Gry i zabawy ruchowe są na pierwszym miejscu pośród wielu rodzajów ćwiczeń stosowanych na zajęciach wychowania fizycznego, szczególnie w szkołach podstawowych. Powszechnie wiadomo, iż podstawowym sposobem aktywności ruchowej dla dziecka jest zabawa. Zabawa według, Zygmunta Gilewicza (1889-1960), (znanego teoretyka w dziedzinie wychowania fizycznego), to różnorakie rodzaje aktywności, nie tylko u ludzi, ale także u zwierząt. Aktywność ta charakteryzujące się tym, iż nie można w niej znaleźć żadnego motywu dążącego do zaspokojenia potrzeb, gromadzenie dóbr i ich wytwarzania. Jest niezależna od zewnętrznych nacisków, pozbawiona potrzeby walki i ucieczki, nie mająca na celu wykonania żadnych obowiązków. Jest ona antagonistą pracy, ponieważ ma ona być rozrywką. Jej przerwanie nie wywołuje żadnych ujemnych konsekwencji.

Zabawę oraz gry ruchowe charakteryzuje ogromne bogactwo ruchowe. Dlatego też, są one podstawowym elementem pojawiającym się podczas wychowania fizycznego, co jest widoczne głównie w młodszych klasach. Ich wszechstronne oddziaływanie na ustrój wpływa na zwiększenie jego wydolności, a także sprawności fizycznej. Stosując metody gier i zabaw ruchowych, korzystnie wpływa się na bardzo wiele układów i narządów. Rozwijane są praktycznie wszystkie elementy wpływające na motorykę i dynamikę ruchu. Oprócz dodatniego wpływu na układ ruchowy mają duże znaczenie emocjonalne bowiem dzieci mocno angażują się uczuciowo w daną zabawę. Emocje te są z reguły przepełnione nieskrępowaną radością a także zadowoleniem. Wpływa to bardzo korzystnie na wypoczynek i odprężenie, działa relaksacyjnie. Zabawy zostały podzielone przez psychologię na kilka klas ze względu na odmienne kryteria ich podziału. Według niektórych psychologów można je pogrupować ze względu na funkcje i zdolności psychiczne. Oprócz tego spotykany jest także podział na rodzaje czynności, jakie towarzysza rozrywce. Inny uwzględnia społeczne czynniki oraz ich wpływ na rozrywkę. Jednak dla nas najbliższe są podziały formalne. Według nich wyróżnimy następujące zabawy, w zależności od:

 1. ilości uczestników;
  1. zbiorowe,
  2. indywidualne,
 2. stopnia samodzielności:
  1. kierowana,
  2. samodzielna;
 3. miejsca jej przeprowadzania:
  1. terenowa,
  2. w pomieszczeniach,
 4. pojawiających się cech charakterystycznych:
  1. konstrukcyjne,
  2. dydaktyczne,
  3. manipulacyjne,
  4. tematyczne,
  5. ruchowe,

Aby prawidłowo poprowadzić rozwój dziecka należy zwrócić uwagę na właściwy dobór gier i zabaw. W wyborze tym należy kierować się niektórymi kryteriami. Zaliczamy do nich: możliwości terenowe bądź lokalu w którym ma odbywać się zabawa, wytyczne programu, wpływ na rozwój dzieci, liczba uczestników, zainteresowania uczniów, zaplecze techniczne (sprzęt oraz niezbędne urządzenia), warunki klimatyczne, potrzeby wychowawcze, bieżące tematy.

Pozytywny i wszechstronny wpływ gier i zabaw na rozwój dzieci jest wynikiem dodatnich, radosnych emocji, które korzystnie wpływają na samopoczucie, a także aktywności fizycznej, stwarzającej warunki do aktywnego wypoczynku. Oprócz tego zwiększają odporność, uczą współpracy w zespole, współzawodnictwa, dyscypliny, a także przyjmowani kary w przypadku złamania wcześniej określonych zasad. Ze względu na wszechstronny wpływ zabawy pozytywnie kierujący rozwojem dziecka, jest ona często ośrodkiem organizacji pracy w placówce szkolnej. Ponieważ nauka kojarzy się dzieciom z dużym wysiłkiem, nadanie jej elementu zabawy umożliwia szybsze przyswojenie wiedzy i przezwyciężanie trudności. W trakcie zabawy, prowadzący powinien kierować się kilkoma regułami. Zaliczamy do nich: jasność formułowanych reguł i przepisów, konsekwentność w ich przestrzeganiu, czujność na zmęczenie uczestników i umiejętność zwolnienia jej tempa we właściwym czasie bądź przerwania. Kierownik zabawy powinien dokładnie zapoznać się z jej treścią, a także obmyślić sposób jej wdrożenia nie kolidujący z organizacją zajęć. Tylko właściwe stosowanie się do wyżej wymienionych wskazówek, może przynieść korzystne efekty. Należy pamiętać o ciągłym odnawianiu a także wzbogacaniu zasobów gier i zabaw. Towarzyszyć temu musi chęć poszukiwania nowych metod prowadzenia zabawy, a także obserwacja jej wpływów wychowawczych na grupę dzieci.

Anton Semionowicz Makarenko(ur. 13 marca 1888, zm. 1 kwietnia 1939 w Moskwie) - znakomity pedagog, uważa że dobra zabawa jest jak dobra praca. Natomiast zabawa zła, to zła praca. Swoją myśl argumentuje faktem, iż każdej zabawie, która jest dobra, towarzyszy wysiłek fizyczny jak i psychiczny.

Wieloletnie obserwacje gier i zabaw ruchowych umożliwiają ich podział na wiele grup. Zaliczamy do nich: zabawy i gry manipulacyjne, konstrukcyjne, ruchowe, dydaktyczne oraz naśladowcze - twórcze. Wśród zabaw ruchowych wyróżniamy:

 1. zabawy i gry orientacyjno - porządkowe. Umożliwiają one wytworzenie zdolności skupiania uwagi, opanowania oraz zdobycia pewnych umiejętności. Prowadzącemu pozwalają na manipulacje grupą, uczą zajmować stanowiska we właściwym miejscu. Umożliwiają zdobycie przez dzieci nowych informacji, jak ustalone wcześniej znaki i sygnały (kontaktowanie się bez słów, opanowanie zasad ruchu drogowego, przejścia przez jezdnie). Zabawy wpływają na kształtowanie właściwej i szybkiej reakcji. Umożliwiają zdobycie zdolności orientacji, spostrzegawczości i kojarzenia. Uczą zachowywania porządku oraz ładu, jak na przykład odpowiednie ustawienie grupy (podział na zespoły, zbiórki, w rzędzie lub w dwurzędzie, w kole, w rozsypce). Nie przyczyniają się w większym stopniu do rozwijania sprawności fizycznej, ale pozwalają na wykształcenia szybkich i właściwych reakcji na dany bodziec. Pokazują dzieciom odpowiednie formy i normy zachowań.
 2. zabawy i gry z elementami równowagi - zabawy te rozwijają sprawność fizyczną bowiem kształtują umiejętność zachowywania równowagi. Jest to główny cel tych zabaw. Są one związane z ćwiczeniami, jak na przykład chodzenie po równoważni, utrzymanie równowagi na jednej nodze. Stopień trudności tych ćwiczeń musi być odpowiednio dostosowany do grupy dzieci.
 3. zabawy i gry ze śpiewem - zabawy te bardzo dobrze rozwijają poczucie rytmu u dzieci oraz wpływają na ich umuzykalnienie. Wpływają na estetykę ruchu, harmonię, właściwe ułożeni ciała. Umożliwiają rozwijanie indywidualnych, twórczych zdolności dzieci oraz ich talentów. Ponad to, wpływają kojąco na poprawę nastroju, przyczyniają się do wyzwolenia pozytywnych emocji jak radość, zadowolenie. Działają relaksacyjnie, odprężają i poprawiają nastrój.
 4. gry i zabawy na czworakach -zabawy te nie tylko rozwijają fizycznie, ale korygują wady postawy (na przykład skrzywienie kręgosłupa). Korzystnie wpływają na motorykę, wzmacniając aparat więzadłowy oraz kostno - stawowy.
 5. gry i zabawy bieżne - wpływają korzystnie nie tylko na układ ruchowy, ale wszechstronnie pobudzają ustrój. Pozytywnie wpływają na układ krążenia jak i oddychania. Przyspieszają przeminę materii. Dzięki temu zwiększają wydajność fizyczną dziecka. Rozwijają u dzieci szybkość, zręczność, wytrzymałość i zwinność. W zależności od grupy wiekowej dzieci, zabawy te powinny być odpowiednio dobrane.
 6. zabawy i gry rzutne, chwytne z celowanie m, toczeniem - są one uznawane za najbardziej atrakcyjne formy aktywności fizycznej. Kształtują u dzieci siłę oraz celność rzutu. Koordynują układ wzrokowy z układem ruchowym, doskonalą koncentrację oraz skupianie uwagi.
 7. gry i zabawy skoczne - zabawy te rozwijają motorykę głównie przez wzmacnianie stawów kończyn dolnych (szczególnie skokowego i kolanowego), wpływają także na kształtowanie koordynacji ruchowo - nerwowej, głównie gdy skok połączony jest z biegiem.
 8. gry i zabawy kopne - zabawy te doskonalą u dzieci umiejętność prowadzenia oraz podbijania piłki nogą. Są pierwszym krokiem wprowadzającym w umiejętność gry w piłkę nożna. Dlatego największym zainteresowaniem cieszą się wśród chłopców. Wpływają na zdolność koordynacji ruchu połączonej z szybkością i zwinnością, rozwijają właściwą reakcję, spostrzegawczość i koncentrację. Oprócz tego uczą współpracy w zespole oraz dyscypliny.
 9. gry i zabawy z elementami wspinania się - mają wpływ ogólnorozwojowy. Przyczyniają się do kształtowania mięśni całego ciała. Szczególnie w okolicy barkowej, ramiennej i tułowia. Uczą bezpiecznego chwytu oraz pokonywania przeszkód w sposób naturalny. Kształtują charakter oraz siłę woli. Wpływają na rozwijanie logicznego myślenia i ich praktycznego zastosowania a także wykorzystywania we właściwy sposób spostrzeżeń. Umożliwiają dzieciom zdobycie takich cech jak: opanowanie, samodyscyplina, dokładność a także śmiałość, odwagę, samodzielność i kreatywność.

Jak widać z powyższego opisu, gry i zabawy ruchowe są wspaniałą metodą służącą prawidłowemu rozwojowi dziecka. Wszystkie cechy, które kształtują one u dzieci, będę przez nie wykorzystywane w późniejszym życiu. Dlatego powinny być one ważnym środkiem, jakiego nie może zabraknąć w procesie wychowywania dzieci. Właściwie prowadzone zajęcia wychowania fizycznego, dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym, są niezbędne dla ich odpowiedniego rozwoju, nie tylko do ich fizycznego, ale także i psychicznego.