Determinizm geograficzny (z łac. ograniczenie) - jest to pogląd filozoficzno - naukowy uznający środowisko geograficzne za główny, bądź nawet jedyny czynnik decydujący o rozwoju społecznego i kulturalnego. Głównymi przedstawicielami tego poglądu byli F. Ratzel i H. Buckle.

Posybilizm geograficzny - jest to pogląd filozoficzno - naukowy zakładający równowagę i wzajemną zależność między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym. Pogląd ten rozwinął się na początku XX w we Francji. Współcześnie zwraca uwagę na negatywne skutki działalności człowieka w środowisku i konieczność ochrony jego zasobów.

Nihilizm geograficzny - jest to pogląd filozoficzno - naukowy zakładający całkowity brak oddziaływania środowiska na działalność człowieka.