pojęcia uzupełniające:

 • epifora -  figura stylistyczna polegająca na powtarzaniu tych samysch słów na końcu wersu lub zdania.
 • franciszkanizm - postawa światopoglądowa wyrażająca się ufną miłością do Boga, ludzi i świata przyrody, podjęciem dobrowolnego ubóstwa i głeboką pokorą. Postawa ta powraca do źródeł wiary chrześcijańskiej, mówi, by głosić wiarę i naśladować Jezusa.
 • antropomorfizacja - typ metafory polegający na nadawaniu elementom świata przyrody cech ludzkich np. zdolność myślenia
 • encyklika - orędzie napisane przez papieża, adresowane do wiernych, poruszające tematy teologiczne, polityczne, moralne czy społeczne, które dotyczą wszystkich katolikow na świecie

Kim był autor "Kwiatków.."?

Święty Franciszek z Asyżu żył w latach 1182-1226. U schyłku XIII w Włochy były w krytycznym stanie - głód, epidemie, choroby, rozpusta w kościele. Jednym z przejawów dążenia do moralnej odnowy była filozofia wiary głoszona przez św. Franciszka. W młodości Franciszek prowadził bujne życie, ale miał bardzo dobre serce i zawsze był hojny dla ubogich. Po roku spędzonym w niewoli, powrócił do dawnego trybu życia i zachorował. W tym czasie doznał duchowej przemiany, porzucił swój dobytek, wspierał trędowatych, spacerował po mieście. Żebrał i żył w pokorze. Ludzie uznawali go za szalonego. Zgromadził uczniów, którzy dali początek zakonowi franciszkanów. W ciągu całego życia Franciszek odbył wiele misyjnych podróży po Włoszech, Egipcie i po Ziemi Świętej. Od swoich uczniów wymagał modlitwy, pracy, ubóstwa i pokory. Akceptował cielesność człowieka. Jego postawę cechuje afirmacja świata - pełne miłośći zaangażowanie w świat, wyrozumiałość i akceptacja. Zakazywał ścinać drzewa na opał - dopuszczał jedynie ścinanie gałezi drzew. Obecnie jest patronem ekologów. 

O czym są "Kwiatki.."?

Kwiatki świętego Franciszka to cykl anonimowych utworów powstałych na przełomie XIII i XIV wieku. Utwór został napisany po włosku. Tytułowe określenie kwiatki odwołuje się do słowa antologia - oznaczającego zbieranie kwiatków lub wybór fragmentów. Utwór zawiera krótkie opowiadania opisujące wybrane epizody z życia świętego i jego pierwszych towarzyszy.

Postawa franciszkańska to okazywanie pokory wobec wszechpotężnego i wspaniałego Boga, jako stwórcy, umiłowanie wszystkiego, co żywe, okazywanie dobroci i niesienie pomocy potrzebującym, życie w harmonii z naturą. Franciszkanizm to koncepcja wiary radosnej.

Hymn tkz. Pieśń słoneczna to upublikowany w Kwiatkach utwór uważany za najstarszy tekst poetycki napisany po włosku (powstał w 1225 r. gdy święty zachorował). Franciszek w utworze oddaje chwałę Bogu poprzez afirmacje elementów przyrody: słońca, wiatru, obłoków itp. 

Nawiązania do utworu św. Franciszka

 • Jan Kasprowicz "Księga ubogich"
 • Leopold Staff "Ptakom niebieskim"
 • Stanisław Wyspiański "Caritas"
 • Jerzy Libert
 • Jan Twardowski
 • Edward Stachura

Nawiązania do Biblii:

 • stworzenie świata - powstanie sklepienia niebieskiego i istot latających
 • potop - arka Noego