Future Simple

Czasu Future Simple używamy do wyrażania

-ofert, obietnic, sugestii, przewidywania, próśb

-decyzji podjętych w momencie mówienia

-opinii, nadziei, lęków

Zdanie w tym czasie wygląda następująco 

zdania twierdzące osoba+will+bezokolicznik+reszta zdania

zdania przeczące osoba+won't=will not+bezokolicznik+reszta zdania

zdania pytające will+osoba+bezokolicznik+reszta zdania 

Przykładowe zdania w czasie Future Simple 

I will go to my sister. 

You will go to Poland this autumn. 

Daria will have a dinner party next Friday. 

We won't get a books tomorrow. 

 Will she be at her birthday tomorrow?  I think she won't be there.

Konstrukcja ,,be going to''

Konstrukcję ,,be going to'' używamy kiedy chcemy powiedzieć o naszych planach na przyszłość i jest to przemyślana decyzja. 

Zdanie w tej kondstrukcji tworzymy następująco 

zdanie twierdzące osoba+is/are/am+going to+bezokolicznik+reszta zdania

zdanie przeczące osoba+isn't/aren't/ am not+going to+bezokolicznik+reszta zdania 

zdanie pytające are/is/am+osoba+going to+bezokolicznik+reszta zdania 

Przykładowe zdania w konstrukcji ,,be going to''

Lucy is going to go to Spain. 

Sam and I are going to drive to Warsaw and Krakow. 

They aren't going to buy this books. 

Are you going to stay whith him? 

Is he going to study in Korea?