Konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczęła się 25 kwietnia 1945 roku w San Francisco. Jej owocem stała się przyjęta 26 czerwca Karta Narodów Zjednoczonych, sygnowana przez pięćdziesiąt jeden państw-założycieli. Przedstawiciel Polski, nie mającej wówczas rządu uznanego przez wszystkie mocarstwa, podpisał dokument w nieco późniejszym czasie.

Członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych może być każde państwo, które jest państwem miłującym pokój, przyjmie zobowiązania zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych i będzie zdolne oraz zdecydowane zobowiązania te wypełniać. Wśród członków Organizacji Narodów Zjednoczonych wyróżnia się ich szczególną grupę - tzw. członków-założycieli. Są to państwa, które brały udział w konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco (50 państw) oraz Polska, która w tej konferencji nie uczestniczyła, ale wcześniej podpisała Deklarację Narodów Zjednoczonych, a następnie podpisała Kartę Narodów Zjednoczonych i ratyfikowała ją.

Zgodnie z art. 1 Karty Narodów Zjednoczonych do celów Organizacji Narodów Zjednoczonych należą:

  1. utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
  2. rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, opierając się na zasadach równouprawnienia i samostanowienia narodów
  3. rozwijanie współpracy międzynarodowej dla rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych, kulturalnych i humanitarnych
  4. popieranie praw człowieka i zachęcanie do poszanowania tych praw

Karta Narodów Zjednoczonych określa jako główne organy ONZ:

  1. Zgromadzenie Ogólne: zbiera się na corocznych sesjach, pozbawione zostało wszelkiej realnej władzy. Sesja zwyczajna rozpoczyna się zawsze w trzeci wtorek miesiąca września i w zasadzie powinna trwać 3 miesiące, tj. do Świąt Bożego Narodzenia. Często się jednak zdarzało, że sesja przeciąga się i jej druga część odbywa się na wiosnę następnego roku. Zgromadzenie Ogólne dzieli się na 6 komitetów. Zgromadzenie Ogólne składa się ze wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Każde państwo posiada w Zgromadzeniu Ogólnym jeden głos.
  2. Rada Bezpieczeństwa: składa się z 5 członków stałych (Chiny, Francja, Wielka Brytania, USA i Rosja) oraz 10 niestałych wybieranych na 2 lata. Najważniejsze zadania to: pokojowe załatwianie sporów (np. poprzez wskazywanie stronom sporu odpowiednich procedur i sposobów rozstrzygnięcia sporu), podejmowanie akcji w razie zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów agresji (np. zupełne lub częściowe przerwanie stosunków gospodarczych, komunikacji i stosunków dyplomatycznych z danym państwem, podjęcie działań przy użyciu morskich, powietrznych lub lądowych sił ONZ, przy czym wszyscy członkowie ONZ zobowiązani są postawić do dyspozycji Rady Bezpieczeństwa siły zbrojne oraz udzielać niezbędnej pomocy do przeprowadzenia akcji zbrojnej) oraz popieranie układów regionalnych w celu utrzymania pokoju
  3. Rada Gospodarczo - Społeczna: składa się z 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na trzy lata. Do jej zadań należy w szczególności rozwiązywanie zagadnień postępu i rozwoju gospodarczego, problemów zatrudnienia, ochrony zdrowia, współpracy kulturalnej oraz powszechnego przestrzegania praw człowieka. W tym zakresie Rada Gospodarczo-Społeczna koordynuje współdziałanie ONZ z organami wyspecjalizowanymi oraz organizacjami pozarządowymi.
  4. Rada Powiernicza: decydowała o losach podległych ONZ terytoriów niesamodzielnych (w 1945 roku istniało jedenaście takich obszarów, liczących 20 milionów mieszkańców, lecz w miarę przyznawania im niepodległości działalność Rady stopniowo zamierała). Wobec likwidacji systemu powiernictwa Rada Powiernicza faktycznie zakończyła swoją działalność.
  5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości: organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Hadze. Podstawowym zadaniem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest rozstrzyganie międzynarodowych sporów. Ponadto przygotowuje tak zwane opinie doradcze w różnych kwestiach prawnych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości może wydać wyrok tylko wtedy, gdy o takie rozstrzygnięcie zwrócą się do niego państwa - strony sporu. Jego skład to 15 sędziów wybieranych na okres 9 lat.
  6. Sekretariat: główny organ administracyjny ONZ. Na jego czele stoi Sekretarz Generalny powołany przez Zgromadzenie Ogólne na zlecenie Rady Bezpieczeństwa. Sekretarz Generalny wybierany jest raz na 5 lat.