Nasz przekaz możemy urozmaicić poprzez zastosowanie różnorodnych środków językowych. Do najczęściej stosowanych należą:

1. Alegoria - jest to metafora, której znaczenie odczytujemy w sposób jednoznaczny dzięki znajomości tradycji kulturowej, religijnej, literackiej np.: lis - spryt, chytrość.

2. Animizacja - nadanie przedmiotom martwym, zjawiskom przyrody lub pojęciom abstrakcyjnym cech właściwych istotom żywym np.: wiatr zawył, samochód zdechł.

3. Antonimia - przeciwstawność znaczeniowa pary wyrazów np.: czarny - biały, słodki - gorzki.

4. Epitet - wyraz dookreślający, dodatkowo uwydatniający jakąś charakterystyczną cechę. W poezji wzmacnia obrazowość opisu i jego zabarwienie emocjonalne np.: złote serce, błękitnooka piękność.

5. Eufemizm - wyrażenie bardziej oględne, zastępujące wyraz, który z różnych względów: estetycznych, grzecznościowych, nie może być użyty w zdaniu np.: odszedł - zamiast umarł, mija się z prawdą - zamiast kłamie.

6. Hiperbola - wyolbrzymienie, przedstawienie jakiejś cechy lub zjawiska w sposób przejaskrawiony, w celu wywołania silniejszej reakcji u odbiorcy np.: oszalały z gniewu, nadludzka siła.

7. Metafora - przenośnia, niedosłownie użycie pewnego wyrażenia, które traci swoje pierwotne znaczenie i z wyrazami sąsiednimi tworzy nową całość semantyczną np.: kwaśna mina, wstęga tęczy, falujące morze zbóż.

8. Metonimia - użycie jednej nazwy w zastępstwie innej, przy czym rzecz oznaczona nową nazwa nie traci swojego pierwotnego znaczenia np.: czytać Norwida, lubić pędzel MatejkiOksymoron - zestawienie pojęć treściowo sprzecznych, wręcz wzajemnie się wykluczających np.: zimne słońce, gorący lód.

10. Personifikacja - uosobienie, nadanie rzeczom martwym lub zwierzętom cech człowieka np.: rozmarzony kot.

11. Peryfraza - zastąpienie słowa oznaczającego jakiś przedmiot lub cechę poprzez rozbudowane omówienie np.: białe płatki wirują na wietrze - zamiast pada śnieg.

12. Porównanie - zestawienie dwóch rzeczy bądź zjawisk podobnych ze względu na jakąś wspólną cechę np.: usta jak korale, lekka jak piórko.

13. Synonim - wyraz bliskoznaczny np.: kłótnia - awantura, draka, niezgoda.