1. Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, gdzie odbywał się wielki spis ludności z rozporządzenia Cezara Augusta, i gdzie udali się jego rodzice - Maryja i Józef.
 2. Osiem dni po narodzinach Jezus został obrzezany, a później poświęcone w świątyni w Jerozolimie.
 3. Maryja, Józef i Jezus powrócili do Galilei do swojego miasta - Nazaret.
 4. W wieku dwunastu lat Jezus w świątyni w Jerozolimie rozmawiał z nauczycielami, a wszyscy dziwili się jego bystrości umysłu.
 5. Jezus, rozpoczynając swoją działalność miał około trzydziestu lat.
 6. Został ochrzczony nad Jordanem przez Jana Chrzciciela.
 7. Potem przebywał na pustyni przez czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła.
 8. Potem powrócił do Galilei, gdzie nauczał w synagogach.
 9. Przebywał także w Nazarecie, Kafarnaum, gdzie uzdrowił opętanego.
 10. Nad jeziorem Genezaret nauczał tłum ludzi z łodzi. Potem wypłynął z Szymonem na jezioro, gdzie złowili ogromną ilość ryb. Odtąd Szymon i jego pomocnicy Jakub i Jan poszli za Jezusem.
 11. Jezus uzdrowił trędowatego i paralityka.
 12. Powołał też celnika Lewiego, aby zostawił wszystko i poszedł za Nim.
 13. Wybrał dwunastu swoich uczniów, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, jego brata Andrzeja, a także Jakuba i Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba - syna Alfeusza i Szymona o przydomku Gorliwy, Judę i Judasza Iskariotę.
 14. Jezus wraz z dwunastoma Apostołami wędrowali przez miasta i wsie i nauczali.
 15. Nadal Chrystus dokonywał licznych cudów: uzdrowił opętanego w kraju Gergezeńczyków, kobietę cierpiąca na krwotok, córkę Jaira.
 16. Jezus wysłał Apostołów aby głosili królestwo boże i uzdrawiali chorych.
 17. Jezus trzykrotnie zapowiadał apostołom swoją mękę. Działo się to podczas podróży do Jerozolimy, gdzie Jezus nadal nauczał i uzdrawiał.
 18. Kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy witały go tłumy.
 19. Przed uroczystością Paschy, Judasz Iskariota wydał Jezusa arcykapłanom.
 20. W święto Paschy Jezus ustanowił Eucharystię, zapowiedział też zdradę, której dokonał jeden z uczniów.
 21. Potem Jezus modlił się w na Górze Oliwnej w ogrodzie Getsemani, gdzie pojmali go słudzy najwyższego kapłana.
 22. Jezus stanął przed Wysoką Radą arcykapłanów i uczonych w piśmie.
 23. Rada zaprowadziła Jezusa przed oblicze Piłata, a ten odesłał go do Heroda.
 24. Herod kazał ubrać Jezusa w lśniący płaszcz i ponownie wysłał go do Piłata. Piłat umył ręce, kazał wychłostać Jezusa i uwolnić. Jednak ludność domagała się aby ukrzyżować Jezusa a uwolnić Barabasza. Jezus został zatem skazany na ukrzyżowanie.
 25. Jezus został ukrzyżowany na górze Golgocie, czyli miejscu czaszki.
 26. Jeden z członków Wysokiej Rady, który nie zgadzał się z wyrokiem poprosił Piłata o wydanie mu ciała Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale.
 27. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty z Galilei zauważyły, że kamień do grobu jest odsunięty, a w środku nie było ciała.
 28. Tego samego dnia uczniowie w drodze do wsi Emaus spotkali Jezusa lecz nie poznali go. Udali się do Jerozolimy, gdzie Jezus ukazał się Apostołom.
 29. W Betanii pobłogosławił swych uczniów, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.