Gospodarka

Już za panowania Stanisława Augusta III stały się widoczne pierwsze przejawy wychodzenia Polski z kryzysu gospodarczego. Ten pomyślny okres panował też gdy na tron wstąpił Stanisław August Poniatowskiego. Powstawały nowe manufaktury, produkujące towary luksusowe: porcelanę, karety, armaty, broń, odzież. Zwolennikiem tych zakładów był podskarbi litewski Antoni Tyzenhauz (na Litwie założył 20 takich zakładów). Zmiany zaszły nie tylko w miastach, ale także na wsi. Zamiast pańszczyzny zaczęto płacić czynsze. Tak robił jeden z właścicieli ziem - Andrzej Zamoyski. Chociaż nie wszyscy chłopi zgadzali się na taka metodę płacenia. Zaczęto budować nowe drogi oraz kanały rzeczne łączące Dniepr-Niemenem i Bug-Prypecią. Tak robiono by usprawnić komunikację. W miastach zaczęto budować Domy Handlowe i Banki dla bogatych kupców. Podczas ożywienia gospodarczego zwiększyła się ludność w miastach, zwiększyło się znaczenie pieniędzy, wprowadzono uprawę ziemniaków, bobu i grochu, powstawały nowe urzędy i odradzały się miasta- budowano nowe brukowane drogi, które nie brudziły się tak jak poprzednie.

Szkolnictwo

Stanisław August wiele czasu poświęcał kulturze i oświacie, ponieważ nie mógł do końca zrealizować swoich planów politycznych. W 1765 odnowił się Szkoła Rycerska, przeznaczona dla synów szlachty. Do tej szkoły chodził m. in. Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski. Szkoła miała nawet własny hymn, który napisał Ignacy Krasicki. Jednak oświatą nadal rządzili Jezuici i Pijarzy. w 1773 papież Klemens XIV zniósł zakon Jezuitów. Była to wielka i ważna zmiana dla polskiego szkolnictwa. Po tym zdarzeniu zwołano sąd rozbiorowy. Powołano na nim Komisję Edukacji Narodowej (KEN). Zaczęła ona zakładać szkoły parafialne (podstawowe), średnie i wyższe. Język łaciński zastąpiono językiem polskim we wszystkich szczeblach. Dwa lata później powołano Towarzystwo Do Ksiąg Elementarnych. Jego sekretarzem był były jezuita Grzegorz Piramowicz. Zadaniem Towarzystwa... było opracowanie książek, unowocześnienie metod nauczania, stworzenia programów szkolnych. Piramowicz głosił potrzebę nauczania w wierze obywatela, patrioty, a nie jak do tej pory w wierze katolickiej. Polska pod wpływem tych wszystkich reform miała najnowocześniejszy system nauczania w Europie.

Kultura

Czasy Stanisławowskie przyniosły rozkwit polskiego piśmiennictwa. Wydawano i drukowano poezję, dzieła naukowe, prasę, publicystykę. Autorzy dziel nie tylko chcieli śmieszyć, ale też uczyć. Znanymi publicystami byli m.in. Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic. Staszic był z pochodzeniem mieszczaninem. Jego dzieła to „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego” (1787) i „Przestrogi Polski” (1790). W nich był po stronie spraw i polityki chłopów i mieszczan. W 1765 król założył czasopismo „Monitor”. W pierwszym okresie redagował go I. Krasicki, korzystając także z artykułów Buchomoloka, Konarskiego, Czartoryskiego, Naruszewicza. Na łamach „Monitora” poruszano różne tematy życia codziennego oraz moralne wykładnie poglądów ludzi wokół króla. Z inicjatywy króla powstał w 1765 r. Teatr. Odegrał on ważną rolę w programowaniu reform i wychowywaniu społeczeństwa. Walczył z wynaturzeniami społeczeństwa. W związku z wydarzeniami w kraju istniał do 1767 r. Potem rozpoczęła się 7 letnia przerwa. Potem Wojciech Bogusławski założył w Warszewie pierwszy zespół teatralny oczywiście z pomocą króla. Nazywano go ojcem teatru.

Sztuka

Król lubił być otaczany przez artystów. Wydawał wiele pieniędzy na obrazy i rzeźby zdobiące sale Zamku Królewskiego. Na królewskim dworze malowali: Canaletto i Marcello Bacciarelli. Zostawili oni po sobie piękne obrazy oddające najmniejsze szczegóły ówczesnej stolicy. Król był mecenatem sztuki. W architekturze panował umiar i prostota w przeciwieństwie do sztuki baroku. Taki styl nazwano KLASYCYZMEM. W czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego wielką wagę przywiązywano do literatury i oświaty więc te czasy nazwano także OŚWIECENIEM STANISŁAWOWSKIM.