Jakie zasady będą obowiązywać? 

Jak w ubiegłym roku szkolnym, obowiązkowe będą: dezynfekcja, dystans, maseczki w przestrzeniach wspólnych szkoły, korzystanie jedynie z własnych podręczników i przyborów szkolnych i częste wietrzenie sal. Nowością są natomiast zakupione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki bramki do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, które będą umieszczone przy wejściach do placówek. W najbliższych tygodniach resort dostarczy szkołom również tzw. pakiety covidowe, czyli środki ochrony i termometry bezdotykowe. 

Szczepienia i programy wspomagające powrót 

W pierwszym tygodniu września w szkołach organizowany będzie tydzień informacyjny, podczas którego uczniowie i ich rodzice będą mogli dowiedzieć się więcej o szczepieniach dzieci od 12. roku życia, a także zadeklarować chęć zaszczepienia. Na trzeci tydzień września planowane jest szczepienie uczniów i ich rodzin w placówkach oświatowych lub powszechnych punktach szczepień. MEiN przygotowało dla uczniów również projekt o nazwie Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii, w skład którego wchodzą 4 programy wspomagające uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej. Są to m.in. dodatkowe zajęcia uzupełniające braki edukacyjne, zajęcia sportowe umożliwiające odzyskanie kondycji fizycznej sprzed pandemii, działania profilaktyczne wad wzroku i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 

Czytaj więcej o zasadach obowiązujących w szkołach i programach MEiN (kliknij!) 

Na jak długo wrócą uczniowie? 

Chociaż minister edukacji zapewnia, że uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej na cały rok szkolny, to na stronie internetowej MEiN przeczytamy, że w razie zagrożenia zdrowia uczniów, możliwe będzie zawieszenie zajęć stacjonarnych dla grupy uczniów lub dla całej szkoły. O wprowadzeniu innego niż stacjonarny trybu nauczania będzie decydował dyrektor placówki, jeśli otrzyma pozytywną opinię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zgodę organu prowadzącego. Większość rodziców i nauczycieli nie wierzy, że nauka stacjonarna będzie obowiązywać cały rok. Ci drudzy podkreślają natomiast, że wytyczne podane przez MEiN — takie jak przyporządkowanie do każdej klasy jednego nauczyciela przedmiotu czy stworzenie w świetlicy oddzielnych grup dla dzieci z danego zespołu klasowego — nie są możliwe do zrealizowania z powodu braków kadrowych, a przestrzeganie zasad sanitarnych, takich jak zachowanie dystansu czy częste mycie rąk w warunkach szkolnych jest nieosiągalne.