Czasu Present Simple używamy, mówiąc o:

• czynnościach powtarzających się

• sytuacjach niezmiennych lub trwających przez dłuższy czas

Na końcu czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy -s/-es.

Wzory na tworzenie zdań

zdania oznajmujące: S+V

przykładowe zdania: I play tennis. He plays tennis. She watches TV.

zdania przeczące: S+don't/doesn't+V

przykładowe zdania: I don't play tenis. She doesn't watch TV.

pytania: Do/Does+S+V

przykładowe zdania: Do you play tennis? Does she watch TV?

*S-osoba, V-czasownik

Typowe przysłówki: always, usually, often, sometimes, never