Present Simple

Forma

zdanie twierdzące: czasownik w formie podstawowej, w 3. os. l.poj. dodaje się końcówkę -s.

I work. He works.

zdanie przeczące: operator do (dla 3 os. l.poj. does) + not + czasownik w bezokoliczniku

do not zazwyczaj skraca się do don't, does not skraca się do doesn't

I do not (don't) work. He does not (doesn't) work.

zdanie pytające: operator do (dla 3 os. l.poj. does) + podmiot + czasownik w bezokoliczniku

Do I work? Does he work?

Zastosowanie

- czynności lub stany stałe: He works for the Microsoft. On pracuje w Microsofcie. I live in Wrocław. Mieszkam we Wrocławiu.

- czynności zwyczajowe, powtarzające się: I play football every Tuesday. W każdy wtorek gram w piłkę.

He gets up at 6 o'clock. On wstaje o 6 rano.

- prawdy ogólne: Cats like milk. Koty lubią mleko.

W czasie Present Simple stosuje się przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency), aby określić, jak często odbywa się dana czynność. Są to np. always, usually, never, often, sometimes, every week, seldom, occasionally.

I never drink wine. Nigdy nie pijam wina.

She always comes late. Ona zawsze się spóźnia.

He works in the garden every day. On codziennie pracuje w ogrodzie.

John seldom goes abroad. John rzadko wyjeżdża za granicę.

Present Continuous

Forma

zdanie twierdzące: czasownik be w czasie teraźniejszym w odpowiedniej osobie (am, is, are) + czasownik z końcówką -ing

I am working. He is working.

zdanie przeczące: czasownik be w czasie teraźniejszym w odpowiedniej osobie (am, is, are) + not + czasownik z końcówką -ing

I am not working. He is not working.

zdanie pytające: czasownik be w czasie teraźniejszym w odpowiedniej osobie (am, is, are) + podmiot + czasownik z końcówką -ing

Am I working? Is he working?

Zastosowanie

- czynności odbywające się w chwili mówienia: What are you doing? I'm learning for the exam. Co robisz? Uczę się do egzaminu.

- czynności chwilowe, trwające przez pewien okres, niekoniecznie odbywające się w chwili mówienia: These days I am working a lot. W ostatnich dniach dużo pracuję.

- zaplanowane czynności, które będą się odbywać w niedalekiej przyszłości: We are going to the theatre tomorrow. Jutro idziemy do teatru.

- czynności zwyczajowe, które denerwują mówiącego: He's always boasting about his successes. Ciągle przechwala się swoimi sukcesami.

W czasie Present Continuous nie występują następujące czasowniki: to love, to like, to hate, to want, to wish, to seem, to cost, to belong, to own, to know, to understand, to remember, to believe, to feel, to mean, to think, to understand.

Past Simple

Forma

zdanie twierdzące: czasownik w czasie przeszłym: dla czasowników regularnych do bezokolicznika dodaje się końcówkę -ed, nieregularnych trzeba się nauczyć.

I worked. He worked.

zdanie przeczące: operator didnot + czasownik w bezokoliczniku

did not zazwyczaj skraca się do didn't

I did not (didn't) work. He did not (didn't) work.

zdanie pytające: operator did + podmiot + czasownik w bezokoliczniku

Did I work? Did he work?

Zastosowanie

- czynność, która odbyła się w określonym momencie w przeszłości: I met him five years ago. Poznałem go pięć lat temu. He bought this book yesterday. Kupił tę książkę wczoraj.

- czynność, która odbywała się w odcinku czasu, który już się zakończył: I lived in the USA for two years. Przez dwa lata mieszkałem w Stanach Zjednoczonych.

- zwyczajowe albo powtarzające się czynności w przeszłości: When I was a child, I visited my grandparents every summer. Kiedy byłem dzieckiem, każdego lata odwiedzałem dziadków.

Past Continuous

Forma

zdanie twierdzące: czasownik be w czasie przeszłym w odpowiedniej osobie (was, were) + czasownik z końcówką -ing

I was working. He was working.

zdanie przeczące: czasownik be w czasie przeszłym w odpowiedniej osobie (was, were) + not + czasownik z końcówką -ing

I was not working. He was not working.

zdanie pytające: czasownik be w czasie przeszłym w odpowiedniej osobie (was, were) + podmiot + czasownik z końcówką -ing

Was I working? Was he working?

Zastosowanie

- czynność odbywająca się w określonym momencie w przeszłości: At 10 PM last night I was having a bath. Wczoraj o 10 wieczorem brałem kąpiel.

- czynność odbywająca się w przeszłości przez pewien czas: Yesterday I was working all day. Wczoraj pracowałem przez cały dzień.

- w połączeniu z Past Simple - czynność, która odbywała się, kiedy zdarzyło się coś innego: When I was sleeping, someone stole my things. Kiedy spałem, ktoś ukradł moje rzeczy. When we were eating, John knocked at the door. Kiedy jedliśmy, John zapukał do drzwi.