Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest zobowiązany do systematycznego odprowadzania określonych składek do ZUS-u (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Składki te opłacane są w wysokości zależnej od kwoty wynagrodzenia, jakie pobiera osoba zatrudniona, jednak ich wartość procentowa jest stała - określona odpowiednimi przepisami.

Składki odprowadzane do ZUS-u przez pracownika

L.P.

RODZAJ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ( %)

1.

Na ubezpieczenie emerytalne

9,76 % 

2.

Na ubezpieczenie rentowe

6,5 % 

3.

Na ubezpieczenie chorobowe

2,45 % 

Ten sam obowiązek spoczywa również na pracodawcy, który niezależnie od składek odprowadzanych przez pracownika, także opłaca w jego imieniu określone składki

w odpowiednich wysokościach.

Składki płacone do ZUS-u przez pracodawcę

L.P.

RODZAJ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ( %)

1.

Na ubezpieczenie emerytalne

9,76 % 

2.

Na ubezpieczenie rentowe

6,5 % 

3.

Na ubezpieczenie chorobowe

2,45 % 

4.

Ubezpieczenie wypadkowe*

1,93 % 

5.

Fundusz Pracy

2,45 % 

6.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,15 % 

7.

Ubezpieczenie zdrowotne pełne

(płacone z wynagrodzenia pracownika,

ale odprowadzane przez pracodawcę)

8,75 % 

(od podatku potrąca się 

tylko 7,75%)

PRZYKŁAD:

Przychód osoby zatrudnionej brutto 2500,00 zł 

Odliczenia od wynagrodzenia dokonywane przezpracownika:

 • ubezpieczenie emerytalne 244,00 zł
 • ubezpieczenie rentowe 162,50 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 61,25 zł

(razem składki na ubezpieczenie - 467,75 zł) 

Dochód pracownika (nie uwzględniono kosztów uzyskania przychodu) 2032,25 zł 

Koszty uzyskania - pracownik mieszka i pracuje w tym samym mieście 102,25 zł 

Koszty uzyskania - pracownik mieszka i pracuje w różnych miastach 127,82 zł 

- w niniejszym przykładzie przyjęto, że pracownik w innym mieście mieszka, a w innym pracuje, zatem:

Dochód pracownika (po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu) 1904,43 zł 

 • 2032,25 - 127,82 = 1904,43 zł

Wyliczenie wartości podatku (w tym celu otrzymany wcześniej dochód należy zaokrąglić do pełnego złotego):

 • 1904,00 x 19% = 361,76 - 44,17 = 317,59 zł

(obliczony podatek - ulga podatkowa, która w stosunku rocznym daje

kwotę wolną od podatku: 530,08 zł = podatek, który należy zapłacić do 

ZUS-u i Urzędu Skarbowego)

Sposób obliczenia Ubezpieczenia zdrowotnego:

 • 2032,25 x 8,75% = 177,82 zł - pełne Ubezpieczenie zdrowotne
 • 2032,25 x 7,75% = 157,50 zł - kwota Ubezpieczenia zdrowotnego, którą należy
 • potrącić od podatku

Wyliczone części ubezpieczenia zdrowotnego, które należą się:

- Urzędowi Skarbowemu: 317,60 - 157,50 = 160,10 zł 

- ZUS-owi: 177,82 zł 

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzymuje zatem wynagrodzenie netto (do ręki)

w wysokości:

 • 2500,00 - 467,75 - 160,10 - 177,82 = 1694,33 zł

Odliczenia od wynagrodzenia dokonywane przez pracodawcę:

 • (Pracownik) Ubezpieczenie Emerytalne + Rentowe + Chorobowe 467,75 zł
 • (Pracodawca) Ubezpieczenie społeczne, tzw. konto "51":
 • Emerytalne + Rentowe + Wypadkowe: 244,00 + 162,50 + 48,25 = 454,75 zł
 • Ubezpieczenie zdrowotne, tzw. konto "52" - 8,75%
 • - Przychód - ubezpieczenie społeczne pracownika x 8,75%
 • 2500,00 - 467,75 x 8,75% = 177,82 zł 177,82 zł
 • Fundusz Pracy, tzw. konto "53" - 2,45%

2500,00 x 2,45% = 61,25 zł 61,25 zł 

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,15%

2500,00 x 0,15% = 3,75 zł 3,75 zł 

Po obliczeniu wysokości wynagrodzenia, odprowadzeniu niezbędnych składek oraz podatku, pracodawca (lub w jego imieniu osoba lub biuro posiadające odpowiednie uprawnienia i upoważnienie do prowadzenia księgowości danej firmy) wypełnia raporty RCA i DRA, które następnie wysyła do ZUS-u oraz na przeznaczonych do tego drukach dokonuje wpłaty obliczonych składek i podatku.

Objaśnienie:

* Od 1 kwietnia 2006 r. wysokość procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS będzie ustalał dla każdego płatnika i będzie ona zależała od: 

 • ilości posiadanych przez płatnika osób ubezpieczonych ubezpieczeniem wypadkowym;
 • rodzaju działalności, jaką płatnik wykonuje (grupa, do której zalicza się według numeru PKD ujętego w REGONIE - Podstawowa Klasyfikacja Działalności);
 • jeżeli płatnik zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego więcej niż 10 osób ubezpieczonych - istotne znaczenie ma ilość pracowników wykonujących pracę
 • w warunkach zagrożenia oraz ogólna liczba wypadków przy pracy.