10 Przykazań Bożych (Dekalog) to zbiór najważniejszych zasad moralnych obowiązujących każdego chrześcijanina. Są drogowskazem prowadzącym człowieka do Boga. Trzy pierwsze przykazania odnoszą się do relacji człowieka z Bogiem, a pozostałe dotyczą stosunków międzyludzkich. Co dokładnie oznaczają i jakie grzechy można przeciwko nim popełnić?

10 przykazań Bożych – wyjaśnienie i przykładowe grzechy przeciwko nim

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

To przykazanie mówi, że Bóg jest Panem wszystkiego i ma być wartością nadrzędną. Zakazuje nie tylko wiary w innych bogów, ale też stawiania rzeczy przyziemnych na pierwszym miejscu.

Grzechy: ateizm, wiara w innego boga, zabobony, magia i wróżbiarstwo, świętokradztwo, New Age, bałwochwalstwo, satanizm, stawianie na pierwszym miejscu np. przyjemności, kariery, rzeczy materialnych itp.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno

Imię Boga jest święte, dlatego należy się do Niego odnosić z czcią i szacunkiem. Nie powinno się go używać bez potrzeby. Przykazanie to obejmuje także używanie imienia Maryi i świętych.

Grzechy: bluźnierstwo, krzywoprzysięstwo, używanie bożego imienia bez potrzeby lub w połączeniu z przekleństwami, odnoszenie się do Boga, Maryi i świętych bez szacunku, niewłaściwe wykorzystanie symboli chrześcijańskich i wizerunków świętych.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Stary Testament mówi, że Bóg stworzył Ziemię w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. Do tego fragmentu odnosi się trzecie przykazanie. Wskazuje ono, że mamy celebrować czas niedzieli i świąt razem z Bogiem, np. przez udział we mszy św., modlitwę i pogłębienie relacji rodzinnych.

Grzechy: brak uczestnictwa w niedzielnej mszy św., prace niekonieczne w niedziele i święta, niedzielne zakupy, niewłaściwe wykorzystanie czasu wolnego.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją

To przykazanie mówi o wzajemnej miłości w rodzinie, a także szacunku i obowiązkach dzieci wobec rodziców i rodziców wobec dzieci.

Grzechy: brak szacunku dziecka do rodziców i odwrotnie, brak wzajemnej pomocy w codziennych obowiązkach i trudnych sytuacjach, nieokazywanie miłości, brak czasu dla siebie nawzajem, nienależyta opieka nad dziećmi, niezajmowanie się rodzicami na starość.

5. Nie zabijaj

Przykazanie to określa stosunek do życia ludzkiego i nie tylko. Mówi o poszanowaniu godności człowieka na każdym etapie rozwoju, również w kontekście medycyny i badań naukowych. Odnosi się do ciała i psychiki. Przykazanie „nie zabijaj” dotyczy także świata zwierząt i roślin.

Grzechy: zabójstwo, wyrządzanie krzywdy fizycznej i psychicznej, wojny, terroryzm, samobójstwo, eutanazja, aborcja, brak dbałości o własne zdrowie, wyniszczające nałogi, jazda pod wpływem alkoholu, świadome narażanie siebie i innych na utratę życia lub zdrowia, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, niszczenie przyrody, znęcanie się nad zwierzętami, eksperymenty na ludziach, bezczeszczenie zwłok itp.

6. Nie cudzołóż

Szóste przykazanie dotyczy ludzkiej płciowości i poszanowania godności kobiety i mężczyzny. Akt płciowy powinien wynikać z miłości utwierdzonej sakramentem małżeństwa i być otwarty na przyjęcie potomstwa.

Grzechy: zdrada, współżycie przed ślubem, pornografia, rozwód, masturbacja, prostytucja, gwałt, poligamia, kazirodztwo, pedofilia itp.

7. Nie kradnij

Siódme przykazanie oznacza poszanowanie dóbr i uczciwość wobec drugiego człowieka. Dotyczy mienia osobistego i publicznego, wartości materialnych i własności intelektualnej. Nakazuje też uczciwość w biznesie.

Grzechy: kradzież rzeczy materialnych, praw autorskich, własności intelektualnej, nielegalne ściąganie muzyki, filmów, książek, oprogramowania, oszustwa podatkowe, niepłacenie podatków, korupcja, wyłudzenia pieniędzy, niespłacanie pożyczek, celowe nieuiszczanie opłat, niedotrzymywanie umów handlowych, nieszanowanie cudzych rzeczy, brak dbałości o publiczne dobra materialne.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

To przykazanie mówi o życiu w prawdzie i unikaniu wszelkiego kłamstwa. Mówienie nieprawdy niszczy zaufanie między ludźmi i sprzeciwia się Bogu, który jest „Prawdą”.

Grzechy: kłamstwo, obmowa, plotkarstwo, oszczerstwo, rzucanie fałszywych oskarżeń, pochopny osąd, niedotrzymywanie obietnic, zdradzanie tajemnic, budowanie fałszywego obrazu rzeczywistości w mediach.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego

Dziewiąte przykazanie zakazuje pożądania cielesnego, czyli podążania za „ciałem”, a nie za „duchem”. Nakazuje ono walkę o czystość i dążenie do panowania nad własną zmysłowością.

Grzechy: zdrada, próba rozbicia małżeństwa lub związku, niepanowanie nad własną cielesnością.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

To przykazanie zakazuje pożądania dóbr należących do bliźniego, które wynika chciwości, zachłanności i zazdrości.

Grzechy: przywłaszczenie cudzych dóbr, celowe wyrządzanie szkody, zbytnie przywiązanie do rzeczy materialnych, chora zazdrość, chciwość, złorzeczenie ludziom, którym się lepiej powodzi.