INFINITIVE (bezokolicznik)

PAST SIMPLE

(czas przeszły)

PAST PARTICIPLE

(imiesłów czasu przeszłego)

ZNACZENIE

be

was/were

been

być

become

became

become

stawać się

begin

began

begun

zaczynać

break

broke

broken

łamać

bring

brought

brought

przynosić

build

built

built

budować

burn

burned

burnt

spalić

burst

burst

burst

wybuchać, pękać

buy

bought

bought

kupować

can

could

been able to

umieć, móc, potrafić

catch

caught

caught

chwytać, łapać

choose

chose

chosen

wybierać

come

came

come

przybywać

cost

cost

cost

kosztować

cut

cut

cut

ciąć

dig

dug

dug

wykopywać, kopać

do

did

done

robić

draw

drew

drawn

narysować, naszkicować

dream

dreamt

dreamed

śnić

drink

drank

drunk

pić

drive

drove

driven

kierować

eat

ate

eaten

jeść

fall

fell

fallen

upadać

feed

fed

fed

żywić, karmić

feel

felt

felt

czuć

fight

fought

fought

walczyć

find

found

found

znajdować

fly

flew

flown

latać

forget

forgot

forgotten

zapominać

forgive

forgave

forgiven

wybaczać

get

got

got

dostawać

give

gave

given

dawać

go

went

gone/been

iść, jechać

grow

grew

grown

rosnąć

hang

hanged/hung

hanged/hung

wieszać się, kogoś/coś

have

had

had

mieć

hear

heard

heard

słyszeć

hide

hid

hid

ukrywać się

hit

hit

hit

uderzać

hold

held

held

trzymać

hurt

hurt

hurt

ranić

keep

kept

kept

trzymać

know

knew

known

znać, wiedzieć

lead

led

led

prowadzić

learned

learned/ learnt

learned /learnt

uczyc się

leave

left

left

opuszczać, wyjeżdżać

lend

lent

lent

pożyczać komuś

let

let

let

pozwalać

lie

lay

lain

leżeć

light

lit

lighted

zapalać, podpalać

lose

lost

lost

gubic, tracić

make

made

made

robić

mean

mean

meant

znaczyć

meet

met

met

spotykać

must/have to

had to

had to

musieć

pay

paid

paid

płacić

put

put

put

kłaść

read

read

read

czytać

ride

rode

ridden

jeździć (na czymś)

ring

rang

rung

dzwonić

run

ran

run

biec

say

said

said

mówić

see

saw

seen

widzieć

sell

sold

sold

sprzedawać

send

sent

sent

wysyłać

set

set

set

umieszczać, postawić

shine

shone

shone

zaświecić (czymś)

show

showed

shown

pokazywać

shut

shut

shut

zamykać, zatrzaskiwać

sing

sang

sung

śpiewać

sink

sank

sunk

tonąć

sit

sat

sat

siedzieć

sleep

slept

slept

spać

smell

smelled

smelt

wąchać, pachnieć

speak

spoke

spoken

mówić

spend

spent

spent

spędzać

spill

spilt

spilled

rozlewać

stand

stood

stood

stać

steal

stole

stolen

kraść

swim

swam

swum

pływać

take

took

taken

brać

teach

taught

taught

uczyć

tear

torn

torn

drzeć, rozrywać

tell

told

told

mówić

think

thought

thought

mysleć

throw

threw

thrown

wyrzucać

understand

understood

understood

rozumieć

wake

woke

woken

budzić się

wear

wore

wore

być ubranym w coś

win

won

won

wygrywać

write

wrote

written

pisać