7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar Mądrości

2. Dar Rozumu

3. Dar Rady

4. Dar Męstwa

5. Dar Umiejętności

6. Dar Pobożności

7. Dar Bojaźni Bożej

 

 

7 SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

1. Chrzest

2. Bierzmowanie

3. Najświętszy sakrament

4. Pokuta

5. Namaszczenie chorych

6. Kapłaństwo

7. Małżeństwo

 

 

Wyznanie wiary - Credo

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi,

wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,

Syna Bożego Jedno rodzonego,

który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Zrodzony a niestworzony, współistotny Ojcu,

a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy

i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem

został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale

sądzić żywych i umarłych,

a Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,

który od Ojca i Syna pochodzi.

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę

który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych.

I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen