Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został przywrócony w 1989 roku jako skutek porozumień Okrągłego Stołu. Ponieważ ówczesna oficjalna nazwa państwa brzmiała: Polska Rzeczpospolita Ludowa, wybrano jedynego w historii prezydenta PRL. Pierwszym prezydentem III RP został Lech Wałęsa. Od dnia 23 grudnia 2005 roku prezydentem RP jest Lech Kaczyński.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl zapisów Konstytucji, jest najwyższym przedstawicielem polskich władz w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, gwarantem ciągłości istnienia władzy państwowej oraz najwyższym organem państwa w jeśli idzie o władzę wykonawczą. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przywrócony został w 1989 roku na skutek zawarcia porozumień Okrągłego Stołu. Z racji, że oficjalna wówczas nazwa państwa brzmiała: Polska Rzeczpospolita Ludowa, wybrany został jedyny w historii prezydenta PRL, był to Wojciech Jaruzelski. Pierwszym prezydentem, już III RP został Lech Wałęsa. Od dnia 23 grudnia 2005 roku prezydentem RP jest Lech Kaczyński. Prezydent w Polsce wybierany jest na 5 lat. O tę godność może ubiegać się osoba, która w dniu wyborów ukończyła 35 rok życia.

Uprawnienia Prezydenta RP:

- podpisuje ustawy, które uchwalane są przez Sejm i Senat, ma też prawo skierowania ich do Trybunału Konstytucyjnego albo z powrotem do Sejmu (jest to tzw. weto, wówczas ustawa musi być ponownie uchwalona większością 3/5 głosów)

- ratyfikuje a także wypowiada umowy międzynarodowe

- mianuje oraz odwołuje ambasadorów a także innego rodzaju przedstawicieli Polski w innych krajach oraz przy międzynarodowych organizacjach

- przyjmuje listy uwierzytelniające przedstawicieli innych państw oraz organizacji międzynarodowych a także decyduje o ich ewentualnym odwołaniu

- jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, mianuje w związku z tym szefa sztabu generalnego oraz dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych

- podczas wojny na wniosek Prezesa Rady Ministrów mianuje on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych a także go odwołuje

- na wniosek ministra obrony narodowej, nadaje stopnie wojskowe

- nadaje tytuły naukowe profesora oraz profesora sztuki nadaje obywatelstwo polskie

- stosuje prawo łaski

- wydaje rozporządzenia, postanowienia oraz zarządzenia, niektóre z nich wymagają kontrasygnaty premiera

- może zwoływać Radę Gabinetową

- może zwracać się z orędziami do Sejmu, Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego

- ma prawo inicjatywy ustawodawczej

- desygnuje prezesa rady ministrów

- ma prawo rozwiązać parlament w dwóch sytuacjach jakie określone są przez konstytucję, a mianowicie ,gdy trzy kolejne próby powołania rządu nie powiodą się i w przypadku gdy projekt ustawy budżetowej nie zostanie mu przekazany do podpisania w przeciągu 4 miesięcy od złożenia go w sejmie

- zarządza wybory parlamentarne

- zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego sejmu i senatu

- wyznacza marszałków seniorów

W naszym kraju wybory prezydenta odbywają się co 5 lat. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, gdyby kadencja prezydenta została skrócona. Ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta tylko przez dwie kadencje. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat w dniu wyborów i zebrali co najmniej 100 tysięcy podpisów osób, które popierają ich kandydaturę. Czynne prawo wyborcze posiadają każdy obywatel Polski, także ci, którzy zamieszkują na stałe poza granicami naszego kraju (od 2000 roku mogą oni głosować także w drugiej turze).

Na urząd Prezydenta zostaje wybrany ten kandydat, któremu uda się zgromadzić ponad 50% wszystkich ważnie oddanych głosów. Frekwencja wyborcza nie ma wpływu na ważność wyborów, jest ona jednak w naszym kraju podczas wyborów prezydenckich największa. W sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, w dwa tygodnie później ma miejsce II tura głosowania, w niej uczestniczą dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbą głosów. Wybory prezydenckie przeprowadzane są w Polsce zwykle późną jesienią.

Zasady wybierania i zakres władzy Prezydenta RP szczegółowo określają artykuły 126-145 Konstytucji. Jej zapisy mówią o powszechnych, równych, bezpośrednich wyborach oraz o tajności głosowania w wyborach prezydenckich.