KOMUNIKOWANIE SIĘ 

Proces przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej

Skuteczne komunikowanie się - to proces w którym osoba - nadawca komunikatu – sprawia, że jego myśli, pragnienia

i wiedza stają się znane i zrozumiałe dla  innej osoby - odbiorcy.

FORMY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

FORMA KOMUNIKACJI

ZALETY

WADY

USTNA

Sprzyja zwrotnej reakcji

Łatwa w użyciu

Może być niedokładna

Brak trwałego śladu

PISEMNA

Dokładniejsza

Zapis dokument

Nie sprzyja zwrotnej reakcji

Trudniejsza w użyciu i bardziej czasochłonna

SIECI  KOMUNIKACYJNE

 • koło od wozu,
 • Y,
 • łańcuch,
 • okrąg,
 • każdy z każdym.

WINOROŚL

   •   łańcuch plotki
   •   łańcuch kiści

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ODBIÓR INFORMACJI

 • percepcja,
 • osobowość i rozwój intelektualny,
 • emocje i nastawienie psychiczne odbiorcy do nadawcy informacji,
 • motywacje, warunki otoczenia.

PRZESZKODY W PROCESIE KOMUNIKACJI:

 •  różnice w postrzeganiu,
 •  różnice językowe,
 • szum,
 •  emocje,
 •  niezgodność komunikatów werbalnych
 •  i pozawerbalnych,
 •  nieufność

ETAPY PROCESU KOMUNIKOWANIA SIĘ MIĘDZY KIEROWNIKIEM I PRACOWNIKIEM

1.  podjęcie decyzji jakie działania lub informacje są potrzebne,

2.  tworzenie i wybór systemu przekazu informacji,

3.  przekaz komunikatu przez odpowiednie kanały (mowa, pisma),

4.  odbiór  przekazu przez pracowników,

5.  interpretacja przekazu,

6.  podjęcie działań zgodnych z uzyskaną informacją,

7.  dążenie do dodatkowych informacji i wyjaśnień poprzez sprzężenie zwrotne.

PRZYCZYNY ZAKŁÓCEŃ W PROCESIE KOMUNIKACJI MIĘDZY KIEROWNICTWEM I ZAŁOGĄ

1.  obawy przed podzieleniem się informacją, a w związku z tym bojaźń przed utratą wpływów i władzy,

2.  chęć ukrycia niepopularnych decyzji i zamierzeń przed załogą,

3.  brak jasnej wizji i strategii rozwoju przedsiębiorstwa,

4.  obawa przed niechęcią oraz ewentualnymi zarzutami i pretensjami a nawet ostrymi atakami ze strony załogi,

5.  arogancja władzy oraz lekceważenie kompetencji i potrzeb informacyjnych pracowników,

6.  autokratyczny stylu kierowania,

7.   frustracja i niekompetencja kierownictwa w sferze zarządzania,

8.  niska kultura organizacyjna i brak tradycji w tym zakresie

9.  w przedsiębiorstwie.

WYMAGANIA WOBEC KIEROWNIKA

1.   jasne i precyzyjne wypowiadanie się,

2.   umiejętność słuchania i postrzegania reakcji o percepcji zachowań drugiej strony procesu komunikowania się,

3.   otwartość i odwaga,

4.   umiejętność przekonywania i argumentowania swoich racji,

5.   umiejętności negocjowania

DOSTARCZANA INFORMACJA POWINNA BYĆ 

1.   dostępna w każdej potrzebie,

2.   szybka i aktualna,

3.   przekazywana możliwie bezpośrednio z miejsca jej  powstawania,

4.   bezstronna czyli apolityczna,

5.  zrozumiała dla odbiorcy,

6.   zwięzła, a więc zawierająca tylko istotne fakty,

7.   właściwie uzasadniona,

8.  - uczciwa i wiarygodna,

9.  - atrakcyjna i wzbudzająca zainteresowanie podwładnych.