Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu - GATT (ang. General Agreement on Tariffs and Trade) został podpisany w Genewie i wszedł w życie 1 stycznia 1948 roku i dotyczył międzynarodowej polityki handlowej.

1 stycznia 1995 roku została powołana w Marakeszu Światowa Organizacja Handlu WTO (ang. World Trade Organisation), która przyjęła podstawowe zasady GATT i stanowi kontynuację tego układu. Jej siedzibą jest Genewa.

Zasady GATT:

  1. zasada niedyskryminacji i równości traktowania polegająca na równości traktowania partnerów zagranicznych;
  2. zasada wzajemności polegająca na tym, że żaden kraj nie może obniżyć ceł i udzielić koncesji bez uzyskania wzajemnych przywilejów;
  3. zasada interwencji handlowej - możliwość interwencji tylko w cła;
  4. klauzura największego uprzywilejowania i klauzura narodowa - produkt importowany nie może być gorzej traktowany niż produkt krajowy.

WTO kontynuuje zasady przyjęte przez GATT, lecz obecnie liczba dziedzin, dla których te zasady mają zastosowanie wzrosła. WTO rozszerzyła zakres swojego działania o liberalizację międzynarodowego handlu dobrami i usługami (ustalanie jego barier i reguł), prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, ochronę praw własności intelektualnej.