Konwojowanie jest czynnością należącą do głównych zadań spełnianych przez wewnętrzne służby ochrony. Może być ono dokonywane przez jednego albo kilku konwojentów. Celem tych czynności jest zabezpieczenie i ochrona konwojowanego mienia przed rabunkiem, kradzieżą, zaginięciem czy zniszczeniem. Konwojowanie trwa od momentu przejęcia opieki nad mieniem do chwili oddania go w miejscu przeznaczenia. Konwojowanie jest potrzebne wówczas, gdy mienie, zwłaszcza to o wielkiej wartości, nie jest chronione w solidnym skarbcu w obrębie stalowo-betonowych ścian czy za pomocą zabezpieczeniowej elektroniki i konieczna jest jego ochrona fizyczna.

Każda osoba wchodząca w skład konwoju wykonuje zadania przysługujące jej z tytułu spełniania danej funkcji, dzięki czemu wszyscy wspólnie zapewniają skutecznie bezpieczeństwo i ochronę konwojowanego mienia, a każda z uczestników konwoju ma za obowiązek wypełniania rozkazów i poleceń dowódcy konwoju.

Osobami wchodzącymi w skład konwoju są: dowódca konwoju, konwojent, (kilku konwojentów), kierowca oraz inne upoważnione osoby, jak na przykład kasjer czy też pracownik transportu. W niniejszej pracy zostaną omówione obowiązki, które są udziałem właśnie jednej z osób wchodzących w skład konwoju, a konkretnie dowódcy konwoju.

Dowódca konwoju, jeszcze zanim dojdzie do wykonania konwoju, musi wykonać sporo ważnych zadań. Przede wszystkim istotne jest, aby zapoznał się wcześniej z przebiegiem trasy kierowców, a także aby przekazał im własne uwagi. Jego obowiązkiem jest ponadto spełnienie zadań i wytycznych organizatora konwoju i zorganizowanie w odpowiedni sposób służby konwojowej. Dowódca konwoju powinien także określić zadania mające na celu zabezpieczenie mienia i przydzielić je osobom wchodzącym w skład konwoju, np. kasjerowi czy kierowcy, a także wyznaczyć zadania poszczególnym konwojentom.

Do zadań dowódcy konwoju przed zaplanowanym wyjazdem należy również określenie sposobu łączności, systemu znaków i sygnałów porozumiewawczych, a także zasad współpracy w poszczególnych sytuacjach.

Gdy konwój już wyruszy, nie dochodzi wcale do zmniejszenia się ilości obowiązków dowódcy konwoju. Wręcz przeciwnie, należy stwierdzić, że następuje zwiększenie liczby jego zadań. Podczas jazdy dowódca konwoju sprawuje kontrolę nad prędkością kolumny i podejmuje decyzje w sprawach ustawienia pojazdów, zwracając uwagę na podstawowe kwestie związane z bezpiecznym przejazdem. Dowódca konwoju musi uwzględniać różne problemy dotyczące np. zakrętów, zmian pasa ruchu, włączania się do ruchu czy omijania występujących przeszkód. Jeśli zachodzi konieczność postoju lub zatrzymania pojazdów konwoju, (np. na przejeździe kolejowym, w czasie awarii czy podczas wypadku), to dowódca konwoju realizuje ochronę pojazdów przewożących duże ilości pieniędzy poprzez wystawianie posterunków. Wszystkie te obowiązki dowódcy konwoju można jednak sprowadzić do czuwania nad właściwym przebiegiem czynności konwojowych, a także podejmowania decyzji związanych z ochroną transportowanego mienia.

Podczas konwojowania dowódca konwoju musi podejmować takie decyzje, aby przewożone mienie zostało doręczone odbiorcy w stanie nienaruszonym na podstawie otrzymanych wytycznych. Wśród jego obowiązków jest także przestrzeganie regulacji instrukcji alarmowej, jak również udzielanie informacji przełożonym o przebiegu czynności konwojowych i wypełnieniu zleconego zadania.

Wśród rodzajów konwojów możemy wyróżnić konwoje jednoosobowe piesze, które są wykonywane tylko w razie ochraniania przewozu wartości pieniężnych, które nie przekraczają jednej jednostki obliczeniowej. Są one stosowane wtedy, gdy korzystanie z pojazdu mechanicznego jest nieuzasadnione z uwagi na odległość dzielącą jednostkę, skąd ładunek jest zabierany, od jednostki, do której są one przewożone. Do przenoszenia ładunku używa się tu należytego zabezpieczenia technicznego. W konwojach tych funkcję dowódcy konwoju sprawuje konwojent chroniący dane mienie.

Dowódca konwoju podczas wykonywania swych obowiązków jest najważniejszą osobą w konwoju. Jest on upoważniony do wydawania rozkazów oraz zarządzania poszczególnymi uczestnikami konwoju. Wszystkie te obostrzenia służą uniknięciu niebezpieczeństw, które mogą zagrażać konwojentom czy konwojowanemu mieniu. Na dowódcy konwoju spoczywa więc bardzo duża odpowiedzialność, a każdy jego błąd może stać się przyczyną niepowodzenia konwoju, a nawet stanowić zagrożenie dla życia czy zdrowia konwojentów.