I Czym jest fundacja?

Fundacja – drugi obok stowarzyszeń, najpopularniejszy typ organizacji pozarządowej. Najczęściej zakładana do osiągnięcia celów społecznych lub gospodarczych. Zyskuje prawa cywilne z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Osobą tworzącą fundację jest fundator, którym może być: obywatel polski, cudzoziemiec lub osoba prawna.

II Etapy zakładania fundacji

  1. Akt fundacyjny – akt notarialny, zawierający cele i przyczyny powołania fundacji.
  2. Fundusz założycielski – budżet fundatora pozwalający na założenie fundacji (min. 500-1000 zł).
  3. Statut fundacji – spisany przez fundatora. Mieszczą się w nim dane dotyczące fundacji: nazwa, adres, majątek, cele, skład zarządu i jego obowiązki.
  4. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundator lub zarząd składa formularz rejestracyjny z trzema egzemplarzami statutu, w odpowiednim sądzie rejonowym, nie później niż 7 dni od zatwierdzenia aktu fundacyjnego.

III Rodzaje fundacji

Publiczne – ich celem jest poprawienie życia publicznego (np. dotyczą gospodarki, kultury, polityki). Tworzone na podstawie ustaw lub aktów administracyjnych.

Prywatne – nastawione na uzyskanie celów indywidualnych lub tych, dotyczących danej grupy społecznej. Tworzone na podstawie prawa prywatnego.

Non profit – celem nie jest prowadzenie działań gospodarczych. Fundusz złożony z darowizn, składek, dotacji.

Not for profit – może prowadzić działalność gospodarczą. Wszelkie środki przeznaczane są na działalność opisaną w statucie.

Uwaga: w Polsce nie istnieją całkowicie prywatne fundacje. Nakierowanie na cel prywatny jest jedynie dodatkiem w fundacjach publicznych. Prywatne fundacje można znaleźć za granicą: w Austrii, Panamie, Liechtensteinie, czy na Malcie. Zakładane są głównie z powodu zabezpieczenia majątku dla przyszłych pokoleń. W Polsce, za zgodą ministra, mogą być zakładane filie zagranicznych fundacji prywatnych. Działają one jednak na podstawie praw fundacji publicznych.

IV Korzyści podatkowe

W Polsce dochody fundacji, wykorzystywane do celów opisanych w statucie, są zwolnione od podatku dochodowego. Fundacja jest niezależna od osób trzecich. Majątek przekazany fundacji staje się jej własnością – nie ma wspólników, nie ma więc podziału dochodów (prawo do dywidendy) między współudziałowców.

Fundacja może otrzymywać pieniądze (do 6% dochodu), rzeczy ruchowe i prawa majątkowe w formie spadku, darowizny i nie płaci za to podatku spadkowego, ani dochodowego.

Majątek fundacji chroniony jest przed windykacją. Fundacja nie ma udziałów, względem których można egzekwować prawo majątkowe fundatora.