Szkoła Rycerska, której inna nazwa brzmiała Szkoła Kadetów, rozpoczęła swoje funkcjonowanie 15 marca 1765r. Pomysłodawcą szkoły był król Polski Stanisław August Poniatowski. Monarcha pragnął, aby wychowankowie szkoły w przyszłości pomogli odbudować ojczyznę i przyczynić się do jej rozkwitu. Stan ówczesnej szlachty był bowiem opłakany. Nad interesem państwa dominował interes jednostki, a w urzędach szerzyło się łapówkarstwo.

Elity wyzbyły się wszelkiej moralności w okresie panowania królów z dynastii saskiej. Poniatowski, odwołując się do dokonań Stanisława Konarskiego i Stanisława Leszczyńskiego, chciał przeprowadzić liczne reformy, by zmienić obraz polskiej szlachty.

W Szkole Rycerskiej wykształcenie miała zdobywać szlachecka młodzież, która później objęłaby stanowiska oficerskie w armii. W szkole wykładane były jednak nie tylko woskowe przedmioty, ale także przedmioty z wiedzy ogólnej, w imię haseł głoszonych przez Konarskiego, który twierdził, że Rzeczpospolitej najbardziej są potrzebni ludzie wykształceni.

Edukacja ogólna miała trwać 4 lata, a program nauczania został przygotowany przy pomocy Johna Linda z Anglii. W szkole nacisk miał być położony również na naukę języków. Po zakończeniu nauki przedmiotów ogólnych uczniowie przez kolejne dwa lata kształcili się w kierunku wojskowym (nauczano m.in. inżynierii wojskowej) lub w kierunku cywilnym (przedmioty prawnicze). Dodatkowo uczniowie uczyli się fechtunku, czyli władania białą bronią (szablą, szpadą), tańców, jazdy konnej oraz muzyki. Były to tzw. kunszty.

Adam Kazimierz Czartoryski, który był znakomitym mężem stanu, został komendantem szkoły. Propagował idee patriotyczne, które zawarł w przygotowanym przez siebie "Katechizmie kadeckim". Dokument ten zawierał odpowiedź na pytanie jakie warunki powinien spełniać dobry kadet. Jego zdaniem powinien być kochającym swoją ojczyznę patriotą, który darzy miłością ale i bojaźnią Boga. Kadet powinien być również cnotliwy, posłuszny i pomocny. Czartoryski pisał także o szlachetności duszy, która jest trudna do zdefiniowania i odnalezienia w człowieku.

W Szkole Rycerskiej wykształcenie zdobyli m.in. przyszły dyktator powstania i uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych - Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz (pisarz i adiutant Kościuszki w trakcie Insurekcji), Jakub Jasiński (był przywódcą w trakcie powstania Kościuszkowskiego w Wilnie), Karol Kniaziewicz (generał w Legionach), Józef Sowiński (generał broniący Woli w trakcie powstania listopadowego), Franciszek Drucki - Lubecki (ekonomista oraz polityk z czasów funkcjonowania Królestwa Kongresowego) oraz inni wybitni Polacy.

Szkoła została zlikwidowana zimą 1794r. Udało jej się funkcjonować po dokonaniu pierwszego i drugiego rozbioru.