Euroregion Cieszyński powstał w kwietniu 1998 roku, dzięki porozumieniu Polski i Czech, i zajmuje obszary przygraniczne tych dwóch państw, wzdłuż rzeki Olzy. Głównymi miastami są Cieszyn i Czeski Cieszyn. Euroegion skupia obszary leżące przy granicy polsko - czeskiej, które łącznie zajmują powierzchnię 1400 km2, a zamieszkany jest przez 630 tysięcy osób. Ma on bardzo korzystne położenie komunikacyjne - tędy przebiega trasa łącząca północ i południe Europy.

W Polsce euroregion znajduje się na obszarze Beskidu Śląskiego i Pogórza Cieszyńskiego. Są to tereny bardzo atrakcyjne przyrodniczo i turystycznie, również obfitujące w wody mineralne i kopaliny - węgiel kamienny i gaz ziemny oraz piaskowiec godulski.

Na obszarze tym znajduje się wiele ciekawych szlaków turystycznych, miejscowości wypoczynkowych i uzdrowisk. Należą do nich; Wisła, Ustroń, Jaworzynka.

Przeszłość organizacji

W okresie przed 1989 rokiem kontakty polsko - czeskie miały wymiar jedynie nieoficjalny, ze względów politycznych. Po zmianie ustroju nastąpiło ożywienie oficjalnych kontaktów. Już w 1990 roku miało miejsce symboliczne rozpoczęcie współpracy. W 1993 utworzono Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej (w Polsce) oraz radę Regionalną do spraw Współpracy i Rozwoju, Związek Regionalny Regionu Karwina (w Czechach). Wymienione organizacje zaczęły współpracować ze sobą na kilku płaszczyznach i jeszcze w tym samym roku podpisano "Porozumienie o Współpracy".

22 kwietnia 1998 roku utworzono Euroregion Cieszyński.

Działalność stowarzyszenia

W tej organizacji podejmuje się działania dotyczące całego obszaru, jak i ośrodków lokalnych. Bardzo dobrze rozwija się współpraca i wzajemna pomoc w wielu dziedzinach: gospodarka, turystyka, kultura, sport, oświata, ochrona środowiska. Aby współpraca była dobrze zorganizowana, opiekę nad nią sprawują dwie Agencje Informacji Przygranicznej. Na podstawie informacji uzyskanych przez nie można organizować wspólne imprezy kulturalne, sportowe, warsztaty, wymianę młodzieży i promować inne formy aktywności.

W euroregionie dużo uwagi poświęca się turystyce. Nic dziwnego - jest to dziedzina w znacznym stopniu stymulująca rozwój i wpływająca na polepszenie sytuacji danego obszaru. Niezbędna jest właściwa promocja i inwestycje w infrastrukturę. Bardzo duże jest wsparcie finansowe w tej kwestii kilku programów unijnych. (PHARE).

W euroregionie działają także regionalne Centrum Informacji Europejskiej, które w okresie starań o członkostwo obu krajów w Unii Europejskiej zbierało informacje, dokumenty i przybliżało mieszkańcom korzyści przystąpienia do Wspólnoty.

Jednym z priorytetowych zadań stowarzyszenia jest usprawnienie komunikacji, zwłaszcza budowa i modernizacja dróg oraz rozwiązywanie problemów z tym związanych. Gminy euroregionu cieszyńskiego występują razem na wielu targach i wystawach europejskich.