Społeczeństwo dzieli się na grupy społeczne. Każda z tych grup charakteryzuje się nie tylko odrębnymi cechami, ale i też liczebnością członków. Aby zanalizować funkcjonowanie grupy społecznej zarówno w sferze oddziaływań wewnętrznych jak i zewnętrznej należy wybrać jedną z grup społecznych i ją zbadać. Najlepiej, aby badana grupa społeczna pełniła rolę podstawowej komórki życia społecznego. Grupą społeczną, która najlepiej spełnia powyższy warunek jest rodzina, która jest najbardziej powszechną grupą społeczną i jednocześnie najprostszym obiektem badań społecznych.

Rodzina jest grupą społeczną, która:

- jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa

- jest wzorem dla cech innych grup społecznych

- członkowie grupy są połączeni więzami powstałymi w sposób naturalny, ponieważ grupa ta powstała na drodze procesów naturalnych

- rodzina wzorem innych grup społecznych ma swoje cele, które realizuje na bazie wspólnego działania członków tej grupy

Jak już było wspomniane analizę funkcjonowania grupy przeprowadza się na podstawie jej oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych.

Oddziaływania wewnętrzne są relacjami, które zachodzą pomiędzy jej członkami, które mają na nich bezpośredni wpływ, natomiast na inne społeczności pośredni. Podstawowym przykładem oddziaływań wewnętrznych rodziny jest proces prokreacji, czyli zaspokojenie potrzeb emocjonalno - rodzicielskich małżonków. Oddziaływanie to umożliwia zaspokoić małżonkom ich instynkt rodzicielski, z którym związana jest funkcja seksualna. Funkcja seksualna z kolei pozwala na zaspokojenie potrzeby bliskości z innym członkiem rodziny. Kolejnym przykładem oddziaływań wewnętrznych rodziny jest praca zarobkowa. Funkcja ta pozwala na zaspokojenie potrzeb materialnych i konsumpcyjnych rodziny. Dzięki czemu członkowie tej grupy społecznej mogą pozwolić sobie na kupno wszelkiego rodzaju środków potrzebnych do życia. Praca zarobkowa zapewnia także rodzinie warunki potrzebne do odpowiedniego rozwoju. Kolejnym przykładem oddziaływań wewnętrznych jest rekreacja. Rekreacja jest formą, która umożliwia zaspokojenie potrzeby odpoczynku. Można ją realizować różnymi sposobami. Formą rekreacji może być spacer, jazda na rowerze, czy jakiś rodzaj sportu, ale także może przybrać formę bardziej statyczną, na przykład gra na komputerze. Rekreacja może też przybrać formę edukacji. Na przykład wspólna jazda na rowerze, gra w piłkę, czy wypad do kina może spowodować przekazanie doświadczeń jednego członka rodziny drugiemu, dodatkowo dzieci próbują naśladować rodziców, aby bardziej dostosować się do otoczenia. Wraz z rekreacją związana jest funkcja kulturowa. Rodzice mają obowiązek przekazania swym potomkom dziedzictwo kulturowe. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego może nastąpić na drodze kontaktu z literaturą, sztuką, zabytkami i innymi formami kultury. Z innych funkcji grupy należy wymienić obowiązek wzajemnej opieki, na przykład z powodu choroby, któregoś członka rodziny lub starości. Innym ważnym procesem zachodzącym w rodzinie jest proces socjalizacji. Proces ten w rodzinie jest realizowany na drodze dostosowania dzieci do przyszłego życia w społeczeństwie, a także poprzez dostosowanie się do wzajemnych zachowań poszczególnych członków rodziny.

Działania zewnętrzne są formą kontaktów rodziny ze społeczeństwem z powodu realizacji określonych przedsięwzięć lub powodów reprezentacyjnych. Rodzina jak każda inna grupa społeczna pełni określone funkcje zewnętrzne:

- Razem z innymi grupami społecznymi tworzy społeczeństwo, o ile członków tych grup łączy określony, wspólny cel;

- oddziaływania zewnętrzne rodziny mogą być pełnione poprzez jakąś formę działalności publicznej (praca zarobkowa) lub ekonomicznej (np. prowadzenie sklepu)

- innym przykładem oddziaływania społecznego może być na przykład reprezentowanie przez poszczególnych członków rodziny pewnych tradycji i dzieleniem się nią z członkami innych grup społecznych, lub reprezentowanie przez rodzinę swych korzeni, przekazywanie swej tradycji innym członkom rodziny.

Niewątpliwie oddziaływania wewnętrzne i zewnętrzne rodziny przejawiają się także poprzez wiele innych działań. Te wymienione powyżej są sztandarowymi przykładami oddziaływań pomiędzy członkami rodziny i pomiędzy rodziną i innymi grupami społecznymi. Grupy społeczne takie jak rodzina najlepiej badać za pomocą doświadczenia, gdyż dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć procesy zachodzące pomiędzy poszczególnymi członkami grup, a także lepiej wyodrębnić grupę oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych. Szersze omówienie tego problemu wymaga przeprowadzenia dokładnych badań. Najlepszą formą zbadania oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych grupy jest obserwacja. Tutaj najlepiej jest przyjąć za obiekt badań własną rodzinę, ponieważ dzięki temu będziemy mogli badać "obiekt" o każdej porze dnia i nocy. W przypadku wyboru na obiekt badań jakiejś innej rodziny trudno było by obserwować badany "obiekt" bez przerwy.