Spis treści:

Kto może być nieklasyfikowany z przedmiotu?

Nieklasyfikowany z danego przedmiotu lub przedmiotów może być uczeń, u którego brak jest podstaw do wystawienia mu oceny śródrocznej lub rocznej, z powodu jego nieobecności na co najmniej 50 proc. godzin lekcyjnych danego przedmiotu w okresie. Może się to więc zdarzyć w przypadku, gdy uczeń nie ma wymaganej w statucie szkoły minimalnej liczby ocen z przedmiotu (najczęściej są to trzy oceny) ze względu na jego nieobecność na ponad połowie zajęć. Jeśli nauczyciel ma podstawy do wystawienia oceny uczniowi, który opuścił 50 proc. godzin lekcyjnych (np. uczeń ma wymagane oceny), to nawet mimo jego słabej frekwencji, może zostać sklasyfikowany.

Przeczytaj również: Korepetycje na wagę złota. Rodzice już szukają korepetytorów na wrzesień

Egzamin klasyfikacyjny

Jeśli nieobecności ucznia na co najmniej połowie lekcji z danego przedmiotu lub przedmiotów sprawiły, że nie było podstaw do wystawienia mu oceny śródrocznej lub końcoworocznej, a zatem nie został on klasyfikowany z jednego lub większej liczby przedmiotów, to najczęściej przysługuje mu możliwość podejścia do egzaminu klasyfikacyjnego.

Jeśli nieobecności ucznia były usprawiedliwione, to bez problemu może on zdawać taki egzamin. Jeśli jednak były nieusprawiedliwione, to na jego udział w egzaminie klasyfikacyjnym musi wyrazić zgodę rada pedagogiczna. Aby mogło się to wydarzyć, uczeń lub jego rodzic musi najpierw złożyć do dyrektora szkoły podanie o chęci przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, a później poczekać na decyzję rady.

Egzamin klasyfikacyjny odbywa się nie później niż w dniu, który poprzedza zakończenie roku szkolnego. Jego dokładny termin dyrekcja szkoły ustala z uczniem i jego rodzicami. Jeśli uczeń z ważnych, usprawiedliwionych powodów nie będzie mógł wziąć w nim udziału danego dnia, ustala się termin dodatkowy.

W przypadku niezdania egzaminu klasyfikacyjnego, czyli otrzymania z niego oceny niedostatecznej, uczniowi przysługuje jeszcze możliwość przystąpienia z tego przedmiotu do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Klasyfikacja uczniów nieobecnych w szkole z powodu choroby lub pobytu w szpitalu

Uczniowie, którzy opuszczali zajęcia z powodu częstego zapadania na choroby, które uniemożliwiały im uczestniczenie w zajęciach w szkole, najczęściej mają te godziny usprawiedliwione przez rodziców. Zazwyczaj nie stanowią one większego problemu, szczególnie jeśli uczeń w momentach obecności w szkole nadrabiał zaległości i zaliczał sprawdziany. Jeśli jednak zdarzy się tak, że w tym czasie nie uda się ich nadrobić, a nauczyciel nie będzie mógł z tego powodu wystawić mu oceny, to wówczas przysługuje uczniowi prawo do udziału w egzaminie klasyfikacyjnym, dlatego że jego nieobecności są usprawiedliwione.  

Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, mają możliwość uzyskania z poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, które może odbywać się przez określony czas (np. czas trwania choroby). Wówczas uczeń najczęściej realizuje obowiązek szkolny w domu — odwiedzają go wyznaczeni przez dyrekcję jego macierzystej szkoły nauczyciele przedmiotów, którzy przeprowadzają z nim indywidualne zajęcia. Wymiar godzin lekcyjnych jest ustalany z dyrekcją, a jeśli stan zdrowia dziecka nie pozwala na jego udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach, można odstąpić od realizacji niektórych treści nauczania. Podczas nauczania indywidualnego uczeń bierze udział w lekcjach, zatem otrzymuje obecności oraz oceny, a co za tym idzie, może być na ich podstawie klasyfikowany. Jeśli jednak zdarzy się tak, że nie będzie podstaw do jego sklasyfikowania, może on wówczas przystąpić od egzaminu klasyfikacyjnego.

Uczniowie, którzy ze względu na swój stan zdrowia, muszą przebywać przez dłużej niż 9 dni w podmiocie leczniczym (np. szpitalu, sanatorium) lub wymagają częstej hospitalizacji, mają możliwość spełniania obowiązku szkolnego w placówce leczniczej np. w szkole przyszpitalnej. Wówczas uczeń jest nauczany i oceniany przez zatrudnionych tam nauczycieli. Takie dziecko klasyfikuje rada pedagogiczna szkoły, do której jest ono zapisane w momencie przeprowadzania klasyfikacji. Jeśli ucznia ma klasyfikować szkoła macierzysta, a przez jakiś czas roku szkolnego uczył się on w podmiocie leczniczym, nauczyciele np. szkoły przyszpitalnej przesyłają szkole macierzystej ucznia pisemną informację o jego frekwencji i wynikach w nauczaniu i zachowaniu, by przy klasyfikacji mogły być one wzięte pod uwagę. Przebywający w szpitalach uczniowie mogą mieć również zmniejszoną liczbę godzin edukacyjnych lub dłuższe przerwy w nauce, jeśli okresowo ich stan zdrowia nie pozwala na przeprowadzanie lekcji, zatem to, czy dany uczeń będzie klasyfikowany, jest kwestią indywidualną i zależy od tego, czy będą podstawy do jego klasyfikowania. Takiemu uczniowi oczywiście przysługuje również prawo do zdawania egzaminów klasyfikacyjnych.

Przeczytaj również: Trwają rekrutacje do szkół średnich. Które licea i technika wygrywają w rankingach?

Egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy przysługuje uczniom, którzy z jednego lub dwóch przedmiotów obowiązkowych otrzymali niedostateczną ocenę końcoworoczną albo nie zdali egzaminu klasyfikacyjnego.  

Termin poprawki ustalany jest przez dyrekcję szkoły w ostatnim tygodniu wakacji. W razie usprawiedliwionej nieobecności ucznia na egzaminie poprawkowym dyrekcja wyznacza termin dodatkowy.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, powtarza klasę lub, jeśli zostaną spełnione odpowiednie wymogi, może warunkowo przejść do następnej klasy.

Komu przysługuje warunkowe przejście do następnej klasy?

Warunkowe przejście do następnej klasy może nastąpić tylko raz w ciągu danego etapu edukacyjnego i przysługuje osobom, które nie zdały egzaminu poprawkowego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego oraz jedynie pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. Oznacza to, że jeśli dany przedmiot kończy się dla ucznia w danym roku szkolnym i ocena z niego ma być na świadectwie ukończenia szkoły, to nie ma możliwości warunkowego promowania takiego ucznia do następnej klasy.

By skorzystać z tego prawa, trzeba złożyć do dyrekcji szkoły podanie o warunkowe przejście do programowo wyższej klasy. Decyzja o zgodzie należy do rady pedagogicznej, która uznaje, czy dany uczeń, mimo niezdania przedmiotu, będzie w stanie poradzić sobie w klasie programowo wyższej i nadrobić w ciągu kolejnego roku zaległości. 

Weź udział w ankiecie rekrutacyjnej serwisu Deccoria i zdobądź upominek!


Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie