CECHY ROMANTYZMU:

* natura odzwierciedla uczucia bohatera

* najczęściej ukazywano miłość nieszczęśliwą lub zawiedzioną, gdyż tylko taka miała dla romantyków znaczenie

* ogromne zainteresowanie kultura ludową, literaci czerpią ze źródeł ludowych, biorą pomysły na dzieła z ludowych opowieści (patrz: A. Mickiewicz "Ballady")

* dużą rolę odgrywają wątki narodowe, literatura zaangażowana politycznie

* pisarz, to człowiek wolny, jednostka wybitna, stojąca ponad społeczeństwem

Cechy charakterystyczne romantyzmu

Do czynników, które wywarły wpływ na kształtowanie się romantyzmu należą przemiany cywilizacyjne, społeczne, polityczne oraz obyczajowe (mające swój początek podczas rewolucji francuskiej w 1789).

Romantyzm powstał jako fuzja oświeceniowej tradycji stawiającej na demokrację i przyznającej jednostce prawo do decydowania o swoim losie oraz buntu występującemu przeciwko społeczeństwu. To doprowadziło do wykształcenia się nowego typu bohatera, tzw. bohatera romantycznego. Nastąpił również rozwój świadomości

i przynależności narodowej, co spowodowało, że romantyzm w niektórych krajach jawił się jako okres szczególnego patriotyzmu. Historia postrzegana była z sentymentem o zdecydowanie dramatycznym przebiegu wymagającym licznych ofiar (polski mesjanizm). Na pierwszy plan wysunęły się postawy konserwatywno-religijne, zachowawczo-narodowe lub liberalno-rewolucyjne. Sięgano do kultury ludowej pozostając w opozycji do kultury dworskiej. Na skutek tego wykształciła się kultura mieszczańska, która miała decydujący wpływ na kulturę całego XIX wieku.

Cechy literatury romantycznej

Literatura romantyczna wyraża przede wszystkim indywidualne cechy jednostki, która występuje w imieniu większej grupy społecznej-narodu. Przede wszystkim to poeta kreował się na przywódcę, proroka, geniusza. Jego wyobraźnia i natchnienie prowadziło do frenezji. Romantyzm wykształca typ bohatera romantycznego. Jedną ze stałych jego cech było przeżywanie wielkiej romantycznej miłości, która stawała się wielką namiętnością, była też dowodem - wyznawanej przez romantyków - dominacji uczuć nad rozumem. Miłość romantyczna jest najczęściej nieszczęśliwa i prowadzi bohatera do samobójczej śmierci. Romantycy stworzyli też nową koncepcję poezji i poety - wieszcz i geniusz - wprowadzone przez niemieckich teoretyków romantyzmu. Poeta w ich ujęciu stawał się najwyższym prawodawcą i prorokiem, wysłannikiem Boga. Literatura danego narodu miała przedstawiać jego dawne i teraźniejsze dzieje, sławić bohaterów, w razie potrzeby podtrzymywać na duchu i zagrzewać do walki z wrogiem.

Romantyzm dystansując się od klasycznych wzorców literatury antyku, przeciwstawiał im tradycję narodowościową, kulturę ludową, mitologię europejską oraz motywy orientalne i biblijne. Powstały nowe gatunki literackie takie jak:

- poemat dygresyjny

- powieść poetycka

- powieść historyczna

W twórczości poetów angielskich tendencje romantyczne pojawiły się już w połowie XVIII wieku. Na uwagę zasługują szczególnie wiersze R. Burnsa oraz W. Blake'a.