Komunikacja:

a) społeczna – proces porozumiewania się i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami.

b) interpersonalna – najniższy poziom komunikowania społecznego; wymiana informacji pomiędzy 2 jednostkami.

 1. Poziomy komunikowania się:

  - interpersonalne,

  - grupowe,

  - międzygrupowe,

  - instytucjonalne,

  - publiczne (wystąpienia),

  - masowe (np. telewizja).

 2. Przebieg procesu komunikacji:

  - nadawca – nadaje komunikat,

  - kodowanie – przekształcanie komunikatu na symboliczną postac,

  - kanał przekazu – droga przekazu (np. ustna)

  - dekodowanie – przełożenie komunikatu na zrozumiałą formę,

  - odbiorca – odbiera komunikat,

  - sprzężenie zwrotne – informacja o potwierdzeniu i zrozumieniu komunikatu.

 3. Rodzaje komunikacji:

  - werbalna – słowna (ustna i pisemna),

  - niewerbalna – mowa ciała (postawa ciała, mimika, gesty, dotyk, wyglad zewnętrzny).

 4. Parajęzyk – dźwiękowe składniki wypowiedzi mające znaczenie niezależne od treści; westchnienia, śmiechy, siła głosu i tempo wypowiedzi.

 5. Bariery komunikacyjne:

  a) czynniki zewnętrzne – hałas, upał, zmęczenie, odmienne języki czy slangi, silne emocje, sprzecznośc komunikatów werbalnych i niewerbalnych,

  b) wina odbiorcy i nadawcy – różnice światopoglądowe, zbyt dużo informacji, brak współpracy → uprzedzenia.

 6. Zasady skutecznej komunikacji:

  - posługiwanie się językiem zrozumiałym dla odbiorcy,

  - jasnośc i rzeczowośc wypowiedzi,

  - okazywanie empatii,

  - aktywne słuchanie – szacunek dla rozmówcy, nie pouczamy rozmówcy,

  - spójnośc przekazu werbalnego i niewerbalnego.

 7. Empatia – zdolnośc wczuwania się w sytuację drugiej osoby i próba zrozumienia jej problemów.