Czasu Present Simple używamy, aby opisać:

  • czynności i sytuacje rutynowe,np. He often reads in the evenings. 
  • sytuacje stałe, niezmienne, np. Jane lives in New York. 

W zdaniach czasu Present Simple często używamy następujących wyrażeń:

  • never, hardly ever, rarely, sometimes, often, usually, always - określenia te występują w zdaniu przed czasownikiem głównym i po czasownikach posiłkowych, np.  I often sleep till late. She doesn't usually help out around the house. 
  • every day/week/month, from time to time, once/twice/three times a day/week/month - tych określeń używamy na początku lub na końcu zdania, np. She goes swimming twice a week. 

GRAMATYKA 

Przy osobach takich jak: I, you we,they operatorem jest czasownik do, natomiast przy osobach takich jak he, she, it do czasownika "do" dodajemy końcówkę "es" lub "s", np. He lieves in Wroclaw; He watches TV every day. 

BUDOWA

osoba + czasownik ( przy 3 os. lp. - czasownik z końcówką -s lub - es!) + reszta zdania