GLOBALIZACJA to zjawisko pierwotnie ekonomiczne, łączące się ze zwiększeniem współdziałania i integracji systemów gospodarczych poszczególnych narodów poprzez wzrost handlu międzynarodowego, inwestycji i przepływu kapitału. W wymiarze gospodarczym globalizacja oznacza rozszerzanie się systemu kapitalistycznego na coraz większy obszar kuli ziemskiej oraz transformację lokalnych gospodarek w jeden "globalny" system. Zjawisko globalizacji można rozpatrywać także w wymiarze kulturowym, społecznym i politycznym. Globalizacja w wymiarze kulturowym jest rezultatem rozwoju masowej turystyki, wzmożonych migracji, komercjalizacji produktów kulturowych oraz rozprzestrzeniania się ideologii konsumpcji. Do jej rozwoju przyczyniają się również działania marketingowe międzynarodowych korporacji oraz rozwój masowych środków komunikacji..

Globalizacja gospodarki to tworzenie gospodarki ogólnoświatowej, czyli tworzenie możliwości swobodnego przepływu produktów oraz czynników pomiędzy wszystkimi krajami świata.

Proces globalizacji gospodarki przejawia się m.in.: w postaci różnego rodzaju struktur współpracy gospodarczej, rozwoju ogromnych międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji. Powstają także i umacniają swoja pozycję organizacje, które mają na celu tworzenie ładu gospodarczego na świecie.

Głównymi cechami wyróżniającymi proces globalizacji w ekonomii są:

 • Integracja
 • Międzynarodowa współzależność
 • Ścisły związek z nauką, postępem technicznym i organizacyjnym
 • Szybki przepływ informacji i towarów

W wyniku procesu globalizacji politycznej powstały takie organizacje międzynarodowe jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Światowa Organizacja Handlu.

Istnieje wiele argumentów za i przeciw globalizacji. Oto niektóre z nich:

Argumenty przemawiające za globalizacją:

 • może prowadzić do rozwoju nowych form rządów oraz rozszerzenia demokracji na wszystkie państwa świata, a w rezultacie - do powstania nowego pokojowego systemu światowego
 • likwiduje bariery dotyczące handlu, przepływu towarów importowanych i eksportowanych
 • dzięki globalizacji nastąpił postęp w dziedzinie komunikacji (telekomunikacji, telefonii i Internetu) czyniąc komunikację między ludźmi szybką i sprawną
 • proces globalizacji umożliwia integrację ludzi o różnym podłożu kulturowym

Argumenty przemawiające przeciwko globalizacji:

 • globalizacja zagraża ciągłości i autentyczności państw narodowych, ich niezależności, niszczy lokalną kulturę i tradycje.
 • wymusza wprowadzenie i życie według standardów Zachodnich
 • powiększa się przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi krajami na świecie;
 • świat staje się "globalną wioską", korzystne bądź niekorzystne zjawiska gospodarcze w jednym rejonie świata oddziałują na funkcjonowanie państw i przedsiębiorstw na całej kuli ziemskiej
 • globalizacja powoduje amerykanizację kultury światowej, tzw. makdonalizację;

Czy jesteśmy za czy przeciw zjawisko globalizacji już istnieje i nie można tego zjawiska cofnąć, ani zatrzymać. Co więcej proces ten na pewno będzie postępował. Naszą szansą jest mądre zaadaptowanie zdobyczy globalizacji. Powinniśmy należycie pielęgnować tradycje i kulturę oraz podtrzymywać naszą narodową tożsamości.