Po klęsce w kampanii wrześniowej 1939 roku i internowaniu polskiego rządu przez władze rumuńskie, najważniejszym problemem stało się powołanie nowych władz polskich, które będą reprezentować Rzeczpospolitą na arenie międzynarodowej. Stało się bowiem jasne, że mimo przegranej kampanii Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny będzie nadal prowadzić działania wojenne przeciwko Niemcom, oczywiście u boku swych sojuszników - Anglii i Francji.

Internowanie polskiego rządu i prezydenta w Rumunii stworzyło nową sytuację. Rozpoczął się trudny proces formowania nowego gabinetu. Prezydent Ignacy Mościcki mianował swym następcą polskiego ambasadora w Rzymie. Wieniawę - Długoszowskiego, ale rząd Francji nie uznał tej kandydatury. Powodem tego było to, że Francuzi chcieli mieć u boku takich ludzi, którzy będą ulegli polityce Paryża.

Mościcki przekazał więc swe uprawnienia Raczkiewiczowi, który został w listopadzie 1939 roku powołany na urząd Prezydenta R.P. Nowy prezydent powołał do działania rząd z gen. Władysławem Sikorskim, w którego skład weszły partie z obozu antysanacyjnego. Podstawą działalności gabinetu Gen. W. Sikorskiego była konstytucja Kwietniowa z 1936 roku. Siedzibą polskiego rządu był Paryż.

Powstanie polskiego rządu emigracyjnego było niezwykle ważne dla sprawy naszego kraju. Oznaczało bowiem, Że została zachowana ciągłość istnienia państwa, którego istnienie zakwestionowali najeźdźcy.

9 grudnia 1939 roku prezydent Raczkiewicz powołał radę Narodową RP, która miała być organem doradczym. Jej przewodniczącym został I. J. Paderewski. Rząd został uznany przez państwa zachodnie: Francję, Anglię, Stany Zjednoczone. Neutralne stanowisko zachowały państwa europejskie, nie biorące udziału w wojnie z Niemcami w tym czasie. Stosunków dyplomatycznych nie utrzymywano z władzami ZSRR.

Co ciekawe Polska nie wypowiedziała wojny Włochom, stało się tak dlatego, że władze tego kraju tolerowały polskich emigrantów przedzierających się przez ich terytorium do Francji. wojnę wypowiedziano dopiero, gdy kraj ten przystąpił do wojny z Francją i Anglią w 1940 roku.

Głównym zadaniem nowego premiera była koordynacja działań związanych z tworzeniem się Polskiej Armii na terenie Francji oraz utrzymywanie łączności z okupowanym krajem, gdzie powstawały struktury Państwa Podziemnego.

Armia Polska we Francji tworzona była z tysięcy napływających tu polskich ochotników z terenów okupowanego kraju. Armia znajdowała się pod Naczelnym Dowództwem RP, a w wypadku wojny miała przejść pod rozkazy Naczelnego wodza Francji. Do maja 1940 roku polskie oddziały liczyły ponad 80 tysięcy żołnierzy i oficerów. Udało się stworzyć także formacje lotnicze. Należy jednak zaznaczyć, że powstawanie polskiej armii na terenie Francji napotykało na ogromne trudności ze strony sojusznika. Żołnierzom brakowało uzbrojenia, a często ich sprzęt pamiętał czasy I wojny światowej.

W Anglii natomiast znajdowały się  trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
polskie kontrtorpedowce i dwie łodzie podwodne, które wypłynęły z Polski jeszcze przed 1 września 1939 roku.

Niestety polskie oddziały nie zostały należycie wykorzystane w czasie kampanii francuskiej w maja 1940 roku. Mimo bohaterstwa musiały ulec nieprzyjacielowi lub po rozwiązaniu się przedzierać się do Anglii. Ogółem z Francji wydostało się ponad 27 tysięcy żołnierzy i oficerów polskich.

Po klęsce Francji jedynym sojusznikiem Polski pozostała wielka Brytania. Rząd angielski zaprosił polskiego prezydenta i rząd do Anglii. Zapewniono równocześnie o kontynuacji walki z Niemcami i odtworzenie polskich oddziałów.

Bardzo szybko przystąpiono do tworzenia polskiego lotnictwa. Odegrało ono w zbliżającej się "bitwie o Anglię" bardzo ważną rolę, zestrzeliwując 250 samolotów nieprzyjaciela z ogólnej liczby 1730 strąconych maszyn niemieckich. . Polskie bombowce brały także udział w lotach bojowych nad Niemcy.

Kolejnym ważnym zadaniem polskiego rządu było zorganizowanie struktur podziemnego państwa w okupowanym kraju. Już bowiem po kapitulacji Warszawy we Wrześniu 1939 roku powstała Słżba zwycięstwu Polsce, czyli tajna, wojskowo - polityczna organizacja. Na jej czele stanął generał Michał Tokarzewski - Kraszewicz.SZP nie zyskała jednak akceptacji gen. Sikorskiego, który powołał w jej miejsce Związek Walki Zbrojnej, podporządkowany ściśle rządowi emigracyjnemu. związek, który miał być organizacją wojskową, ogólnonarodową i ponadpartyjną. Na czele ZWZ stanął przebywający we Francji gen. Sosnkowski. Podlegali mu będący w kraju: Stefan Grot - Rowecki ( na terenach okupowanych przez Niemcy) i gen. Michał Tokarzewski ( dla terenów okupowanych przez ZSRR).

Wielkim problemem dla polskiego rządu była sprawa kontaktów z ZSRR. Sytuacja ta skomplikowała się po wybuchu wojny radziecko - niemieckiej w czerwcu 1941 roku. Wówczas to niedawny agresor i wspólnik Hitlera - Stalin znalazł się w obozie aliantów. Koniecznością w tej sytuacji stało się nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z tym krajem.

30 lipca 1941 roku podpisano więc w Londynie układ między Polską a związkiem Radzieckim, znany jako układ Sikorski - Majski. ( Majski był ambasadorem ZSRR w Londynie). Rosjanie Rosjanie A. Mickiewicz III cz. Dziadów, bohater zbiorowy; licznie występują w dramacie, począwszy od tyrana Nowosilcowa, poprzez jego zauszników Bajkowa i Pelikana, po młodych oficerów, przybyłych na ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum uznawali wszystkie traktaty podpisane z Niemcami za nieważne, natomiast Polacy oświadczali, że nie są związani żadnym układem przeciwko ZSRR. Rząd ZSRR godził się też na utworzenie na terenie swojego kraju polskich oddziałów wojskowych pod dowództwem mianowanym przez polski rząd. Z łagrów i więzień mieli zostać uwolnieni polscy jeńcy i więźniowie. Dzięki temu układowi z ZSRR zostało uratowanych kilkaset tysięcy niewinnie skazanych Polaków. Mimo to tworzenie polskiej armii natrafiało na poważne trudności czynione przez władze radzieckie.

Również kontakty rządów obu krajów były niezwykle utrudniane przez ZSRR. Ostatecznie, gdy  Niemcy Niemcy Republika Federalna Niemiec. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim i Północnym. Powierzchnia 356 970 km2. Liczba ludności 82 357 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny ujawnili odnalezienie grobów polskich oficerów w Katyniu, a rząd polski zwrócił się do MCK o wyjaśnienie tej sprawy, rząd radziecki uznał to jako akt skierowany przeciwko ZSRR i zerwał kontakty dyplomatyczne z Polską.

W tej sytuacji sprawa polskich obywateli przebywających jeszcze na terenie ZSRR znalazła się w gestiach rządów krajów zachodnich, które reprezentowały Polaków w kontaktach ze Stalinem. Dotyczyło to zwłaszcza sprawy polskich ziem zagarniętych przez ZSRR po 17 września 1939 roku. Sytuację pogorszyła dodatkowo tajemnicza śmierć gen. Sikorskiego.

Następcą Sikorskiego został Stanisław Mikołajczyk. Nowy premier na próżno starał się o ponowne nawiązanie kontaktów z ZSRR. Stało się to tym trudniejsze, że Stalin powołał w 1944 roku do życia całkowicie podległe sobie władze polskie - PKWN. W tej sytuacji konferencje trzech wielkich mocarstw w Teheranie ( 1944 rok ) i w Jałcie odbyły się bez udziału Polaków, a podjęte tam decyzje nie zostały uzgodnione z polskim rządem. mocarstwa zachodnie zgodziły się wówczas na aneksję przez ZSRR polskich ziem wschodnich, ze Lwowem i Wilnem. Konferencja w Jałcie potwierdziła te ustalenia, oddając Polskę pod radziecką strefę wpływów. O tych wszystkich decyzjach polski rząd dowiedział się już po fakcie.

Rząd polski odmówił akceptacji postanowień jałtańskich, ale Rosjanie tworzyli w tym czasie politykę faktów dokonanych doprowadzając do utworzenia Rządu Tymczasowego, następnie rozszerzonego na Tymczasowy Rząd Jedności narodowej. Na jego czele stanął Osóbka - Morawski, a wicepremierami zostali Mikołajczyk i Gomółka. Znaleźli się w tym rządzie co prawda niektórzy politycy emigracyjni, ale nie objęli oni żadnych kluczowych stanowisk . ( poza S. Mikołajczykiem. ) Te objęli politycy podporządkowani ZSRR.

Następca S. Mikołajczyka na stanowisku premiera - Arciszewski, zaprotestował przeciwko tym decyzjom ale  TRJN Trjn Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Oficjalnie został utworzony 28 VI 1945 r., a jego premierem został Edward Osóbka-Morawski. Tworzyli go głównie podstawieni przez Stalina polscy ... Czytaj dalej Słownik historyczny został uznany przez państwa zachodnie. Wówczas to Francja, Anglia, USA i inne kraje cofnęły uznanie dla rządu polskiego rezydującego w Londynie.

Działalność polskiego rządu na emigracji mimo tragicznego końca miało ogromne znaczenie dla Polski w czasie II wojny światowej. Dzięki temu, gdy kończyła się ta najtragiczniejsza z wojen nikt nie kwestionował istnienia państwa polskiego. Roblem polegał tylko na tym, że mocarstwa zachodnie w imię własnych interesów nie potrafiły docenić wkładu, wierności i zaangażowania w wojnę polskiego sojusznika. Oddając Polskę Stalinowi mocarstwa zachodnie godziły się na podział Europy, jak się miało okazać na kolejne, długie 45 lat.