1. Wywiad

 • sytuacja rodzinna - Michał ma młodszą o dwa lata siostrę, wychowuje się w rodzinie pełnej o przeciętnej sytuacji finansowej; jego mama jest krawcową i pracuje w domu, ojciec pracuje w biurze jako informatyk; Michał dzieli swój pokój z młodszą siostrą, mieszkanie rodziny jest dwupokojowe
 • ciąża - przebieg ciąży prawidłowy bez powikłań
 • motoryka i rozwój - jak wynika ze wspomnień mamy, Michał przez długi okres nie chciał siadać, ale niemal jednocześnie z siadaniem, opanował chodzenie; swoje pierwsze kroki stawiał w chodziku i poruszał się w nim do około 1,5 roku życia; nie raczkował; był dzieckiem ruchliwym lecz również opanowanym, bardzo szybko zaczął mówić jak również pojmować co może i czego nie może robić; gdy był w drugiej klasie mama czytała mu na głos wszystkie lektury
 • obciążenie genetyczne - rodzice nigdy nie przechodzili żadnych badań w kierunku dysleksji; mama Michała (średnie wykształcenie) nie wykazuje problemów z wykonywaniem czynności manualnych (jest krawcową, ponadto lubi rysować, wycinać itp.), ma jednak znaczne trudności w orientacji w przestrzeni i problemy z ortografią (pisząc coś, zawsze korzysta ze słownika, ma bardzo ładny styl pisma); nie ma prawa jazdy gdyż nie jest w stanie opanować umiejętności prowadzenia samochodu; krawiectwem zajmuje się od niedawna (nie mogła znaleźć pracy w swoim zawodzie, więc zapisała się na kurs krawcowej); ojciec Michała (wyższe wykształcenie) nie zupełnie nie potrafi rysować, a pisanie ręczne stara się ograniczać do niezbędnego minimum; jak twierdzi, nigdy nie miał trudności z ortografią jak i w przestrzeni również dobrze się orientuje
 • badania - Michał nie był nigdy w przedszkolu, w zerówce miał kłopoty przy odrysowywaniu wzorów oraz rozróżnianiu kierunków i stron ciała; w szkole podstawowej (w pierwszych latach nauki) chodził na zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze organizowane przez szkolnego pedagoga; dwukrotnie przechodził badania w poradni psychologiczno - pedagogicznej, w trakcie których stwierdzono u niego znaczne deficyty rozwojowe w zakresie funkcji percepcyjno - motorycznych typu dyslektycznego; w VI klasie szkoły podstawowej zaczął popełniać liczne błędy podczas pisania, takie jak: mylenie, opuszczanie lub dodawanie liter w wyrazach, miał trudności z ortografią i interpunkcją oraz z czytaniem

2. Aktualne osiągnięcia i problemy - Michał ma dobre wyniki w nauce, jego jedyne oceny dostateczne są z biologii, języka polskiego i sztuki, natomiast z pozostałych przedmiotów przynosi oceny dobre i bardzo dobre; nie wykazuje trudności w nawiązywaniu kontaktów, ma swoją grupę znajomych i kolegów, w której często grają w piłkę nożną lub koszykówkę; Michał należy do szkolnego kółka astronomicznego, dwukrotnie brał udział w konkursach geograficznych; chłopiec ma psa, którym bardzo lubi się zajmować (wychodzi z nim na spacery, czesze go, sprząta po nim, podaje mu jedzenie przygotowywane przez mamę) oraz rybki w akwarium (bardzo ładnie urządzone i zadbane)

3. Analiza wytworów i materiałów ćwiczeniowych na podstawie przeprowadzonych badań

 • Test reguł ortograficznych - jak wynika to z przeprowadzonego testu, Michał nie zna podstawowych zasad ortografii (na dwa z sześciu pytań, udzielił jedynie częściowej odpowiedzi); w trakcie pisania i na najprostszych przykładach potrafi jednak znaleźć i zastosować odpowiednią regułę (np. dlaczego w wyrazach "próg" i "kółko" pisze się "ó" a w wyrazach "krzak" i "trzask" - "rz" itp.). Podsumowując, Michał prawdopodobnie zaprzestał prób poprawnego pisania, gdyż uzyskał opinię z poradni, przez co czuje się niejako zwolniony z obowiązku ortograficznego pisania; reguły ortograficzne znał już wcześniej i po przypomnieniu potrafi się do nich zastosować, jednak nie w trakcie pisania
 • Dyktando - w dyktandzie Michał popełnił wiele błędów, zarówno w nieznanych mu wyrazach jak i w tych bardzo prostych (np. "przyjaciół"); oprócz błędów ortograficznych pojawiały się również:
  • zamiana głoski d - t
  • brak litery
  • brak "ogonków"
  • brak "kresek" zmiękczających
  • brak wielkiej litery
  • braki przecinków
  • zamiana lub brak wyrazów
  • nieczytelna pisownia niektórych słów
 • Badanie rozumienia czytanego tekstu - Michał często zapamiętuje oraz zwraca uwagę na interesujące go lub znane wcześniej informacje w czytanym tekście; potrafił odpowiedzieć na dwa z czterech zadanych pytań na temat czytanki, zapamiętał również jej początek; zapytany o szczegóły lub wnioski - nie umie odpowiedzieć ani znaleźć ich w tekście; Michał ma trudności w zrozumieniu czytanego tekstu, poza tym czyta powoli i niedokładnie; w czytaniu na głos często zdarza mu się pomijanie znaków interpunkcyjnych, co dodatkowo utrudnia mu zrozumienie tekstu
 • Badanie umiejętności przepisywania - zadany tekst, Michał przepisuje w bardzo wolnym tempie (zapamiętuje średnio dwa wyrazy); w przepisywanym tekście nie robi błędów, jednak odbywa się to bez jakiegokolwiek zrozumienia przepisywanego tekstu (skupia się on jedynie na przepisywanym fragmencie); zdarzało mu się gubienie części tekstu, słów i zamiana końcówek
 • Test do badania techniki głośnego czytania - Michał przeczytał 92 słowa i popełnił 13 błędów (uczeń II klasy gimnazjum powinien czytać minimum 108 słów na minutę, dorosły człowiek - 200)
 • Wypracowanie szkolne - praca Michała jest krótka, lecz konkretna i na temat; brak w niej znaków interpunkcyjnych i akapitów (mimo iż są one zaznaczone w treści), co wpływa na gorszy poziom strony estetycznej; kilka słów zostało napisanych w sposób zupełnie niezrozumiały, wiele jest błędów ortograficznych (ą - om, on - ą, ż - rz, brak rozłączności)
 • Wypracowanie - praca domowa - wypracowanie napisane przez Michała jest bardzo ciekawe, w wymyślonym przedstawieniu zastosował bardzo dobry podział na role, jednak również tutaj zauważa się brak interpunkcji, co wpływa na gorszą czytelność pracy; poza tym dużo błędów ortograficznych
 • Fragment zeszytu do języka polskiego - bardzo duża liczba błędów literowych (np. przestawianie liter w wyrazach i wyrazów w zdaniach); dużo mniej błędów ortograficznych; częste braki końcówek wyrazów, brak znaków interpunkcyjnych i wielkich liter

4. Podsumowanie i wnioski - Michał wykazuje duże problemy w ortografii i interpunkcji; mimo iż zna zasady zarówno ortograficzne jak i interpunkcyjne; zdaje się, że w trakcie pisania po prostu o nich zapomina i nie zwraca uwagi; podczas głośnego czytania również nie stosuje interpunkcji (nie intonuje, nie zatrzymuje się w odpowiednich miejscach); test badający technikę głośnego czytania wykazał liczne błędy, literówki oraz zbyt wolne czytanie; Michał przejawia również trudności w rozumieniu treści czytanych (zarówno podczas czytania cichego jak i głośnego); czyta on bardzo powoli i niedbale; gdy czyta mu ktoś inny - doskonale orientuje się i pamięta interesujące go rzeczy; według opinii poradni psychologicznej, Michał ma liczne deficyty rozwojowe w zakresie funkcji percepcyjno - motorycznych typu dyslektycznego; zauważam również wiele błędów, które mogą wskazywać na zaburzenia funkcji słuchowej i wzrokowej; brzydkie pismo i niechęć do rysowania, wskazują również na braki w motoryce małej; Michał nie przejawia problemów w ekspresji i wypowiadaniu się (mówi i opowiada w sposób bardzo interesujący); nie stwierdzono również problemów z koncentracją uwagi

5. Wskazania do pracy pedagogicznej - stała praca wyrównawcza oraz powrót do podstaw ortografii i liczne ćwiczenia; bardzo znacząca jest praca nad tekstem - jego czytanie i rozumienie, gdyż liczne braki w tym zakresie mogą znacząco utrudniać dalszą naukę