• Ekologia pochodzi od greckiego słowa "ecos" (dom, otoczenie) i "logos" (nauka, słowo). Oznacza ona naukę o wzajemnych powiązaniach między organizmami oraz między organizmami a środowiskiem ich życia.
  • Populacją ekologiczną nazywamy zbiór osobników tego samego gatunku zasiedlających dany teren i mogących wzajemnie na siebie oddziaływać.
  • Rozmieszczenie - to rozkład organizmów (osobników) danej populacji na danej przestrzeni. Wyróżnia się rozmieszczenie równomierne, losowe lub inaczej przypadkowe i skupiskowe.
  • Liczebność - stanowią ją wszystkie osobniki danej populacji.
  • Zagęszczenie - liczba osobników przypadająca na dany obszar.
  • Rozrodczość - możliwość posiadania potomstwa w danej populacji.
  • Śmiertelność to liczba ginących osobników.
  • Biocenozę tworzy zespół wszystkich organizmów żywych na danej przestrzeni. Struktura biocenozy jest trójdzielna. Składa się z producentów (rośliny), konsumentów i reducentów (np. bakterie, grzyby).
  • Biotop to środowisko nieożywione.
  • Biotop wraz z biocenozą tworzą ekosystem.