Współczesne parki, są teren rekreacyjnym, w którym występują rozmaite gatunki flory i fauny, przeznaczeniem tych parków jest relaks, odpoczynek, wyciszenie, dla dzieci zabawa, a dla młodzieży rozrywka. Wyróżnia się parki w których na pierwszy rzut oka można dostrzec ingerencje człowieka w postaci różnego rodzaju infrastruktury, ale również występują parki, gdzie działanie człowieka ogranicza się do zbędnego minimum pozwalając przyrodzie, kształtować środowisko. Ludzie poprzez ingerencje w przestrzeń publiczną, jaką są m.in. parki starają się ukierunkować społeczeństwo do określonych zachowań. Park stanowi najistotniejszy element naturalnego otoczenia, w którym społeczeństwo chce przebywać, spotykać się i odpoczywać.

Celem niniejszej pracy jest analiza wrocławskich parków pod względem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na przykładzie wrocławskich parków: Parku Szczytnickiego, Parku Tysiąclecia, Parku Zachodniego i Parku Wschodniego.

Aby osiągnąć zamierzony cel, w pracy poruszono tematykę istoty parków, scharakteryzowano wybrane parki wrocławskie poddane analizie i określono infrastrukturę sportowo-rekreacyjnej wybranych parków. Praca składa się z wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia.

W rozdziale pierwszym przedstawiona zostanie istota parków, ich definicje i rodzaje, znaczenie parków w przestrzeni publicznej, modyfikacje jakie nastąpiły  w zakresie parków na przestrzeni wieków, oraz rozpatrywanie parków jako przestrzeni publicznej.

Rozdział drugi zostanie poświęcony charakterystyce wrocławskich parków: Parku Tysiąclecia, Parku Zachodniego, Parku Wschodniego, ich genezie, począwszy od ich powstania po dzień dzisiejszy.

W rozdziale trzecim przedstawiona zostanie analiza infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  wybranych parków wrocławskich, podsumowaniem rozdziału będzie ocena parków wrocławskich pod kątem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Przedstawione w pracy rozdziały posłużą do oceny infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w wybranych parkach Wrocławia. W niniejszej pracy wykorzystano akty prawne, literaturę naukową oraz wirtualną z zakresu badanego problemu.