Pod pojęciem bezrobocie Bezrobocie gospodarcze zjawisko braku pracy dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących. Skalę bezrobocia określa stopa bezrobocia będąca porównaniem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotni do ... Czytaj dalej Słownik geograficzny rozumiane jest zjawisko, które polega na tym, że część osób zdolnych do wykonywania pracy oraz chcących pracować niestety nie może znaleźć żadnego zatrudnienia. Ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum nie pracujący nie wytwarzają usług i dóbr, jednak partycypują w ich podziale. Polega to na tym, iż dostają oni zasiłki, które wypłacane są z budżetu państwowego, budżet ten ponadto ponosi straty, powstają one z tytułu niepłacenia przez ludzi bezrobotnych podatków i składek zdrowotnych.

Bezrobocie jest jednym z najtrudniejszych i największych problemów społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie. Zjawisko to od bardzo dawna jest przedmiotem zainteresowania zarówno psychologów jak i socjologów, ze względu na liczne następstwa oraz konsekwencje, które za sobą pociąga. Najważniejszymi skutkami bezrobocia są: pogarszanie się standardu i poziomu życia, problem ze spożytkowaniem wolnego czasu, brak kontaktów towarzyskich, izolacja Izolacja uniemożliwienie krzyżowania się osobników populacji, co powoduje brak przepływu genów między nimi. Z czasem prowadzi to do różnicowania się puli genowej dwóch grup pierwotnie należących ... Czytaj dalej Słownik biologiczny społeczna, a także ograniczenie uczestniczenia w życiu politycznym, kulturalnym i towarzyskim. Skutkom tym bardzo często towarzyszy dyskomfort psychiczny, który polega na poczuciu bezsilności oraz wiąże się z niską samooceną. Po upływie ponad 15 lat od momentu upadku komunizmu, jesteśmy niestety trzecim krajem w Europie pod względem wysokości bezrobocia. Obecnie stopa Stopa podstawowa jednostka rytmiczna w antycznym wierszu iloczasowym i polskim wierszu sylabotonicznym; powtarzający się w wersie układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych (długich i krótkich ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich bezrobocia waha się ok. 17% jednak były lata kiedy dochodziła do 20%. Najgorsze jest to, że w niektórych częściach Polski stopa bezrobocia wzrasta w bardzo szybkim tempie.

Przyczyn tak wysokiego bezrobocia jest bardzo dużo. Przede wszystkim ludzie młodzi, którzy dopiero zakończyli edukację, nie posiadają prawie żadnego doświadczenia zawodowego, przez co wymagają różnych szkoleń. Dlatego też absolwenci wyższych uczelni często nie mają szans na uzyskanie zaufania pracodawców oraz na znalezienie pracy nawet, jeżeli istnieje na rynku pracy popyt Popyt zapotrzebowanie na określone towary oraz siłę roboczą na określonym obszarze.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
na pracowników z danej branży. Ponadto stale wzrastają wymagania pracodawców wobec kwalifikacji zawodowych przyszłych pracowników ich firmy. Aby kwalifikacje podnosić potrzeba dodatkowych funduszy oraz dużo czasu, podczas którego ludzie ci stają się jednak mało produktywni.

Następną przyczyną bezrobocia mogą być zmiany technologiczne, przekształcenia gospodarcze a także upadek całych gałęzi przemysłowych. Wprowadzenie nowoczesnych technologii, które oszczędzają pracę ludzką zasadniczo wpłynęło na ograniczenie oraz redukcję wielu miejsc pracy. Współcześnie w procesie produkcji większość miejsc pracy, którą kiedyś wykonywali ludzie zastąpiona zostaje pracą komputerów oraz maszyn. Dlatego bez pracy jest bardzo duża liczba osób, które nie mają odpowiednich kwalifikacji gdyż wcześniej pracowali w hutach, kopalniach lub fabrykach.

Bardzo poważną przyczyną wysokiego bezrobocia jest także zmiana strukturalna, która polega na tym, że te dziedziny gospodarki, które zatrudniają dużą liczbę ludzi przenoszą swoje hale produkcyjne do tych krajów gdzie jest tańsza siła robocza, natomiast w Polsce pozostają te firmy, gdzie wykorzystywana jest wysoka technika, kreatywność oraz wykwalifikowani pracownicy. Dodatkowo zmiany w polityce celnej wpłynęły na bardzo silne zalanie Polski tańszymi produktami z zagranicy co stanowi poważną konkurencję dla polskich produktów. Krajowe wyroby i produkty ze względu na zdecydowanie wyższe ceny stają się coraz mniej pożądane. Konsekwencje takiego działania doprowadzają do upadku licznych miejsc pracy oraz przyczyniają się do wzrostu bezrobocia.

Kolejną przyczyną bezrobocia w Polsce jest niewielka mobilność naszego społeczeństwa. Zwłaszcza w ostatnich latach wpłynęło to na wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny bezrobocia. Przyczyna ta głównie wynika z niechęci oraz licznych problemów dla potencjalnych pracowników, które wynikają z konieczności dojeżdżania do pracy, a czasami nawet z konieczności przeprowadzenia się do innego miasta lub nawet innego województwa. Związane jest to najczęściej z kosztami, na jakie skazany jest bezrobotny, jeszcze przed podjęciem pracy.

Mimo licznych, a czasami bardzo złożonych przyczyn problemu bezrobocia istnieje jednak także wiele możliwości rozwiązania tego problemu. Współcześnie, kiedy to pracodawcy stawiają coraz to wyższe wymagania pracownikom oraz przyszłym pracownikom najkorzystniejszym rozwiązaniem dla bezrobotnych byłoby organizowanie licznych, przydatnych szkoleń oraz kursów, które ułatwiłyby im znalezienie jakiegoś zatrudnienia. Dzięki kursom ludzie bezrobotni mogliby przekwalifikować się, nabyć albo podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Forma szkoleń może być różna, zarówno szkolenia grupowe jak i indywidualne. Ażeby ułatwić wykwalifikowanemu bezrobotnemu rozpoczęcie kariery zawodowej korzystne byłoby udzielanie mu kredytów oraz ulg inwestycyjnych na rozpoczęcie własnej działalności. Przyczyniłoby się to do automatycznego zwiększenia liczby przedsiębiorstw, a z tym związane jest także powstawanie nowych miejsc pracy.

Powszechnie wiadomo iż duży odsetek ludzi bezrobotnych w Polsce stanowią osoby młode z małym albo żadnym doświadczeniem zawodowym. Ażeby liczba ludzi bezrobotnych zmniejszyła się należy głównie zająć się rozwiązaniem problemu bezrobocia właśnie wśród ludzi młodych. Korzystne byłoby wypracowanie przez rząd polski programu, zachęcającego pracodawców do zatrudnienia młodych kadr. Mam tu na myśli system umów między państwem a organizacjami zrzeszającymi pracodawców oraz pomiędzy biurami pracy, samorządami i pracodawcami. Program taki byłby podstawą regulującą dopłaty kierowane do tych firm, które zobowiązałyby się do zatrudniania absolwentów uczelni wyższych. Pracodawcy zatrudniający wyższą liczbę absolwentów dodatkowo mogliby liczyć na jakieś ulgi podatkowe. Ponadto, ażeby zwiększyć mobilność przestrzenno-geograficzną ludzi bezrobotnych, czyli żeby zachęcić ich aby podejmowali pracę poza granicami swojego miejsca zamieszkania proponuję stworzenie możliwości odliczenia od podatku dochodowego kosztów ponoszonych na dojazdy do pracy. Koszty te traktowane byłyby po prostu jako koszt pracy. Ponadto można stworzyć jakiś system dopłat dla osób wynajmujących mieszkanie, które zdecydowały się podjąć pracę w bardzo dużej odległości od ich stałego miejsca zamieszkania.

Bardzo liczne i poważne następstwa oraz konsekwencje problemu bezrobocia czynią go jedną z najważniejszych, największych i najczęściej poruszanych kwestii społeczno-gospodarczych wszystkich krajów. Dlatego też wymaga podejmowania natychmiastowych decyzji w celu jego zmniejszenia. Przyczyny bezrobocia są różne, począwszy od komputeryzacji produkcji i przemysłu, poprzez upadek licznych przedsiębiorstw, niechęć pracodawców w stosunku zatrudniania młodych absolwentów, wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych, a skończywszy na słabej mobilności geograficznej społeczeństwa polskiego. Wiadomo jednak iż każdy problem da się skutecznie rozwiązać, i dlatego rząd polski powinien podejmować zdecydowane działania dążące do zwalczania bezrobociem. Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny jest jednym z krajów europejskich o najwyższym odsetku ludzi bezrobotnych. Grozi to poważnymi sankcjami oraz wiąże się z wieloma problemami. Obecny premier -Kazimierz Marcinkiewicz w inauguracyjnym przemówieniu przedstawił plany nowego rządu dotyczące kwestii walki z bezrobociem. Metodami walki mają być głównie: wyeliminowanie biurokratycznych barier dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą, zachęcanie przedsiębiorstw z krajów Unii Europejskiej aby inwestowały w Polsce a także wprowadzanie programu kształcenia dodatkowego dla osób bezrobotnych. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, iż nowy rząd podoła problemowi wysokiego bezrobocia. A wszystkie zaproponowane zmiany oraz udogodnienia wywrą pozytywny wpływ na kształt przemysłu w Polsce oraz całej gospodarki w kraju.