Komunikację możemy podzielić na dwie części: transport i łączność.

TRANSPORT- polega na przemieszczaniu osób i ładunków, co może odbywać się na terenie jednego państwa (transport krajowy) lub pomiędzy państwami (transport międzynarodowy); możemy wyróżnić kilka jego rodzajów:

Transport kolejowy

Pierwsza linia kolejowa na obszarze Polski powstała w 1841 roku i łączyła Wrocław z Oławą. Drugą ważną datą jest rok 1848, który należy wiązać z powstaniem kolej Warszawsko-Wiedeńskiej. Łączna długość linii kolejowych Polski określana jest na 23,9 tys. km natomiast ich średnie zagęszczenie to 7,3 km / 100 km2 powierzchni. Największą gęstością sieci kolejowej w Europie odznaczają się Belgia (13 km / 100 km2 ) i Niemcy ( 12,9 km / 100 km2). Tym rodzajem transportu przewozi się głównie ładunki masowe, ciecze i gazy, które są przemieszczane na duże odległości. Ciągle jeszcze powodzeniem cieszy się przewóz ludzi koleją, zwłaszcza na dalsze dystanse. W Polsce transport kolejowy przewozi więcej towarów od transport samochodowego i rzecznego.

Transport samochodowy

Ten rodzaj transportu ma obecnie miejsce głównie na twardych, najczęściej asfaltowych powierzchniach drogowych. Drogi budowane są obecnie najczęściej z asfaltobetonu, do którego wyrobu używa się asfaltu i który tak też jest nazywany potocznie. Stan techniczny polskich dróg jest bardzo kiepski a ich gęstość jest bardzo zróżnicowana w skali kraju. Największym obciążeniem odznacza się droga międzynarodowa E-75 łącząca Gdańsk z Cieszynem, którą w ciągu doby przejeżdża ok. 13 tys. pojazdów. W porównaniu z innymi krajami europejskimi, Polska nie należy do czołówki producentów samochodowych- dotyczy to samochodów osobowych i ciężarowych. Za największą zaletę transportu samochodowego uważa się tzw. dostawy "od drzwi do drzwi"- dowiezienie pasażerów i towarów dokładnie w miejsce przeznaczenia. Jest on jednak bardzo energochłonny i szkodliwy dla środowiska przyrodniczego poprzez emisję spalin i duży stopień hałasu.

Transport rzeczny

Rzeki i jeziora od najdawniejszych czasów spełniały funkcję szlaków transportowych i komunikacyjnych. Wisła, główny ciek wodny Polski, swój najbardziej pomyślny okres jako szlak wodny przeżywała w XVI i XVII w. Ożywioną żeglugę śródlądową prowadzono również w XVIII i XIX w. mimo zaborów Polski. Transport rzeczny uważany jest za najtańszy rodzaj transportu. Odbywa się on jednak sezonowo i wymaga dużych kosztów inwestycyjnych, co znacznie hamuje jego rozwój. Tego rodzaju transportu używa się głównie do przewożenia piasku i żwiru (66% całkowitej masy przewozów) oraz węgla kamiennego, metali i wyrobów metalicznych, rud metali, nawozów sztucznych, drewna i zboża.

Transport morski

Długość linii brzegowej Polski wynosi 788 km a bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego ma 528 km wybrzeża. Tak szeroki dostęp do zbiornika morskiego jest powodem ożywionego rozwoju gospodarki morskiej w naszym kraju. Główne znaczenie dla żeglugi handlowej Polski maja dwa duże zespoły portowe Szczecin - Świnoujście i Gdańsk - Gdynia. Najważniejsza rolę pełni Port Północny w Gdańsku w którym przeładowywany jest węgiel kamienny i ropa naftowa. Rozwijał się także przewozy pasażerskie. W tym wypadku z kolei większe znaczenie ma zespół portowy Szczecin - Świnoujście. W 1995 roku łączna liczba osób, która skorzystała z transportu pasażerskiego polskiej floty morskiej wynosiła ok. 450 tys. z czego 380 tys. zostało obsłużone przez zespół portowy Szczecin - Świnoujście. Dość ważne są przewozy pasażerskie liniami promowymi pomiędzy Polską i krajami Skandynawskimi. Mniejsze znaczenie odgrywa kabotaż polegający na żegludze pomiędzy portami jednego państwa.

Transport lotniczy

Transport lotniczy to najszybszy rodzaj transportu posiadający również największy zasięg. Odznacza się on również największą dynamiką rozwoju w skali światowej. Negatywnym atrybutem są jednak bardzo duże koszty tego transportu. Transportem lotniczym prowadzi się przewóz pasażerów, poczty, wartościowych przedmiotów, lekarstw oraz szybko psujących się produktów. Na ożywienie przewozów lotniczych w Polsce, zarówno krajowych jak i międzynarodowych mogą mieć wpływ zmiany własnościowe w Polskich Liniach Lotniczych LOT oraz nowe drogi rozwoju związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Transport przesyłowy

Inne nazwy używana w stosunku do tego rodzaju transportu to specjalny lub przesyłowy. Potrzebuje on do funkcjonowania specjalistyczną infrastrukturę, w której skład wchodzą: rurociągi, wodociągi, gazociągi, naftociągi i instalacje za pomocą których odbywa się przesył energii. Wraz ze wzrastającym znaczeniem ropy naftowej i gazu ziemnego od połowy XIX w. zaczęto budować naftociągi i gazociągi. W naszym kraju mamy strategiczną linię przesyłu ropy naftowej a także kilka linii rurociągów, którymi przesyłane są produkty naftowe- najważniejsze z nich to rurociąg z Płocka do Warszawy oraz z Płocka do Łodzi. Ważną rolę pełni również transport wodociągowy oraz transport przesyłowy.

ŁĄCZNOŚĆ- polega na przekazywaniu informacji; ważny element infrastruktury technicznej; jest podstawą działalności wszystkich sektorów gospodarki; rozwój łączności uważany jest za dobry miernik poziomu rozwoju krajów; jest najnowocześniejszym i bardzo kapitałochłonnym sektorem komunikacji; przetwarzanie, przesyłanie i odbiór informacji odbywa się przy pomocy najnowszych wynalazków techniki m.in. światłowodów, telefonii komórkowej, telefaksów, laserów, sztucznych satelitów oraz sieci komputerowych; możemy ją podzielić na dwie części: usługi pocztowe oraz telekomunikacja

Usługi pocztowe

Dzięki tym usługom przekazywana jest korespondencja, paczki oraz przesyłki pieniężne.

Telekomunikacja

Zaliczamy do niej telefonię, telegrafię, radiofonię, telewizję, radio-komunikację a także inne wyspecjalizowane usługi. Do 1997 roku liczba użytkowników telefonii przewodowej w naszym kraju była szacowana na ok. 8 mln z czego ok. 7 mln użytkowników mieszkało w miastach. Na obszarach miejskich na 100 mieszkańców przypada ok. 20 telefonów natomiast dla wsi wskaźnik ten wynosi zaledwie 4. Polska na tle Europy pod tym względem wypada bardzo słabo i znajduje się na ostatnich miejscach tego rankingu, pomiędzy Rosją i Ukrainą. Sytuacja jednak ulega systematycznie poprawie. Szacuje się, że co roku będzie przybywało ok. 1 mln abonentów. Obecnie również dużą dynamiką rozwoju odznacza się telefonia komórkowa. W 2001 roku ok. 9 mln Polaków posiadało telefon komórkowy. Co roku jednak liczba ta znacznie się zwiększa. Rozwój tego rodzaju telefonii, zarówno w Polsce jak i na świecie, był możliwy dzięki wprowadzeniu systemu GSM ( Global System for Mobile Telecommunication). Był to początek telefonów cyfrowych. Ważnym sposobem przekazywania informacji jest również radio i telewizja. W dużym stopniu kształtują one poglądy, opinie i postawy społeczne. Blisko 2% mieszkańców naszego kraju nie ma możliwości oglądania I programu TVP natomiast 12 % nie ma II programu TVP. Telewizje komercyjne takie jak POLSAT czy TVN posiadają jeszcze mniejszy zasięg odbioru niż telewizja publiczna. W skali lokalnej działa również telewizja kablowa. W ostatnich latach dynamicznie rozbiją się jednak prywatne stacje telewizyjne i radiowe. W 1991 r. runął maszt przekazowy w Konstancinie w okolicy Gąbina, który emitował radiową jedynkę. Znacznie pogorszył się wówczas odbiór tego programu na terenie kraju. Do tej pory maszt nie został odbudowany a Pierwszy Program Polskiego Radia nadawany jest poprzez stację nadawczą w Raszynie. Nie ma ona jednak takiego zasięgu nadajnika jaki był w Konstancinie i obejmuje jedynie 60 % naszego kraju. Nowy maszt ma powstać w Solcu Kujawskim. W ostatnim czasie świat podbija nowy sposób komunikowania się. Mowa oczywiście o Internecie będącym ogólnoświatową siecią komputerową. Jest on prawdziwą rewolucją w przesyłaniu informacji, gdyż z jednej strony odznacza się olbrzymimi możliwościami a z drugiej stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji.