Rodzina

Przodkowie pochodzący ze Śląska

Dziadek Jan Kopernik, kupiec krakowski

Rodzice - Barbara i Mikołaj Kopernikowie, mieszczanie zamieszkali w Toruniu

Rodzeństwo - starszy brat Andrzej i dwie starsze siostry Katarzyna i Barbara.

Narodziny Mikołaja - 19 lutego 1473 roku przy ulicy św. Anny 17 w Toruniu

Chrzest Mikołaja w kościele pod wezwaniem świętego Jana

1483 - śmierć ojca

Wuj Łukasz Watzenrod, biskup warmiński, brat matki Mikołaja Kopernika i opiekun rodziny

Edukacja

Szkoła parafialna przy kościele p.w. św. Jana (lekcje łaciny, rachunków i śpiewu kościelnego)

1491 - 1495 Akademia Krakowska - wykłady na Wydziale Sztuk Wyzwolonych z matematyki, geometrii, trygonometrii, astronomii, medycyny, prawa kanonicznego

1496-1500 - Uniwersytet w Bolonii, studia z zakresu prawa kanonicznego

1501-1503 - Uniwersytet w Padwie, studia z dziedziny medycyny

1503 - tytuł doktora z prawa kanonicznego w Ferrarze.

Działalność w kapitule

Praktyka lekarska - stanowisko osobistego lekarza biskupa warmińskiego

Udział w zjazdach stanów pruskich

Opracowanie traktatu o monecie "Modus cudendi monetam" - dowodzenie tezy, że gorsza moneta wypiera z obiegu lepszą, wskazanie przyczyn pogarszania się stanu krajowej gospodarki: spadku wartości pieniądza i zmniejszenia handlu zagranicznego

Opracowanie traktatu o chlebie "Panis coquendi ratio". - ustanowienie sprawiedliwych cen za chleb

Współautorstwo licznych map Warmii, Prus Królewskich, Zalewu Wiślanego i Królestwa Polskiego.

Projekty architektoniczne m.in. wodociągów w Grudziądzu oraz zachowanych do dziś we Fromborku.

Prace translatorskie - głównie przekłady z greki na łacinę

Projekt reformy kalendarza opracowany na prośbę władz kościelnych i przesłany do Rzymu

1516 - objęcie stanowiska administratora dóbr wspólnych kapituły

styczeń 1521 - przemyślane przygotowanie Olsztyna przed atakiem wojsk krzyżackich i doskonałe przeprowadzenie obrony zakończone powodzeniem i obroną miasta.

1521 - nominacja na stanowisko komisarza Warmii

1523 - obranie na stanowisko generalnego administratora diecezji warmińskiej.

Przeniesienie się na stałe do Fromborka, zakup domu i stworzenie pracowni

1537 - uznanie kandydatury Kopernika na urząd biskupa kapituły warmińskiej, ( jednak stanowisko to zostaje przez króla powierzone Janowi Dantyszkowi)

Prace naukowe.

Zainteresowanie astronomią od pierwszych lat studiów

Pierwsze systematyczne obserwacje nieba prowadzone w czasie pobytu we Włoszech

Dalsze obserwacje prowadzone na Warmii

Wstępne opracowanie teorii heliocentrycznej zawarte w "Komentarzyku" - wysunięcie podstawowych tez: Ziemia jest kulą krążącą wokół Słońca, Słońce jest nieruchomym centrum wszechświata,

Stworzenie obserwatorium i pracowni w jednej z wież fromborskiej katedry, zgromadzenie urządzeń mierniczych ( m.in. triquetrum, kwadrant słoneczny, sfera armilarna)

Prowadzenie systematycznych obserwacji, pomiarów i zapisków.

1515 - spisywanie pierwszych ksiąg dzieła całego życia zatytułowanego "De revolutionibus"

Nieustanne nanoszenie poprawek do spisywanej teorii.

1539 - przybycie do Fromborka Jerzego Joachima von Lauchena zwanego Retykiem w celu zgłębienia teorii i poznania mistrza

1540 - wydanie przez Retyka rozprawy pt. "Narratio prima" czyli "Opowiadanie pierwsze", zawierającej krótki opis podstawowych tez teorii kopernikańskiej i rozpowszechniającej ją wśród europejskich uczonych.

1543 - pierwsze wydanie "De revolutionibus orbium coelestium libri VI" tj. o obrotach ciał niebieskich ksiąg sześć, w Norymbergii w drukarni Jana Petreiusa w nakładzie około tysiąca egzemplarzy, z przedmową Kopernika i dedykacją dla papieża Pawła III.

Śmierć

Choroba i śmierć Mikołaja Kopernika spowodowana wylewem krwi do mózgu dnia 24 maja 1543 roku

Złożenie ciała pod posadzką fromborskiej katedry

Dowody uznania

Pomnik Kopernika na rynku w Toruniu

Nazwanie imieniem Mikołaja Kopernika ulicy na której się urodził (św. Anny )

Otworzenie na tejże ulicy muzeum jego pamięci

Pomnik Mikołaja Kopernika przed Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.