Podstawowe pojęcia i zagadnienia ekologiczne:

Ekologia jest to nauka o wzajemnych zależnościach i wpływach między organizmami a środowiskiem które jest przez te organizmy zamieszkiwane, oraz o związkach między samymi organizmami.

Ochrona środowiska - jest to zespół działań podejmowanych w celu utrzymania środowiska przyrodniczego w jak najmniej zmienionym kształcie, oraz próby przywrócenia tego kształtu obszarom zdegradowanym ekologicznie. Jest to również takie korzystanie z elementów środowiska aby poczynić jak najmniejsze dla niego straty.

Gatunek - grupa organizmów o podobnych cechach zarówno morfologicznych jak i anatomicznych , mogących się ze sobą krzyżować oraz wydawać na świat płodne potomstwo.

Systematyka gatunkowa - sposób uporządkowanego zapisu grup organizmów świata roślin i zwierząt. Twórca obecnie stosowanej systematyki był Karol Linneusz. Wprowadził on podwójne nazewnictwo dla wszystkich organizmów. Przykład systematyki drozda śpiewaka:

Królestwo- Zwierzęta

Typ- Strunowce

Podtyp-Kręgowce

Gromada -Ptaki

Rząd - Wróblowate

Rodzina - Drozdowate

Rodzaj - Drozd

Gatunek - Drozd Śpiewak

Siedlisko - miejsce bytowania danego organizmu

Nisza ekologiczna - środowisko w który panują optymalne warunki dla rozwoju danego gatunku. Poszczególne nisze ekologiczne zajmowane są przez różne organizmy.

Tolerancja ekologiczna - jest to umiejętność organizmu do przystosowywania się do zmiennych warunków środowiska. Pod względem zakresu tolerancji wyróżniamy:

  • Eurobionty organizmy o wysokich zdolnościach przystosowawczych tj. szerokim zakresie tolerancji ekologicznej
  • Stenobionty - organizmy o wąskiej tolerancji ekologicznej, dzięki temu często wykorzystuje się je jako wskaźniki stanu środowiska naturalnego

Konkretne przystosowania organizmów

-kserofity - rośliny preferujące obszary suche

- kserofilne- zwierzęta preferujące obszary suche

-higrofity- rośliny przystosowane do środowiska wilgotnego, podmokłego

-higrofilne- zwierzęta przystosowane do środowiska podmokłego

Zdolność przystosowawcza organizmów zwierzęcych i roślinnych wpływa na rozmieszczenie geograficzne oraz zasięg występowania tych organizmów. Główne czynniki ograniczające to klimat, substancje odżywcze.