Mały traktat wersalski został podpisany przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej wraz z traktatem wersalskim. Miał gwarantować ochronę mniejszości narodowych w Polsce.

Mały traktat wersalski - geneza

Po zakończeniu I wojny światowej istniała obawa, że nowo powstałe kraje nie będą szanowały praw mniejszości, które znajdą się w ich granicach administracyjnych. W związku z tym powołano specjalną Komisję ds. Nowych Państw i Ochrony Mniejszości, której zadaniem było przedstawienie propozycji ochrony mniejszości przez sygnatariuszy traktatów. Traktaty zostały przedstawione do podpisania Polsce, Rumunii, Grecji, Czechosłowacji, a także Królestwu Serbów, Chorwatów i Słoweńców.

Mały traktat wersalski - postanowienia 

Warunkiem zawarcia traktatu wersalskiego przez Polskę było zagwarantowanie przez nią poszanowania praw mniejszości narodowych. Stało się to 28 czerwca 1919 r. Mały traktat wersalski został ratyfikowany przez Sejm i wszedł w życie 10 stycznia 1920 r.

Na mocy małego traktatu wersalskiego Polska zobowiązywała się do poszanowania praw mniejszości obywatelskich, m.in. ochrony zdrowia i życia oraz swobody religijnej, swobody przyjmowania i porzucania obywatelstwa jej mieszkańcom, równego dostępu do godności i urzędów.

Mały traktat wersalski uprawniał mniejszości narodowe do odwołania się bezpośrednio do Ligi Narodów (z pominięciem sądownictwa krajowego) w przypadkach dyskryminacji.

Polska wypowiedziała mały traktat wersalski  13 września 1934 r. jako sprzeciw wobec wystąpienia Niemiec z Ligi Narodów oraz auspicji Rosji do znalezienia się w Radzie Ligi.