1. Ukraina - jest państwem leżącym w Europie południowo - wschodniej. Ukraina sąsiaduje z:
 • Mołdawią,
 • Białorusią,
 • Rosją,
 • Rumunią,
 • Węgrami.

Krainami geograficznymi, leżącymi w obrębie państwa są wyżyny: Wołyńska, Naddnieprzańska, Nadazowska.

Ukraina jest to kraj z przewagą terenów równinnych, które są reprezentowane przez rozległe niziny i wyżyny Jedynie na południu kraju występuje pasmo młodych gór fałdowych - Karpat. Na północy występuje zabagniona i trudnodostępna Nizina Poleska. W Ukrainie spotykamy kompleksy gleb lessowych, stanowiących idealne podłoże do tworzenia się i występowania bardzo żyznych gleb - czarnoziemów.

Klimat panujący na obszarze Ukrainy jest klimatem umiarkowanie ciepłym, na południowych krańcach terytorium może występować okresowo klimat podzwrotnikowy półwyspu Krymskiego.

Ukraina jest krajem niezbyt zaludnionym, zamieszkiwanym przez 51 mln ludzi, o rozmieszczeniu równomiernym. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 85 na km2. Największa liczba ludności występuje w szerokim pasie, ciągnącym się od granicy z Polską. Przeważająca liczba mieszkańców to ludność miejska, bo aż 67,7 %. Grupy etniczne spotykane na Ukrainie to:

 • Ukraińcy 73 %,
 • Rosjanie 22 %,
 • Białorusini,
 • Polacy,
 • Mołdawianie ok. 1mln,
 • Żydzi.

Język urzędowy to język ukraiński. Większość ludzi jest chrześcijanami i należy do kościoła prawosławnego lub greckokatolickiego. Katolicyzm wyznawany jest głównie przez Polaków.

 1. Białoruś - jest państwem, leżącym w Europie środkowo - wschodniej, nieposiadającym dostępu do morza. Białoruś jest państwem nizinnym a jego najwyższy szczyt liczy jedynie 345 m n.p.m.

Głównie jednostki fizyczno - geograficzne Białorusi to: Nizina Naddnieprzańska, Wyżyna Białoruska. Na Białorusi występują największe kompleksy bagien w Europie - stanowią one 30% procent całkowitego terytorium kraju.

Klimatem panującym na Białorusi jest klimat umiarkowany na zachodzie kraju, przejściowy na wschodzie terytorium państwa. Kraj ten nie posiada znacznych złóż surowców mineralnych.

Zamieszkiwany jest przez 10 mln mieszkańców. Wskaźnik gęstości zaludnienia oscyluje wokół 49 osób/ km2. Ogólnej liczbie mieszkańców Białorusi występują liczne mniejszości etniczne, takie jak:

 • Białorusini 78%,
 • Rosjanie 10 %,
 • Polacy,
 • Ukraińcy,
 • Żydzi,
 • Tatarzy.

Około 30 %Białorusinów deklaruje brak jakiegokolwiek wyznania. Największą grupę ludzi stanowi ludność miejska, zamieszkująca miasta:

 • Mińsk - 1,7 mln mieszkańców,
 • Homel,
 • Witebsk,
 • Mohylew - wszystkie powyżej 300 mieszkańców.

Mimo wysokiego dochodu narodowego ludności na Białorusi, żyje się tam bardzo ciężko, często borykając się z dużymi problemami finansowymi.