Rodzina jest podstawową komórką, na której oparte jest całe społeczeństwo. Bardzo liczni myśliciele, rozpoczynając od Arystotelesa a na współczesnych kończąc, podkreśla, iż rodzina jest to społeczność powołana aby kształtować życia jednostki, a także że rodzina stanowi fundament życia społecznego. Ponieważ to właśnie rodzina jest więzią starszą od wszystkich państw. W porównaniu ze wszelkimi organizacjami i instytucjami, oraz z którymkolwiek społeczeństwem, rodzina na zawsze pozostanie społecznością pierwotną, a także zawsze będzie mieć dla człowieka największe znaczenie. Rodzina tworzy nowe życie, jest fundamentem jego istnienia oraz rozwoju, kieruje się swoimi własnymi prawami, ponadto bierze udział w życiu społeczności religijnej i lokalnej państwa, narodu i społeczeństwa.

Ludzie są tak bardzo wtopieni w rodzinę, iż przyjmują jej istnienie za pewnik, za rzecz oczywistą. Zaczyna się rodzinę doceniać dopiero w momencie kiedy coś jej zagraża. Z biegiem wieków zasady wychowywania powoli ulegały zmianom, całkowicie inne wartości zaczynały być celem. Mimo upływu lat mentalność społeczeństwa nie zmienia się nigdy, ponieważ przemianom ulegają tylko okoliczności temu procesowi towarzyszące. Jednak patrząc z perspektywy wielu lat, zauważyć można, że współczesność ciągnie za sobą o wiele więcej zagrożeń jakie mogą dotknąć każdą rodzinę. I dlatego warto zadać sobie pytanie: czy dzisiejsza rodzina przeżywa jakiś kryzys?

Bardzo istotnym problemem obecnych czasów, który ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny, jest kryzys gospodarczy i ekonomiczny w danym państwie. Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i materialnych coraz częściej staje się wręcz nierealne do zrealizowania. Duże bezrobocie, wzrastające koszty utrzymania sprawiają, że coraz większy odsetek społeczeństwa ma ogromne trudności finansowe. Tego typu problem pochłania bardzo dużą część rodzinnego życia a tym samym prowadzi do zaniedbania, przez rodziców lub prawnych opiekunów, wielu obowiązków wychowawczych. Załamania oraz depresje rodziców, które są następstwem braku pracy czyli tym samym pieniędzy, bardzo negatywnie wpływają na dzieci, a tym samym powodują poważne osłabienie rodzinnych więzi. Często opiekunowi nie potrafią uporać się z tego typu problemami i dlatego nadużywają alkoholu, a to w konsekwencji staje się kolejną przyczyną konfliktów oraz problemów emocjonalnych wszystkich członków rodziny. Ponieważ psychika opiekuna może zostać w jakiś sposób zachwiana, to następstwem tego może stać się silna agresja wobec słabszych członków rodziny. Dzieci, które żyją w strachu przed pobiciem i kłótniami nie potrafią prawidłowo funkcjonować zarówno w społecznościach "podwórkowych" i szkolnych jak również w późniejszym życiu. Uciekając przed domowym "piekłem" albo też poszukując uspokojenia sięgają po alkohol, narkotyki lub trafiają do różnych sekt.

Wyżej omówione problemy mogą prowadzić do rozkładu życia rodzinnego, ponadto mogą być przyczyną rozwodów oraz straty praw rodzicielskich. Najgorsze jest to, iż takie kryzysy w największym stopniu dotykają dzieci. Bardzo wielu nieletnich obywateli znajduje spokój i schronienie w rodzinach zastępczych czy Domach Dziecka. Jednak i tu nie zawsze ich potrzeby mogą być w pełni zaspokojone gdyż często brakuje tam rodzinnego ciepła, więzi duchowych oraz zaufania.

Przedstawione powyżej przez mnie patologiczne zjawiska nie są jedynymi powodami kryzysów w rodzinie w świecie współczesnym. Bardzo często ważną rolę odgrywa presja wywierana przez otoczenie w którym przebywają ludzie młodzi. W młodzieżowych środowiskach dostrzec można coraz więcej cech i zjawisk negatywnych, na przykład.: lenistwo, nieuczciwość, chciwość, brutalność, bierność czy agresję. Najczęściej jest to wynik błędów wychowawczych opiekunów/rodziców, ale też wspomnianego wcześniej wpływu otaczającego młodzież środowiska albo także niekorzystnym wpływem środków masowego przekazu. Młodzi ludzie protestują zatem przeciwko wartościom, które wyznają rodzice (dorośli), a tym samym wywołują nieporozumienia i konflikty.

Zwłaszcza w rodzinach ze stosunkowo krótkim stażem można zaobserwować brak pedagogicznego podejścia opiekunów wobec ich podopiecznych. Młodzi rodzice nie posiadają odpowiedniego przygotowania żeby pełnić obowiązki dydaktyczne, często zbyt nerwowo podchodzą zachowują się wobec dzieci, często także są bez pracy. A to potęguje nieprzyjemną atmosferę w domu, pobudza dzieciaki do buntowania się oraz prowadzi do licznych patologii.

Coraz częściej obserwowanym zjawiskiem w społeczeństwie są także rodzice, którzy najbardziej zajęci są robieniem kariery i dbaniem tylko o materialne dobro rodziny.

Młodzi ludzie bardzo boleśnie odczuwają brak zaufania oraz małą pomoc od strony rodziców. Dodatkowo ich potrzeby są niewystarczająco rozumiane i otrzymują za małą pomoc przy pokonywaniu życiowych trudności. Zdaniem młodzieży to są podstawowe przyczyny konfliktów i napięć rodzinnych.

Unowocześnienie trybu życia bardzo wzmocniło zjawisko niechęci wobec podtrzymywania tradycji rodzinnych, a przecież dzięki temu zapewnia się w rodzinie rozwijanie kultury. Jednak nowoczesne społeczeństwa bardzo często nie odczuwają takich potrzeb.

Współczesne czasy narażają rodzinę na bardzo wiele niebezpieczeństw. Warto jednak także zauważyć, iż współczesność daje dużo więcej możliwości dla rozwoju kulturalnego i duchowego, a to pozwala rodzinom na zacieśnianie i wzmacnianie więzi. Nowe programy nauczania w szkołach także nastawione są coraz częściej na profilaktykę i na naukę nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, sporów wśród młodzieży i dzieci. Ponadto coraz więcej powstaje placówek wychowawczych, coraz prężniej rozwija się tzw. wolontariat, czyli bezinteresowne działania na rzecz innego człowieka, szczęścia innych ludzi, a to powoduje dodatkowo własne zadowolenie. Reformy oraz ustawy wprowadzają pewne zmiany, ludzi najbardziej potrzebujący dostają pomoc. Dotacje i zasiłki pozwalają na polepszenie bytu rodzinnego, co chociaż trochę zmniejsza ryzyko powstawania konfliktów, agresji i nieporozumień .

Reasumując stwierdzam, iż bardzo trudno jest jednoznacznie ocenić czy dzisiejsza rodzina przechodzi kryzys. Różne problemy wychowawcze, patologia i bieda są społeczeństwu znane nie od dziś. W przeszłości także rodziny przeżywały różne kryzysy, problemy i załamania, z resztą była bardzo podobna do współczesnych. Jednak towarzyszyły tym zjawiskom inne okoliczności. We współczesnych czasach wzrosło zainteresowanie nieszczęściami ludzkimi, społeczeństwa stały się bardziej świadome, a także coraz więcej tego typu wiadomości podawanych jest w massmediach. Dzięki temu inni ludzie są w stanie pomagać najbardziej potrzebującym.

Dzięki massmediom, ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę iż wiele rodzin nieprawidłowo funkcjonuje, a w przeszłości tego całkowicie nie zauważano. Prawdopodobnie o kryzysie we współczesnych rodzinach, mówi się więcej właśnie dlatego, iż świadomość społeczeństwa staje się coraz większa.

Sądzę jednak, iż jest to zjawisko bardzo pozytywne, ponieważ mobilizuje to ludzi do naprawy rodzina, a w przeszłości jednak nie zwracano na to zbyt dużej uwagi. Dlatego zatem uważam, iż w dzisiejszych czasach nie ma jakiegoś szczególnego kryzysu w życiu rodzinnym.