Jak powstał Nowy Testament?

Początki Nowego Testamentu mają kilka etapów swojego kształtowania. Pierwszy z nich trwał od Narodzin Chrystusa, aż do roku 30. n.e. Jest to okres ustnego nauczania Jezusa w Palestynie.

Kolejnym etapem rozwijania Pisma było ustne przekazywanie nauk Chrystusa oraz opowiadanie o Jego cudach. Sprawowane wtedy, także, Eucharystie. Ten etap trwał od 30 roku do 50. W roku 50. powstają pierwsze zbiory pisane, w tym także listy.

Od 60. roku zostają zapisywane Ewangelie według : świętego Mateusza, Marka, Łukasza o Jana. Apokalipsa oraz Dzieje Apostolskie także były pisane w tym okresie.

W około 100. roku zostały napisane wszystkie księgi Nowego Testamentu. Były one rozprzestrzeniane po całym ówczesnym świecie.

Cały Nowy Testament składa się z 27 ksiąg: 4 Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów świętego Pawła do: Rzymian, 2 do Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosa, 2 do Tesaloniczan, 2 do Tymoteusza, Tytusa i Filemona, nieznany jest autor listu do Hebrajczyków. List świętego Jakuba, 2 listy świętego Piotra, 3 świętego Jana, list świętego Judy Tadeusza oraz Apokalipsa świętego Jana.

Nowy Testament opisuje działalność Jezusa Chrystusa, wypełnienie zadań jakie polecił swoim uczniom oraz podtrzymywanie na wierze ludzi, których Apostołowie nawrócili do Boga-człowieka.