BUDOWA MATERII

Materia - wszystko, co nas otacza. Zbudowana jest z małych molekuł : atomów, cząsteczek, jonów, które są w ciągłym ruchu. Materia ma budowę ziarnistą, molekularną. 

Materia dzieli się na:

 1. Ożywioną : ludzie, zwierzęta, rośliny
 2. Nieożywioną : piasek, woda, kamienie, gleba, powietrze 

Materia może być też organiczna, są to cząstki gleby będące resztkami roślinnymi bądź zwierzęcymi, zawierają w budowie węgiel. Z kolei nieorganiczna jest sztucznie stworzona, nie posiada atomu/ów węgla przez co nie ulega m.in. procesowi gnicia, który towarzyszy rozkłądowi cząstek materii organicznej

Dyfuzja - samorzutne przenikanie stykających się ze sobą ciał

Stany skupienia:

 • Stały ( ciała stałe )
 • Ciekły ( ciecze )
 • Gazowy ( gazy )
 • Plazma ( stały/ciekły )

Plazma - gaz zolionizowany 

WŁAŚCIWOŚCI MATERII 

Materia zbudowana jest z substancji lub z ich mieszanin. Substancje zbudowane są z molekuł.

Substancja chemiczna ma stały skład chemiczny oraz określone właściwości

WŁAŚCIWOŚCI :

1. Fizyczne ( określane za pomocą wzroku i dotyku )

 • stan skupienia 
 • barwa
 • rozpuszczalność 
 • twardość
 • plastyczność
 • kowalność
 • kruchość
 • połysk 
 • przewodnictwo cieplne i elektryczne
 • temperatura wrzenia i topnienia
 • gęstość

2. Chemiczne 

 • smak
 • zapach
 • zachowanie wobec innych substancji
 • palność

Gęstość - opisuje upakowanie molekuł o określonej masie w określonej objętości

wzór na gęstość d = m/v ( masa przez objętość )

wzór na masę m = d * v

wzór na objętość v = m/d

PRZEMIANY MATERII

Przemiana :

1. Fizyczna :

 • substancja chemiczna o stałym stanie ma swoje właściwości fizyczne
 • określony stan skupienia, barwa

2. Chemiczna

 • powstają nowe substancje o innych właściwościach chemicznych i fizycznych ( np. spalanie kartki papieru )

Zmiany stanu skupienia wody

stan stały ( lód ) ----sublimacja----> stan gazowy ( para wodna ) ----skraplanie----> stan ciekły ( woda ) ----krzepnięcie----> stan stały ( lód )

stan stały ( lód ) ----topnienie----> stan ciekły ( woda ) ----parowanie----> stan gazowy ( para wodna ) ----resublimacja----> stan stały ( lód )

 

 

ROZDZIELANIE MIESZANIN

JEDNORODNYCH

Krystalizacja - proces polegający na wydzieleniu się kryształków z roztworu soli z wodą

Destylacja - metoda rozdziału mieszaniny cieczy, polega na wykorzystaniu różnic w wartościach temperatury wrzenia składników mieszaniny

Chromatografia - do rozdziału mieszanin i ustalania ich składników. Wykorzystuje różnice w prędkości przemieszczania się substancji 

Filtracja - proces polegający  na oddzieleniu składników mieszaniny poprzez mechaniczne lub chemiczne zatrzymanie ich na filtrze 

Odparowanie - Rozdzielenie mieszaniny poprzez odparowanie 1-go składnika ( zazwyczaj cieczy ) 

NIEJEDNORODNYCH 

Sedymentacja - Opadanie cząsteczek ciała stałego w wyniku działania siły ciężkości

Dekantacja -  zlewanie cieczy znad osadu, który zalega pod cieczą w naczyniu

Działanie magnesem - oddzielenie substancji z mieszaniny z wykorzystaniem jej właściwości magnetycznych

Za pomocą rozdzielacza - rozdział mieszanin z cieczy poprzez zlanie cieczy, która ma większą gęstość

Sączenie - oddzielenie substancji stałej od cieczy za pomocą sączka ( bibuły filtracyjnej )

Mechanicznie - oddzielenie składników mieszaniny za pomocą pensety lub szczypiec