1. Dzieje Ziemi i ich podział

Badaniem dziejów Ziemi i ustalaniem kolejności powstawania danych skał zajmują się geolodzy, oni ułożyli i uporządkowali dzieje Ziemi w postaci tablicy stratygraficznej, dokonali podziału historii Ziemi na ery, okresy, epoki.

Najmniej skamieniałości posiadają skały które powstały w okresie wcześniejszym niż 590 mln lat temu. Formacje z tego okresu zostały zróżnicowane na dwie jednostki, są one podzielone na dwa okresy. Pierwszy

z tych okresów nazywany jest Archaikiem, charakteryzuje się on barkiem jakichkolwiek śladów życia. Drugi

z tych okresów nazwany Proterozoikiem, w którym odnaleziono bardzo nieliczne skamieniałe ślady życia.

W formacjach które powstały około 590 mln lat temu i w późniejszym okresie ślady życia są częściej obecne, ten okres w historii Ziemi nazwany został, Fanerozoikiem. Skamieniałości powstałe w Fanerozoiku, są tak różnorodne, że z tego względu dokonano podziału tego okresu na trzy mniejsze jednostki - ery. Są to kolejno, Paleozoik z znalezionymi tu śladami roślin pierwotnych, Mezozoik w którym oprócz prymitywnych organizmów roślinnych pojawiły się również pierwsze organizmu zwierzęce, Kenozoik w tej erze występowało już rozwinięte życie. Ery zostały podzielone na jeszcze mniejsze jednostki - okresy. W erze paleozoicznej pierwszym kresem jest Kambr jest on uważany przez geologów za kluczowy punkt w historii Ziemi. Z tego względu wcześniejsze okresy zwane są Prekambrem (Archaik i Proterozoik). Drugim okresem po Kambrze jest Ordowik, wiek około 500 mln lat temu, kolejny jest Sylur - 440 mln lat temu, Dewon - 408 mln lat temu, Karbon - 360 mln lat temu, i ostatni okres Perm - 286 mln lat temu. Po Paleozoiku następna era jest Mezozoik. Podzielony jest na trzy okresy, Trias - 248 mln lat temu, Jura - 213 mln lat temu, Kreda - 144 mln lat temu. Kolejna era jest Kenozoik, który został podzielony na: okres Trzeciorzędu i Czwartorzędu. Skały powstałe

w tych dwóch okresach zawierają najwięcej skamieniałości i śladów życia, dlatego też zostały one podzielone na mniejsze jednostki. W Trzeciorzędzie wyróżnia się: Paleocen - 65 mln lat temu, Eocen - 55 mln lat temu, Oligocen - 38 mln lat temu, Miocen - 25 mln lat temu, Plejstocen - 5 mln lat temu. Czwartorzęd podzielono na: Pliocen - 2 mln lat temu oraz okres który trwa do dziś.

2. Jaki jest wiek Ziemi ?

Od wieków liczni badacze próbują odpowiedzieć na pytanie ile lat ma Ziemia, kiedy powstała ? Stwierdzono, że Ziemia liczy około 4,6 mld lat. Ścisłe określenie wieku Ziemi było możliwe, zaledwie około połowy naszego stulecia. Ziemia liczy tyle w przybliżeniu tyle lat co Słońce i inne planety układy słonecznego. W XVII wieku pochodzący z Danii badacz i lekarz, Niels Stensen doszedł do wniosku, że skały osadowe, leżące wyżej są młodsze niż te leżące pod nimi. To stwierdzenie pozwoliło na określanie wieku względnego skał. Badaniem określania wieku skał zajmuje się nauka zwana geochronologią. W XX wieku dzięki badaniom prowadzonym przez Amerykanów i Anglików, stwierdzono, że pierwiastki promieniotwórcze mogą służyć od określania wieku skał i zdarzeń w historii Ziemi. Pierwiastki te ulęgają rozpadowi i powstają inne pierwiastki, przykładowo z uranu powstaje ołów. Przy rozpadzie pierwiastków jest emitowane promieniowanie. Spośród powstających naturalnie, pierwiastków ciężkich dziewięć z nich jest promieniotwórczych, miedzy innymi uran

i rad. Promieniotwórcze są również izotopy pierwiastków lekkich (rubid, stront). Izotopy czyli atomu tego samego pierwiastka różniące się masa. Rozpad substancji promieniotwórczych przebiega z określoną prędkością. Do tego typu pomiarów stosuje się jednostkę zwaną okresem połowicznego zaniku, półokresu. Jest to czas

w którym następuje rozpad połowy wyjściowej substancji promieniotwórczej. Pozostała połowa substancji, która uległa rozpadowi, zostaje oznaczona kolejnym okresem.

Najstarsze skały jakie odkryto na Ziemi liczą około 3,5 mld lat, w nich zostały odkryte ślady życia organizmów prymitywnych, bakterii i glonów. Ziemia we wcześniejszym okresie najprawdopodobniej była pustynia, pozbawioną atmosfery, na której występowały liczne wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi. Na Ziemi oceany powstały przez pierwszy miliard lat, głównym składnikiem pierwotnej atmosfery był wodór. Tlen, którym dziś oddychamy pojawił się w atmosferze w wyniku wyładowań elektrycznych lub w wyniku wydalania przez organizmy morskie.

3. Powstanie życia

Życie na Ziemi zaczęło się intensywnie rozwijać około 570 mln lat temu. Ilość tlenu w powietrzu, około 400 mln lat temu była wystarczająca by rośliny zaczęły rosnąć na lądzie, a przez następne 50 mln lat następował rozwój prymitywnych organizmów lądowych.