszym regionie, jak na przykład Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego oraz CEFTA. Zdecydowanie natomiast nasze państwo powinno przeciwstawiać się odpychaniu od Europy i NATO wschodnich sąsiadów Polski: Litwy, Łotwy i Estonii, oraz Ukrainy i Białorusi. Jak podkreślają założenia polityki zagranicznej PiS, aktywna polityka na tym polu winna być kolejnym z fundamentów realizacji polskiej racji stanu. Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za działaniami na rzecz poprawy dobrosąsiedzkich stosunków z Federacją Rosyjską. Podkreśla się tu jednak, iż polityka ta winna być prowadzona nader ostrożnie, gdyż w stosunkach z Rosją grają rolę liczne czynniki, które mają korzenie nieraz w historii i kulturze. Bardzo duża jest tu także rola czynników gospodarczych, zwłaszcza jeśli idzie o surowce energetyczne takie jak ropa i gaz. Dla Rosji nasz kraj jest także rywalem w budowaniu pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza konflikty między naszymi państwami zaznaczają się odnośnie polityki wobec Ukrainy i Białorusi. Na spotkaniach wyborczych liderzy PiS, bracia Kaczyńscy, wielokrotnie podkreślali o szczególnej wadze i znaczeniu w naszej polityce Niemiec. Niemcy jako lider Unii Europejskiej są bardzo cennym partnerem dla naszego kraju. jednocześnie zauważa się w ostatnich czasach pogorszenie relacji polsko-niemieckich, czego wyrazem może być choćby kwestia budowy gazociągu po dnie Bałtyku z pominięciem stanowiska Polski oraz sprawa roszczeń przesiedleńców niemieckich. Celem więc Prawa i Sprawiedliwości jest poprawa stosunków z naszym zachodnim sąsiadem, bowiem bez niego trudno jest sobie wyobrazić skuteczną politykę Polski wobec takiego na przykład kraju jakim jest Rosja. Jednak ta poprawa stosunków z Niemcami winna odbywać się na rzeczowym wyartykułowaniu obustronnych interesów, stanowisk i właściwego określenia celów obu stron.

Samoobrona

Samoobrona w swej polityce zagranicznej koncentruje się w dużej mierze na kwestiach gospodarczych. Dla partii tej szczególnie wschodni sąsiedzi są bardzo ważnymi partnerami do budowania współpracy gospodarczej. Za bardzo szkodliwe dla Polski uznaje złe stosunki Polski z Rosją, Ukraina i Białorusią. Uważa, iż należy się pozbyć w nich naleciałości historycznych, wzajemnych urazów i obwiniania się za minione krzywdy. Odnośnie Unii Europejskiej partia ta chce renegocjacji traktatu akcesyjnego, gdyż jej zdaniem zawarty był on na warunkach bardzo szkodliwych dla naszego kraju i powoduje on, iż posiadamy status państwa drugiej kategorii we wspólnocie. Powoduje on także zagrożenia dla stabilizacji gospodarczej naszego kraju i poziomu życia Polaków. Samoobrona opowiada się za ewoluowaniu Unii Europejskiej ku Europie Ojczyzn, Europie Narodów, to jest związku państw narodowych, ściśle ze sobą współpracujących gospodarczo, militarnie i politycznie, ale zachowującego tożsamość poszczególnych narodów. Partia ta podkreśla także wagę naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie chce ona ścisłego współdziałania politycznego i militarnego w łonie Unii Europejskiej. Podkreśla konieczność budowy jak najlepszych stosunków z czołowymi krajami Europy Zachodniej. Jednocześnie Samoobrona chce by Polska stała się swego rodzaju pomostem we współpracy Unii Europejskiej ze Wspólnota Niepodległych Państw, upatrując w niej szansę dla nie tylko pozycji politycznej naszego kraju, ale również i rozbudowy kontaktów gospodarczych.

Socjaldemokracja Polska (SdPl)

Najważniejsze punkty programu dotyczące polityki zagranicznej Supl. Koncentrują się na zagadnieniach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Samo wejście do tej organizacji liderzy tej frakcji określają jako duży sukces i podkreślają rolę tego ugrupowania w tym procesie, gdyż to wówczas ich partia była u władzy. W ramach wspólnej polityki Unii partia ta chce przede wszystkim bronienia polskich interesów i zasad solidaryzmu europejskiego szczególnie jeśli idzie o planowanie finansów wspólnoty. Poprzez odpowiednie zaznaczenie w tym planowaniu potrzeb Polski należy systematycznie przyczyniać się do likwidowania poziomów życia w różnych krajach członkowskich wspólnoty. SdPl wypowiada się za dostosowaniem celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej tak, aby nowi członkowie Unii mogli w pełni korzystać z jej efektów. Podkreśla także konieczność kontynuowania procesów ratyfikacyjnych eurokonstytucji, a referenda zakończone niepowodzeniem w krajach takich jak Francja i Holandia należy zdaniem tej partii powtórzyć. Liderzy tej organizacji podkreślają również wagę kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, rolę NATO w budowaniu systemu bezpieczeństwa. Bardzo ważne są także dla tej partii kontakty z Rosją, gdyż bez wątpienia jest to kraj, który ma ogromne znaczenie i to zarówno gospodarcze jak i polityczne. nawołuje więc do wyzbycia się wzajemnych uprzedzeń, rusofobii, polonofobii, do zamknięcia rachunków wzajemnych krzywd i urazów. Celem Polski w polityce odnośnie Rosji powinno być mówienie wspólnym głosem Unii Europejskiej odnośnie interesów z Rosją. Liderzy tej frakcji podkreślają, iż w związku z wejściem do rządu Samoobrony oraz LPR, a także po odejściu Stefana Mellera ze stanowiska ministra spraw zagranicznych, w zasadzie trudno powiedzieć, jak będzie prowadzona polityka zagraniczna naszego państwa.

Jak twierdzą liderzy SdPl i SLD, program Leppera na stanowisku wicepremiera oraz ministra rolnictwa "sprowadzać się będzie do blokowania procesów modernizacji polskiej gospodarki a także konfliktowania Polski z unią Europejską". Zdaniem tych frakcji, Giertych będący wicepremier oraz ministrem edukacji "będzie dbał nie tyle o edukację dzieci oraz młodzieży, ale bardziej o indoktrynację ideologiczną, wtłaczanie w młode umysły nietolerancji oraz sianie fałszu".

W związku z tym, przywódcy tych partii postulują by na drugi plan zeszły spory partyjne oraz odmienności ideologiczne. Należy bowiem połączyć się w dla obrony wolności, tolerancji oraz prawa, podkreślać wagę przemian gospodarczych oraz politycznych, walczyć o aktywne działanie w Unii Europejskiej .

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

Liderzy tej frakcji politycznej podobnie jak ich poprzednicy, przytaczani tu wcześniej, również podkreślają wagę polskiego członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Drugim punktem w ich programie jest utrzymywanie i kształtowanie jak najlepszych kontaktów z sąsiadami i budowanie regionalnych porozumień co może tworzyć podstawy pod prowadzenie szerszej polityki międzynarodowej. Według tej partii Polska ma ogromne szanse na odgrywanie znaczącej pozycji w Unii Europejskiej. Jednak w ostatnim czasie sama Unia przeżywa kryzys. Należy, w ocenie tej partii, przezwyciężyć go zwłaszcza poprzez kontynuowanie procesów ratyfikacyjnych Traktatu Konstytucyjnego wspólnoty.

Mówiąc o Stanach Zjednoczonych podkreśla się znaczenie sojuszu z tym krajem, jednak zadaniem Polski winno być również łagodzenie napięć transatlantyckich, szczególnie pomiędzy USA a Niemcami i Francją. W kwestiach rosyjskich, politycy SLD podkreślają iż sprawa jak najlepszych stosunków z tym krajem powinna być jednym z nadrzędnych celów w polityce zagranicznej Polski. Należy również podtrzymywać i inspirować tendencje demokratyczne na Białorusi i Ukrainie. Wysiłki te należy również koordynować ze wspólną polityką w ramach całej Unii Europejskiej.