1. Konflikt – sytuacja, w której zaistniała sprzecznośc interesów, a jej uczestnicy chcą sobie wzajemnie narzucic wolę.

 2. Rodzaje konfliktu:

  a) podmiot konfiktu::

  - wewnętrzny – sam z sobą,

  - interpersonalny – biorą udział konkretne osoby,

  - społeczny – pomiędzy grupami społecznymi.

  b) przedmiot konfliktu:

  - wartości – odmienne wartości np. przez odmienne religie,

  - interesy – zaspokajanie swoich potrzeb kosztem innych,

  - strukturalny – pomiędzy osobami zajmującymi np. różne stanowiska pracy,

  - racji – błędne postrzeganie siebie w społeczeństwie.

 3. Negocjacje – rozmowy, w których strony próbują za pomocą argumentów i perswazji osiągnąc dobre rozwiązanie dla obu stron.

  - twarde – przewaga i jak największe korzyści; brak zaufania dla drugiej strony,

  - miękkie - daleko idące ustępstwa,

  - rzeczowe – rozwiązania korzystne dla wszystkich stron.

 4. Techniki manipulacyjne:

  - manipulowanie czasem – skracanie lub przedłużanie rozmów,

  - lekceważenie przeciwnika – zajmowanie się innymi rzeczami, brak zainteresowania rozmówcą,

  - ataki osobiste – negatywne osądy i zarzuty dotyczące spraw pozamerytorycznych,

  - „próbny balon” - jeśli chcemy rozpoznac granice do jakich możemy dojśc (co by było gdyby),

  - „nagroda w raju” - za ustępstwa nagrody w bliżej nieokreślonym czasie,

  - „dokręcanie śruby” - stawiane coraz większych żądań po zaakceptowaniu przez drugą stronę poprzednich warunków,

  - „dobry i zły policjant” - jedna osoba bardzo stanowczo przedstawia warunki, a druga osoba zachęca do spełnienia oczekiwań kolegi,

  - „zła i gorsza propozycja” - przedstawienie standardowej decyzji jako złej i złożenie drugiej gorszej i spowodowanie, że druga strona w końcu zaakceptuje pierwsze warunki.

 5. Mediacje – komunikowanie się stron konfliktu za pośrednictwem osoby neutralnej (mediatora), rozwiązanie dla obu stron, nieformalne.

 6. Arbitraż – rozstrzyganie konfliktów polubownie przez osoby wskazane prze każdą ze stron.