Podłoże dzisiejszych konfliktów zbrojnych ma bardzo różnorodny charakter. Niektóre kraje walczą o niepodległość, inne chcą poszerzyć swoje wpływy, jeszcze inne są ogarnięte wojnami domowymi.

Na kontynencie europejskim, na którym wiele ludzi nie wyobraża sobie żadnych konfliktów ani wojen od momentu zakończenia drugiej wojny światowej, w rzeczywistości toczy się lub toczyło kilka poważnych konfliktów zbrojnych.

Najbardziej nagłośnionym przez światowe media konfliktem jest konflikt Basków. Baskowie, mieszkają w Hiszpanii, jednak dążą oni do utworzenia swojego suwerennego państwa. Walki Basków zaczęły się już w 1959 roku. Konflikt Baskijski związany jest również z działalnością organizacji ETA. ETA jest organizacją separatystyczną która zawiesiła w 1998 r. broń, jednak już o rok później, ogłosiła ona powrót do dalszej walki zbrojnej. ETA jest odpowiedzialna za liczne zamachy bombowe w Hiszpanii z 2000 roku.

Innym bardzo ważnym konfliktem na scenie europejskiej była wojna domowa w Jugosławii. Skutkiem tej wojny było powstanie niepodległych krajów takich jak: Macedonia, Bośnia i Hercegowina oraz Chorwacja. Próba odzyskania przez Jugosławię wpływów w tych nowo utworzonych krajach doprowadziły do wielu wojen domowych.

Jedna z tych wojen domowych była w Bośni. Wojna ta całkowicie zaskoczyła całą międzynarodową opinię publiczną. Efektem walk Bośniackich były bardzo duże czystki etniczne, które wiązały się ze śmiercią ponad 200 tysięcy osób. W 1991 roku Bośnia i Hercegowina ogłosiły niepodległość, niestety parę miesięcy później mieszkańcy Bośni zaczęli anektować autonomiczne prowincje, mordować oraz wysiedlać wszystkie mniejszości etniczne i narodowe. Państwo totalnie było pogrążone w wojnie domowej. Wszystkie interwencje zewnętrznych państw nie przyniosły żadnych efektów ani rozwiązań aż do roku 1995, wówczas Stany Zjednoczone rozpoczęły próby pojednawcze pomiędzy Bośnią, Chorwacją i Serbią.

W Europie są również toczone takie starcia zbrojne, które rozpoczęły się jeszcze z początkiem lat 90-tych ubiegłego wieku (czyli XX!!) i które trwają nadal. Jako przykład takich starć można podać wojnę w Czeczenii. Toczy się ona między władzą centralną a republiką, która dąży do niepodległości. W dzisiejszej Czeczenii nie ma pokoju, pomimo że oficjalnie rosyjskie wojska wycofały się. Wojna trwa nadal, gdyż Czeczenii dążą do stworzenia niezależnego, niepodległego państwa, natomiast Rosja zgadza się wyłącznie na autonomię Czeczenów.

Także na azjatyckim kontynencie toczy się obecnie kilka konfliktów. Najpoważniejszym starciem zbrojnym jest konflikt afgański. Afganistan początkowo walczył z krajami najeżdżającymi czyli z Rosją i Wielką Brytanią, natomiast obecnie toczy się wojna domowa pomiędzy różnymi plemionami oraz klanami. Wojna niepodległościowa, wyzwoleńcza została zakończona w roku 1989, natomiast już od roku 199 toczą się liczne wojny domowe. W roku 1996 grupa Talików (skrajni fundamentaliści) rozpoczęła starcia o władzę w Afganistanie. Walki te trwają po dziś dzień bez znaczących zwrotów akcji. W wojnie jedynie zmieniają się układy sił.

Następnym konfliktem na kontynencie azjatyckim była walka w Timorze Wschodnim. Zaczęła się w roku 1975. Najważniejszym momentem był 1999 rok, wówczas mieszkańcy Timoru mieli opowiedzieć się w referendum za autonomią w Indonezji albo za całkowitą niepodległością terytorium, które zajęła Dżakarta. Główną przyczyna walk w Timorze były kłótnie o władzę oraz wpływy na tym terenie.

Wojną najbardziej krwawą na obszarach Azji Środkowej są walki w Tadżykistanie. Toczą się one nieprzerwanie już od roku 1992 (14 lat). Główną przyczyną tych potyczek jest walka licznych grup etnicznych i narodowościowych o sprawowanie władzy. Nie ma za bardzo nadziei na to, iż sytuacja tam ulegnie poprawie, ponieważ żadna z walczących stron nie zgadza się na to ażeby wprowadzić w życie postanowienia z układu pokojowego podpisanego w roku 1997.

Bardzo poważnym konfliktem także na terytoriach Azji jest spór pakistańsko- indyjski. Konflikt ten został zapoczątkowany już w roku 1947, wówczas Indie stały się niepodległym państwem i księstwo Kaszmiru włączono do Indii. A w końcowym efekcie Kaszmir w roku 1949 został przedzielony, ale Pakistan i Indie pozostają jednak cały czas w bojowej gotowości.

Bardzo liczne konflikty zbrojne można także zaobserwować na terenach Azji Mniejszej. W ostatnim ćwierćwieczu na obszarach tych wojny albo starcia zbrojne były toczone przez: Irak, Iran, Palestynę, Izrael i Kurdów. Palestyńczycy oraz Kurdowie to narody, które toczą walki o niepodległość. Wszystkie wymienione konflikty były ostatnio lub są nadal bardzo nagłośnione przez media światowe. Dlatego należy zatem w skrócie powiedzieć o co te walki były toczone.

Wojna irańsko-iracka miała miejsce w latach od 1980 do 1988 roku. Głównym jej powodem był konflikt o granicę, pretekstem wybuchu tej wojny stała się natomiast pomoc dla Kurdów ze strony Iranu.

Kolejnym konfliktem jest spór izraelsko- palestyński, powodem jego wybuchu były trzy przesłanki: podział terytorialny, utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego a także powrót żydów do Izraela. Potyczki trwają tam do dziś. W bardzo wielu krajach sąsiadujących z Izraelem zostały stworzone obozy dla uchodźców palestyńskich, obozy te jednocześnie pełnią rolę ruchów oporu. W roku 1964 zapoczątkowała swoją działalność OWP, czyli Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Następnie w roku 1987 utworzono Autonomię Palestyńską, w jej skład weszły: Strefa Gazy oraz Zachodni Brzeg Jordanu. Prawie wszystkie obszary Autonomii zostały opuszczone przez wojska izraelskie. Jednak Palestyńczycy domagają się nie tylko autonomii, ale aż suwerenności. Nic nie pomogły pokojowe inicjatywy państw zewnętrznych, które sporządziły plan pokojowy, czyli tak zwaną mapę drogową, nic nie pomogły także nawoływania polityków oraz ludzi Kościoła. Obie strony twardo obstają przy swoich warunkach. Wniosek jest jeden, jeżeli oni nie porozumieją się pomiędzy sobą to nikt nie jest w stanie zakończyć tego konfliktu.

W tamtych stronach jest jeszcze kolejny konflikt zbrojny. Jest to walka niepodległościowa Kurdów. Potyczki o suwerenność tej nielicznej grupy etnicznej zaczęły się jeszcze kiedy rządził Saddam Husajn. Problem ten powrócił znowu w czasie interwencji Amerykańskiej w Iraku, miało to miejsce w roku 2000. Wtedy właśnie Kurdowie znowu dali znać o sobie całemu światu. To właśnie oni organizowali niektóre zamachy terrorystyczne w Iraku, które miały miejsce w ostatnich latach.

Także sam Irak brał w ostatnim czasie dwukrotnie udział w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwsza zwana jest piaskową burzą. Miała ona miejsce w 90-tych latach XX wieku, a kolejna wojna była przeciwko reżimowi wprowadzonemu przez Saddama Husajna oraz obawie przed produkowaniem broni biologicznej i chemicznej przez Irak, miała ona miejsce w roku 2000. Wojna ta została już zakończona mimo że oficjalnie wojska amerykańskie a także wojska koalicji ( w tym także Polskie) nadal stacjonują w Iraku. Spowodowane to jest licznymi zamachami terrorystycznymi i nieustabilizowaną sytuacją polityczną.

Kontynentem zalanym największą ilością konfliktów zbrojnych jest Afryka. Tamtejsze konflikty nie tylko są międzypaństwowych, ale także bardzo dużo jest tam wojen domowych. Większość wojen toczonych obecnie w Afryce, bierze swój początek w chęci zdobycia władzy albo opanowania terytorium. W minionych latach zbrojne konflikty toczyły się w takich państwach jak: w Angoli, Burundi, Czadzie, Etiopii, w Demokratycznej Republice Konga, w Liberii, w Ruandzie, w Republice Konga, w Somalii, w Sudanie, w Sierra Leone, w Senegal, w Saharze Zachodniej oraz w Ugandzie. Podstawowymi przyczynami wojen Afrykańskich są: bardzo duże zróżnicowanie religijne i etniczne na małych obszarach; granice w byłych państwach kolonialnych nie pokrywające się z narodowościowymi granicami; bardzo niskie uczucie przynależności państwowej (znacznie bardziej zachowana tutaj jest przynależność etniczna); problem głodu oraz ogromna bieda; despotyzm przywódców i niestabilność polityczna.

W Czadzie przyczyną walk trwających już od początku 90-tych lat XIX wieku jest kłótnia religijna. Inwazja libijska, mająca miejsce w roku 1980 zapoczątkowała wojnę domową trwającą aż siedem lat, która została zakończona interwencją amerykańsko-francuską.

Kolejnym konfliktem jest początkowo wyzwoleńcza wojna Algierii, która trwała od 1954 roku do 1962 roku, a obecnie na tych terytoriach już więcej niż dziesięciu lat trwa wojna domowa. Ofiarą tego konfliktu jest głównie ludność cywilna.

Kolejnym przykładem typowego dla krajów afrykańskich kryzysu jest konflikt mający miejsce w Sierra Leone. Trwa on nieprzerwanie aż od marca 1991 roku (15 lat). Najbardziej krwawe potyczki zostały stoczone w roku 1997. Od roku 1996 władzę w tym państwie sprawuje Ahmada Kabbaha, właśnie to jest głównym powodem społecznego niezadowolenia.

Sudan jest kolejnym państwem nękanym przez wojny. Od momentu odzyskania niepodległości kraj ten nie może rozwiązać problemów, które wynikają z geograficznego położenia tego państwa oraz jego uwarunkowań historycznych. Walki trwają tutaj już od roku 1995 (11 lat). I przez te wszystkie lata pochłonęły ponad dwa miliony ofiar. Najważniejszym powodem tej wojny stał się reżim Baszkira, a także prawdopodobnie fakt wspierania terroryzmu przez tegoż dyktatora. W konflikt ten wmieszane są także ErytreaEtiopia, które wyrażają swój sprzeciw przeciwko rządom które są obecnie w Sudanie.

Następnym państwem, gdzie powodem walk zbrojnych jest walka o władzę to Somalia. Tutaj od upadku rządów Siada Barre (było to w roku 1991) państwo cały czas zostaje pogrążone w anarchii. Nie istnieją tu żadne instytucje państwowe ani administracyjne. Przyczyną tego konfliktu domowego są głównie różnice polityczne. Póki co bardzo mało prawdopodobne jest, żeby różne frakcje dogadały się pomiędzy sobą. Parę lat temu, bo w roku 1998 była nadzieja na zakończenie tegoż konfliktu; prowadzono różne rozmowy, jednak do dnia dzisiejszego nie doszli do żadnego porozumienia.

Następny konflikt dotyczący władzy rozgrywa się w Republice Konga. Rozpoczął się on już w roku 1993. Jest to kłótnia między trzema ugrupowaniami. A każde z tych ugrupowań utworzyło własną milicję. Była do niej rekrutowana ludność ze względu na jej pochodzenie etniczne. W 1994 roku konflikt zakończył się, jednak już dwa lata później (1996 rok) państwo zostało pogrążone w kolejnej wojnie domowej. Rok później- 1997 - Sassou- Nguesso ogłasza się prezydentem, a to staje się jednoznaczne z rozpoczęciem następnej wojny domowej. Wszelkie konflikty, które toczą się Republice Konga są spowodowane walkami o władzę, a jedynym sposobem na zażegnanie sporów jest porozumienie pomiędzy wewnętrznymi frakcjami politycznymi.

Natomiast jako przykład konfliktu powodowanego etnicznymi pobudkami mogę podać konflikt w Ruandzie. Kraj ten począwszy od 90-tych lat XX wieku był nawiedzany przez wojny domowe aż czterokrotnie. Główną areną wojen była kłótnia Tutsi i Hutu (tamtejsze plemiona etniczne) o sprawowanie władzy. W roku 1998 Ruanda rozpoczęła ponadto starcie zbrojne z Kabilem, ponieważ uważała, iż Kabila zdradzała wspólne interesy państwowe. Dziś starcia trochę przycichły jednak sytuacja wciąż jest niestabilna.

Od końcówki roku 1989 sceną krwawego konfliktu była również Liberia. W konflikcie tym zginęło ponad sto pięćdziesiąt tysięcy ludzi. Przyczyną tego starcia domowego była jak w większości przypadków zażarta walka o sprawowanie władzy. Walki osłabiły się dopiero w roku 1996, a rok później stosunki były ciężkie, jednak wciąż stabilne. W roku 1999 doszło do bardzo krwawych walk Liberii z Gwineą. Na razie nie można jednoznacznie stwierdzić czy będzie możliwe utrzymanie pokoju w tym kraju.

Jednym z najbardziej szokujących dla całej opinii międzynarodowej była wojna pomiędzy Etiopią a Erytreą. Walki między nimi rozpoczęły się w maju 1998 roku. Głównym powodem wybuchu tegoż kryzysu była coraz bardziej zaostrzająca się polityka jaką prowadziła Etiopia wobec swojego mniejszego sąsiada. Dziś tylko kłopoty finansowe powstrzymują oba te kraje przed kontynuowaniem tej wojny.

Kontynent amerykański również jest areną różnych konfliktów zbrojnych. Są to na przykład starcia toczące się w Kolumbii czy w Peru. Przyczyną tych starć są głównie walki o sprawowanie władzy i o wpływy.

Peru było miejscem rozgrywania się krwawych konfliktów w 80-tych latach XX wieku. Tamtejsza wojna została zapoczątkowana wyborem na urząd prezydenta Abimaela Guzmana. W roku 1992 został on aresztowany, w następnym roku, czyli w 1993 walki ucichły, dzięki czemu w Peru zaczął się bardzo długo wyczekiwany pokój.

Kolumbia jest krajem gdzie rozlew krwi jest codziennością już od 80-tych lat XX wieku. Starcia w Kolumbii rozgrywają się pomiędzy dwiema powstałymi jeszcze w 60-tych latach organizacjami partyzanckimi. Są to: ELN i FARC. Dzisiaj kiedy większość konfliktów domowych i światowych zaczyna słabnąć tutaj wojna domowa przeżywa czas rozkwitu. Nie wiadomo jak długo jeszcze będzie trwała lecz pewny jest fakt, iż zginie podczas niej wielu niewinnych cywilów, ludzi którzy nawet nie myślą o władzy.

Sądzę, iż konflikty zbrojne, rozgrywające się w ostatnich czasach na międzynarodowych arenach są spowodowane niezrozumieniem się stron oraz niechęcią do kompromisów. Uważam, że gdyby przywódcom walczących krajów faktycznie zależało na publicznym dobrze nie rozlewano by tyle niewinnej krwi, a konflikty rozwiązywano by drogą dyplomatyczną.