Jan III Sobieski urodził się w 1629 r. w Olesku. Zmarł w roku 1696 w Wilanowie. Był synem kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego oraz Zofii Teofili z Daniłowiczów, przez którą był spokrewniony z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim. W młodości podróżował wraz ze starszym bratem Markiem po krajach Europy Zachodniej: Belgii, Holandii, Francji i Anglii. Po powrocie do kraju, w 1648 r., walczył pod Zboroewem, Beresteczkiem i Ochmatowem. W czasie "potopu szwedzkiego" początkowo opowiedział się po stronie Karola X Gustawa, ale już w roku 1656 wystąpił przeciwko Szwedom. W trakcie bitwy warszawskiej dowodził oddziałami sprzymierzonych z Polską Tatarów. W roku 1665 poślubił miłość swojego życia, wdowę po Janie Zamoyskim - Marię Kazimierę d'Arquien, zwaną przez niego Marysieńką. W 1667 r. w bitwie pod Podhajcami odniósł wspaniałe zwycięstwo nad wojskami kozacko - tatarskimi. Dzięki temu w roku następnym (1668 r.) uzyskał buławę wielkiego hetmana koronnego. Kiedy we wrześniu roku 1668 abdykował Jan Kazimierz, Jan Sobieski, związany poprzez żonę ze stronnictwem profrancuskim, popierał kandydaturę Kondeusza na polski tron. Jednak królem został Michał Korybut Wiśniowiecki, który nie cieszył się sympatią Sobieskiego. Rok 1673 przyniósł kolejne świetne zwycięstwo Sobieskiego - tym razem pod Chocimiem rozgromił wojska tureckie. W tym samym roku zmarł król Michał, a sejm elekcyjny na nowego władcę Polski wybrał w 1674 r. właśnie wielkiego hetmana koronnego Jana Sobieskiego. Do sukcesów tego władcy należy m. in. słynna odsiecz wiedeńska z 1683 r. Jednak ostatnie dziesięciolecie jego panowania nie przyniosło mu większych sukcesów. W 1686 r. został zawarty pokój z Rosją, która uzyskała potwierdzenie panowania nad Ukrainą Zadnieprzańską. Niepowodzeniem zakończyła się wyprawa mołdawska z 1691 r. Jan III Sobieski był wybitnym wodzem, zreformował wojsko (wprowadził oddziały zaciężne). Uchodził także za mecenasa sztuki barokowej. Jego listy do ukochanej żony Marysieńki są najwspanialszym osiągnięciem polskiej epistolografii (sztuki pisania listów) siedemnastego wieku.