Atom - podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym. 

CZĄSTKI ELEMENTARNE :

 1. Proton - dodatni ładunek, masa ok. 1 unit, występuje w jądrze atomowym
 2. Neutron - obojętny ładunek, masa ok. 1 u, występuje w jądrze atomowym
 3. Elektron - ładunek ujemny, masa ok. 1/1840 u, występuje wokół jądra atomowego

UNIT ( u ) - jednostka masy atomowej 

Atom składa się z jądra atomowego, w którym są protony i neutrony  o raz z powłok elektronowych w chmurze elektronowej , na których znajdują się elektrony. Atom ma ładunek obojętny.

Liczba atomowa -  zwana porządkową, jest to liczba określająca, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu. Jest równa liczbie elektronów niezjonizowanego atomu. Jest podana w układzie okresowym. 

Masa atomowa - średnia mas atomów danego pierwiastka

Liczba masowa - liczba protonów i neutronów ( nukleonów ) w jądrze

Maksymalna liczba elektronów na powłoce ( wzór ) : 2*n²    gdzie n jest numerem powłoki od strony jądra atmowego 

Elektrony walencyjne - elektrony znajdujące się na ostatniej powłoce, zwanej powłoką walencyjną. 

 Układ okresowy: pionowe kolumny - GRUPY ( 18 ) poziome rzędy - OKRESY ( 7 )

Numer grupy mówi nam o liczbie elektronów walencyjnych. Numer okresu mówi nam o liczbie powłok elektronowych.

Konfiguracja elektronowa - to rozmieszczenie elektronów na powłokach elektronowych w atomie

Jest 7 okresów, numer danego okresu mówi nam ile powłok elektronowych znajduje się w atomie. Każda powłoka ma określoną literę:

 1. powłoka - K
 2. - L
 3. - M
 4. - N
 5. - O
 6. - P
 7. - Q

WŁAŚCIWOŚCI PIERWIASTKA A JEGO POŁOŻENIE W UKŁADZIE OKRESOWYM 

Litowce ( 1 gr. ) - lit, sód, potas, cez, rubid, frans, wodór | liczba elektronów walencyjnych : 1 | charakter chemiczny : metal ( H, wodór - niemetal ) | reaktywność ( aktywność chemiczna ): bardzo duża | stan skupienia : stały ( H - gaz ) | właściwości charakterystyczne : niska temperatura topnienia, przechowywane w nafcie

Fluorowce ( 17 gr. ) - fluor, chlor, brom, astat, jod | l. elektr. walencyjnych : 7 | char. chemiczny : niemetale | reaktywność : bardzo duża | stan skupienia : F, Cl - gazy, Br - ciecz, I -c. stałe | właściwości char. : intensywne barwy 

Helowce ( 18 gr. ) - hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon | l. elektr. walencyjnych : 8 | char. chemiczny : niemetale | reaktywność : bierna ( bardzo mała ) | stan skupienia : gazy | właściwości char : mają 8 elektronów walencyjnych, są gazami szlachetnymi

Izotopy - odmiany tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów 

Izotopy wodoru : prot, deuter, tryt 

Promieniotwórczość ( radioaktywność ) - to właściwości niektórych pierwiastków ( jąder atomowych ) , która polega na samorzutnym rozpadzie z równoczesną emisją promieniowania

Rozpady promieniotwórcze "

 1. Rozpad Α ( alfa )
 2. Rozpad Β ( beta )
 3. Rozpad Γ ( gamma ) 

Masa atomowa pierwiastka - średnia mas atomów danego pierwiastka, która uwzględnia jego skład izotopowy